BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

foto: archiv festivalu Bazaar

Původ­ně se měl praž­ský diva­del­ní a taneč­ní fes­ti­val usku­teč­nit v břez­nu letoš­ní­ho roku, ale pan­de­mie koro­na­vi­ru jej odsu­nu­la na pod­zim. Baza­ar Fes­ti­val se usku­teč­ní ve dnech 20. říj­na až 1. lis­to­pa­du 2020 v Diva­dle PONEC, Stu­diu ALTA, Prostoru39, Diva­dle ARCHA a v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Jádro i téma fes­ti­va­lu zůstá­va­jí — letoš­ní roč­ník je věno­ván super­hr­din­kám a těšit se může­te na insce­na­ce, kte­ré vámi budou rezo­no­vat ješ­tě dlou­ho poté, co je zhléd­ne­te. Tak nemeš­kej­te, vstu­pen­ky jsou již v před­pro­de­ji v síti GoOut!

Fes­ti­val se usku­teč­ní v téměř původ­ní podo­bě, pro­gram zazna­me­nal jen drob­né změ­ny. Divá­ci tak roz­hod­ně nepři­jdou o udá­lost letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­rou je šesti­ho­di­no­vá per­for­man­ce TOGETHER slo­vin­ské­ho dua Leja Juri­šić-Mar­ko Man­dić, kte­rá pro­běh­ne v Diva­dle ARCHA. O této insce­na­ci se hovo­ří jako o tom nej­lep­ším, co za posled­ní dese­ti­le­tí na slo­vin­ské diva­del­ní scé­ně vznik­lo. Při­jmě­te výzvu, kte­rá je ris­kant­ní, vtip­ná, dojem­ná a lid­ská, ale také pře­hna­ná a agre­siv­ní. Výzvu, kte­rá kla­de jed­nu z nej­zá­klad­něj­ších otá­zek — co to zna­me­ná být spo­lu a jak spo­lu být? Otáz­ka, kte­rá v dneš­ním svě­tě dosta­la zce­la nový rozměr.

Kaž­dá insce­na­ce naše­ho fes­ti­va­lu nabí­zí roz­díl­ný, živo­to­dár­ný ponor do svě­ta emo­cí, kte­ré spo­leč­ně sdí­lí­me. Do svě­ta, se kte­rým potře­bu­je­me být v kon­tak­tu v době, kte­rá s sebou nese odlou­če­ní a úzkos­ti. Naše Super­hr­din­ky jsou při­pra­ve­né na to, aby je na ces­tě do vašich srd­cí a před­sta­vi­vos­ti nic neza­sta­vi­lo! Pra­cu­je­me na tom, abys­te si z naše­ho fes­ti­va­lu odnes­li maxi­mál­ní divác­ký záži­tek, a záro­veň aby pro­bě­hl v sou­la­du i s těmi nej­přís­něj­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi opat­ře­ní­mi. Přijď­te na Baza­ar Fes­ti­val a užij­te si ho s námi!”, zve divá­ky na fes­ti­val jeho ředi­tel, Ewan McLa­ren.

Fes­ti­val odstar­tu­je 20. říj­na v PONCI poe­tic­ko-doku­men­tár­ní per­for­man­ce Ligh­ter than Woman nezá­vis­lé eston­ské uměl­ky­ně Kris­ti­ny Nor­man, kte­rá před­sta­vu­je ženy, kte­ré se nebá­ly udě­lat vel­ký krok do nezná­ma. Jaké to je opus­tit vlast­ní zemi i rodi­nu, abys­te se v cizi­ně sta­ra­li o něko­ho jiné­ho? Per­for­ma­tiv­ní poje­tí doku­men­tu kom­bi­no­va­né­ho s poe­tic­ký­mi a taneč­ní­mi prv­ky si poklá­dá otáz­ky, jakou roli hra­je prá­ce pro dosa­že­ní šťast­né­ho života?

Ve tře­tí insce­na­ci, nazva­né Pure gold is see­ping out of me, cho­re­o­gra­f­ka a per­for­mer­ka Rena­ta Pio­t­rowska-Auffret ote­ví­rá aktu­ál­ní a pal­či­vé téma mož­nos­ti mateř­ství. Jaké jsou pod­mín­ky v sou­čas­ném Pol­sku pro ženy, jejichž ces­ta k mateř­ství je o něco slo­ži­těj­ší? Jakou roli hra­je legisla­ti­va a stá­vá se role mat­ky pro někte­ré ženy nedo­sa­ži­tel­nou? Aerowa­ves Twenty19 zařa­dil insce­na­ci mezi dva­cet nej­lep­ších evrop­ských taneč­ních představení.

V nepo­sled­ní řadě na pro­gra­mu fes­ti­va­lu nesmí chy­bět a nechy­bí ani tra­dič­ní SOBOTNÍ BAZAAR, kte­rý se usku­teč­ní ve Stu­diu ALTA a v Prostoru39, kde divá­ky čeká pře­hlíd­ka něko­li­ka uká­zek prá­vě vzni­ka­jí­cích scé­nic­kých a taneč­ních pro­jek­tů uměl­ců Gdaň­sku, Buda­peš­ti, Colo­ra­da, Zvo­le­nu, Dráž­ďan a samo­zřej­mě z Pra­hy. Sobot­ní pro­gram uza­vře kom­po­no­va­ný večer slo­že­ný ze dvou před­sta­ve­ní pro­gre­siv­ních evrop­ských uměl­kyň, kte­rý nese výmluv­ný název: Noc buři­ček.

Baza­ar jako mís­to hluč­ných debat a dia­lo­gu. Baza­ar jako mís­to výměn a ne náku­pů. Baza­ar jako neří­ze­né tržiš­tě myš­le­nek, nápa­dů, barev a vůní z nej­růz­něj­ších kou­tů Evropy.

Pro­gram festivalu:

20. 10. | úte­rý | Slav­nost­ní otevření 
20:00 | Kris­ti­na Nor­man (EE): LIGHTER THAN WOMAN
PONEC — diva­dlo pro tanec

24. 10. | sobota 
20:00 | Rena­ta Pio­t­rowski-Auffret (PL): PURE GOLD IS SEEPING OUT OF ME
PONEC — diva­dlo pro tanec

28. 10. | stře­da | celo­den­ní workshop
10:00 — 18:00 | Zdeň­ka Brun­got Sví­te­ko­vá a spol.: TALKING ABOUT WATCHING 
Praž­ské kre­a­tiv­ní centrum

29. a 30. 10. | čtvr­tek + pátek | work-in-progress
13:00 — 16:00 | Wero­ni­ka Lewan­dowská (PL): 360 DEGREE POETRY (THE FORETOKEN)
Prostor39

Začá­tek vždy v celou a v půl. Ome­ze­ný počet účast­ní­ků, nut­ná rezervace.

31. 10. | sobota
15:30 SOBOTNÍ BAZAAR part I | Stu­dio ALTA
Pře­hlíd­ka něko­li­ka uká­zek prá­vě vzni­ka­jí­cích scé­nic­kých a taneč­ních projektů
1. Tin­ka Avra­mo­va a Mar­tin Kru­pa (CZ/USA): SYN JITRA (SON OF THE DAWN)
2. ME-SA / Mar­ti­na Hajdy­la Laco­vá (SK/CZ): MOMENTUM
Dis­ku­se po ukáz­kách bude veden Ewa­nem McLarenem
18:00 SOBOTNÍ BAZAAR part II | Prostor39 
3. Anna Bic­zók & Ula Zerek (H/PL): PAVLOVA RECIPE — stage: healing
4. the guts com­pa­ny (D): MACHT#2 — the skin
Dis­ku­se po ukáz­kách bude veden Ewa­nem McLarenem

20:00 | NOC BUŘIČEK
Aga­ta Sini­ar­ska (PL): BLINDSIGHT part 2: the soft act of killing 
Zrin­ka Užbi­nec (HR): EXPLODED GOO
Prostor39

21:30 | Dan­ce par­ty Sobot­ní­ho Baza­a­ru: Joha­na Ožvold
Prostor39

1.11. | nedě­le | WORKSHOP
TALKING ABOUT WATCHING | koneč­né seze­ní — zpět­né vazby
Praž­ské kre­a­tiv­ní centrum

1.11. | nedě­le | UDÁLOST ROKU
16:00 — 22:00 | Leja Juri­šić-Mar­ko Man­dić (SI): TOGETHER
Diva­dlo ARCHA

Vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní a kom­plet­ní pro­gram jsou dostup­né na GoOut a na www.bazaarfestival.cz.