Umíme i dnes učinit sen skutečností?!

foto: archiv Tance Praha

Tanec Pra­ha obstál ve veřej­né sou­tě­ži MČ Pra­ha 3 na vyu­ži­tí budo­vy býva­lých žiž­kov­ských láz­ní se zámě­rem vybu­do­vat zde prv­ní sku­teč­ný Dům tan­ce v ČR. Taneč­ní a pohy­bo­vé umě­ní zaží­vá nebý­va­lý boom a stá­le více nás úspěš­ně repre­zen­tu­je v zahra­ni­čí. Nemá ale žád­nou insti­tu­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí pro­ces, chy­bí řád­ná péče o taneč­ní­ky i jejich pro­dukč­ně-tech­nic­ké týmy. Taneč­ní pro­fe­se při­tom pat­ří k nej­ná­roč­něj­ším, a navíc věko­vě limi­to­va­ným uměním.

Záměr Domu tan­ce zís­kal oka­mži­tou pod­po­ru pro­fes­ní obce, posta­vi­lo se za něj přes 20 sub­jek­tů repre­zen­tu­jí­cí stov­ky uměl­ců se svý­mi týmy v ČR a také desít­ka význam­ných part­ne­rů ze zahra­ni­čí včet­ně sítě Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network.

Čtyřpa­t­ro­vá budo­va býva­lých láz­ní má vyni­ka­jí­cí dis­po­zi­ce pro vytvo­ře­ní čtyř zku­še­ben, dílen, zvu­ko­vé­ho stu­dia, well­ness cen­t­ra ote­vře­né­ho i pro veřej­nost, co-wor­king spa­ce a samo­zřej­mě i kavár­ny a pro­po­je­ní Husit­ské uli­ce s cyk­los­tezkou. Dol­ní Žiž­kov je tak o krů­ček blíž revi­ta­li­za­ci díky něko­li­ka zásad­ním kul­tur­ním objek­tům: Dům tan­ce, PONEC – diva­dlo pro tanec a Kre­nov­ka v těs­né blíz­kos­ti Vojen­ské­ho muzea a plá­no­va­né­ho Želez­nič­ní­ho muzea spo­lu­vy­tvá­ře­jí kre­a­tiv­ní klastr s vel­kým poten­ci­á­lem pří­mo na hra­ni­ci Staré­ho Měs­ta, Kar­lí­na a Žižkova.

Zmí­ně­ná Kre­nov­ka bude novým umě­lec­kým cen­t­rem tan­ce, hud­by, archi­tek­tu­ry a výtvar­né­ho umě­ní. Jeho ote­vře­ní se chys­tá v roce 2021, své síd­lo v něm bude mít Uni­jazz, svou prv­ní zku­šeb­nu tam ote­vře Tanec Pra­ha / PONEC – diva­dlo pro tanec, dal­ší čás­ti objek­tu jsou plá­no­vá­ny pro výtvar­né umě­ní a archi­tek­tu­ru i jiné neziskov­ky. Osví­ce­ní maji­te­lé se roz­hod­li inves­to­vat do kul­tu­ry a také vzít do péče val vedou­cí k cyk­los­tez­ce, tzv. Žiž­kov Highline.

„Nesmír­ně si vážím nabíd­ky maji­te­lů Kre­nov­ky, pro­to­že i na Pra­ze 3 se rapid­ně zvy­šu­jí nájmy a oni jsou ochot­ni inves­to­vat do rekon­struk­ce budo­vy a garan­to­vat neko­merč­ní nájem­né na 10 let. Per­spek­ti­va Domu tan­ce je dlou­ho­do­bá, bude­me rádi, když se poda­ří ho otevřít do 5 let,” říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Pra­ha z. ú., a pokra­ču­je: „archi­tek­to­nic­kou stu­dii nám zpra­co­va­lo Stu­dio Reak­tor, šlo o vzác­né pocho­pe­ní spe­ci­fic­kých potřeb naše­ho obo­ru, dopo­ru­če­ní pro­jek­tu dal i IPR – Insti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je hl. m. Pra­hy a důle­ži­tý je samo­zřej­mě klad­ný postoj minis­t­ra kul­tu­ry Lubo­mí­ra Zao­rál­ka, stej­ně jako rad­ní pro kul­tu­ru Hany Třeští­ko­vé. Věřím, že vlá­da pocho­pí význam tako­vé inves­ti­ce a najde­me pod­po­ru napříč rezor­ty. Myš­len­ku Domu tan­ce jsme medi­ál­ně ote­vře­li již za půso­be­ní Ilji Šmí­da, ale až nyní pro ni máme vhod­nou budovu.“ 

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto se obra­cej­te na:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relations

Mobil: +420 603 728 915

Email: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu