Česká taneční platforma 2020

foto: ČTP

foto: ČTP

Neče­ka­ná pes­t­rost, diva­del­nost, nástup nové gene­ra­ce, diver­zi­ta tvůr­čích pří­stu­pů, tema­tic­ká roz­ma­ni­tost i vyu­ži­tí netra­dič­ních pro­stor, tak lze cha­rak­te­ri­zo­vat výběr sed­mi děl, kte­rá dopo­ru­či­la Dra­ma­tur­gic­ká rada ČTP k uve­de­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 1. – 4. dub­na 2020. Jsou jimi: And Who is Use­less Now? (O. Hol­ba, F. Gol­fier), Con­stellati­ons III – My Son Is Loo­king to the Sun(Spitfire Com­pa­ny), DUETY (T. Ondro­vá / P. Tej­no­ro­vá / Tem­po­ra­ry Collecti­ve), Gene­ra­ce X (M. Záho­ra), Jáma lvo­vá (S. Boč­ko­vá & J. Pocko­vá / POCKe­tART), Lava­bo (J. Stár­ko­vá, L. Bla­ha a O. Menou­šek) a Rose­ly­ne (Céci­le Da Cos­ta). Více na www.tanecniplatforma.cz

Letoš­ní 26. roč­ník je vel­mi spe­ci­fic­ký a odrá­ží roz­díl­né smě­ry, kte­rý­mi se čes­ká taneč­ní a pohy­bo­vá tvor­ba za posled­ní rok vyda­la. Nava­zu­je také na loň­skou změ­nu pří­stu­pu k oce­ně­ním, kte­rá udě­lu­je vždy na závěr akce mezi­ná­rod­ní jury,” říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Pra­ha, a pokra­ču­je: „Dvě hlav­ní oce­ně­ní si loni odnes­ly insce­na­ce PLI Vik­to­ra Čer­nic­ké­ho a SAME SAME Kari­ne Pon­ties – i díky výji­meč­né inter­pre­ta­ci Tere­zy Ondro­vé. Logic­ky pro­to budou tato dvě díla rámo­vat letoš­ní roč­ník, kte­rý začne 1. dub­na včet­ně uve­de­ní SAME SAME v PONCI a vyvr­cho­lí 3. dub­na veče­rem s PLI a návaz­nou slav­nost­ní cere­mo­nií tam­též. 4. dub­na pak pro­běh­ne závě­reč­ný brunch, jehož nový for­mát Brunch & Dis­cus­si­on se rov­něž loni osvěd­čil.

Z nově vznik­lých insce­na­cí za uply­nu­lý rok se na plat­for­mu hlá­si­la téměř tři­cít­ka děl, neby­lo pro­to vůbec snad­né vybí­rat mezi již osvěd­če­ný­mi jmé­ny a nastu­pu­jí­cí gene­ra­cí, prak­tic­ky u žád­né­ho díla nedo­spě­la Dra­ma­tur­gic­ká rada k abso­lut­ní sho­dě. O to pes­t­řej­ší mix pro­gram nabízí.

Výběr insce­na­cí měly na sta­ros­ti osob­nos­ti, kte­ré peč­li­vě sle­du­jí domá­cí taneč­ně-pohy­bo­vou scé­nu, kon­krét­ně: Lucie Haya­shi, Lúcia Kaši­a­ro­vá, Pierre Nadaud, Jit­ka Pavli­šo­vá, Nina Van­ge­li a za pořá­da­jí­cí Tanec Pra­ha se děli­ly o jeden hlas Yvo­na Kre­u­zman­no­váMar­ké­tou Perroud. Dis­ku­se se ved­la i o dal­ších dílech naděj­ných uměl­ců, z nichž zau­ja­li pře­de­vším autor­ská dvo­ji­ce Sabi­na Boč­ko­vá – Tomáš Janyp­ka (Song Lines) a brněn­ský Buran­te­a­tr v čele s Jura­jem Augustýnem (Deep Shit). Dra­ma­tur­gic­ká rada jim ote­ví­rá spe­ci­fic­ký pro­stor, byť mimo hlav­ní pro­gram ČTP s tím, že oslo­ve­ni k účas­ti v dopro­vod­ném pro­gra­mu budou i dal­ší uměl­ci, kte­ří zaujali.

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto se obra­cej­te na:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, PONEC – diva­dlo pro tanec, media relati­ons
Mobil: +420 603 728 915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu