5 dnů s legendou Odin Teatret

foto: archiv DOX

foto: archiv DOX

Výji­meč­ná díl­na Bridge of Winds s Iben Nagel Rasmussen

Legen­da svě­to­vé­ho diva­dla Iben Nagel Ras­mus­sen si vypra­co­va­la jedi­neč­ný způ­sob tré­nin­ku per­for­me­ra, kte­rý boří hra­ni­ce mezi diva­dlem, tan­cem a vokál­ní per­for­man­cí. Iben je od roku 1966 člen­kou Odin Tea­t­ret, kte­rý se pod vede­ním Euge­nia Bar­by stal feno­mé­nem svě­to­vé­ho diva­dla díky kom­plex­ní­mu pří­stu­pu k prá­ci sou­bo­ru. Exis­tu­je už pět­a­pa­de­sát let.

Iben Nagel Ras­mus­sen fas­ci­nu­je jako per­for­mer­ka i osob­nost. Již něko­lik let nevy­u­ču­je a věnu­je se jen uza­vře­né sku­pi­ně Bridge of Winds. I pro­to je DOX poctěn mož­nos­tí nabíd­nout neo­pa­ko­va­tel­nou pří­le­ži­tost: zažít výji­meč­ný tré­nink roz­vo­je herec­kých, taneč­ních a vokál­ních mož­nos­tí Bridge of Winds s jeho autor­kou. Pěti­den­ní díl­nu pove­de s hous­list­kou Ele­nou Flo­ris, také člen­kou Odin Teatret.

Workshop je pro všech­ny zájem­ce, nejen pro stu­den­ty divadla/tance nebo pro pro­fe­si­o­ná­ly. Účast­ník roz­ví­jí sil­nou pří­tom­nost a dyna­mi­ku jed­ná­ní svým pohy­bem i hla­sem v pro­sto­ru a obje­vu­je tak svou osob­ní poe­ti­ku. Na prá­ci Bridge of Winds vyrost­ly už dvě gene­ra­ce divadelních/tanečních tvůr­ců od Latin­ské Ame­ri­ky přes Evro­pu po Asii.

Ve cvi­če­ních Bridge of Winds se roz­ví­je­jí roz­lič­né typy ener­gií. Per­for­mer gene­ru­je jejich tok, tvo­ří a pře­dá­vá sdě­le­ní svou fyzic­kou i hla­so­vou akcí, rytmem, pra­cí s pro­sto­rem, rekvi­zi­tou a tex­tem, a to v kon­tak­tu s ostat­ní­mi účast­ní­ky cvičení. 

Po kaž­do­den­ním tré­nin­ku bude osob­ní kon­zul­ta­ce a video­se­mi­nář. Díl­nu uza­vře v pátek 21. 6. od 19 hodin kom­po­no­va­ný večer s Iben: pro­mí­tá­ní sním­ku Bridge of Winds, její work demon­strati­on Whi­te as Jas­mi­ne a diskuse. 

Infor­ma­ce v kost­ce
5 dnů s legen­dou Odin Teatret

Exklu­ziv­ní díl­na Bridge of Winds s Iben Nagel Rasmussen

Lek­tor­ky: Iben Nagel Ras­mus­sen a Ele­na Flo­ris. Workshop bude veden v ang­lic­kém jazyce.

Ter­mín: 17. – 21. 6. 2019, den­ně 10 – 13.30, násle­du­je pauza na oběd a poté mezi 15 a 17 hodi­nou kon­zul­ta­ce a videoseminář

Kde: DOX+, Pra­ha 7, účast­ní­ci mají v ter­mí­nu koná­ní worksho­pu vol­ný vstup do Cen­t­ra sou­čas­né­ho umě­ní DOX na všech­ny výstavy

Pro koho: pro her­ce, taneč­ní­ky, hudeb­ní­ky, per­for­me­ry, stu­den­ty dra­ma­tic­kých obo­rů, zájem­ce o auten­tic­ký pro­jev bez ohle­du na zamýš­le­né uplat­ně­ní. Nejsou nut­né před­cho­zí zku­še­nos­ti, potře­ba je jen zdra­vé tělo, poho­dl­né oble­če­ní pro tré­nink a oblí­be­ný text, kte­rý zná účast­ník zpaměti.

Zájem­ce pro­sí­me o zaslá­ní živo­to­pi­su a krát­ké­ho moti­vač­ní­ho dopi­su (max. 1 800 zna­ků / 250 slov) na spackova@dox.cz do 31. 5. 2019.

Cena: 5 900 Kč / 230 €

V ceně je 18 hodin tré­nin­ku, kaž­dé odpo­led­ne mož­nost kon­zul­ta­ce a účast na video­se­mi­ná­ři, vstup na závě­reč­ný kom­po­no­va­ný večer, běh koná­ní díl­ny vol­ný vstup do všech pro­stor Cen­t­ra sou­čas­né­ho umě­ní DOX

Uby­to­vá­ní: není v ceně, ale rádi vám jej pomů­že­me zajistit. 

Pro více infor­ma­cí se pro­sím obra­cej­te na Lucii Špač­ko­vou, spackova@dox.cz, 723 178 635

Medai­lon­ky lektorek

IBEN NAGEL RASMUSSEN, hereč­ku – emblém Odin Tea­t­ret, jsme v Pra­ze vidě­li na fes­ti­va­lu Far­my v jes­ky­ni roku 2007 s autor­ským před­sta­ve­ním Itsi Bit­si. Je o jejím živo­tě i jejím živo­tem. Vra­cí se v něm k šede­sá­tým létům: mla­dým se zdá­lo, že revo­lu­ce je za rohem, a tak prý s přá­te­li a s Eikem Ska­løe, dán­ským bít­ní­kem a bás­ní­kem, roz­pouš­tě­li „pová­leč­né ledov­ce“ účas­tí v míro­vém hnu­tí – deba­ta­mi a poesií. Čet­li, poslou­cha­li Boba Dyla­na, expe­ri­men­to­va­li s dro­ga­mi a jejich život­ním sty­lem bylo nomád­ství. „Eik hrál a já vybí­ra­la pení­ze. Poušť… ves­ni­ce, poušť… měs­ta, poušť. Maro­ko, Alžír­sko, Libye. Bedu­í­ni nám dáva­li pít kozí mlé­ko,“ říká Iben, jejíž milost­né jmé­no Itsi Bit­si je jmé­nem popu­lár­ní Eiko­vy pís­ně. Evo­ka­ce buřič­ské­ho živo­ta a vzpo­mín­ky na diva­del­ní posta­vy se pro­lí­na­jí. V Itsi Bit­si říká: „Nar­ko­ti­ka měla ote­ví­rat dve­ře, ale zaví­ra­la je. Někdo stál na špat­né stra­ně, když zakla­ply.“ Eik zemřel v pět­a­dva­ce­ti letech v Indii, na kra­ji džun­gle, roku 68. 

V roce 1966 při­chá­zí Iben do Odin Tea­t­ret v dán­ském Hol­ste­bro. Jako hereč­ka i jako uči­tel­ka chce opros­tit pohyb těla i ducha od dři­ny a hle­dá prou­dě­ní a kva­li­ty ener­gie pomo­cí přes­ných úko­lů – nepře­stá­vá hle­dat „prů­zrač­né tělo“. Své zku­še­nos­ti z pro­jek­tů dlou­ho­do­bé prá­ce s inter­kul­tur­ní­mi sku­pi­na­mi (Far­fa, Vin­de­nes Bro, New Winds) shr­nu­je v doku­men­tu Clau­dia Colo­berti­ho The Transpa­rent Body (2002). Od osm­de­sá­tých let se opa­ko­va­ně setká­vá se stej­ný­mi lid­mi na del­ší dobu a roz­ví­jí jejich schop­nos­ti až ke spo­leč­né tvor­bě růz­ných před­sta­ve­ní; nere­ží­ru­je, spíš dbá na tvor­bu her­ců, inter­ak­ci spří­z­ně­ných sku­pin a vzá­jem­nou inspi­ra­ci. „Základ­ním cílem je zís­kat tak kohe­rent­ní a hlu­bo­ké doved­nos­ti, aby z nich moh­ly ply­nout tech­nic­ké, etic­ké, peda­go­gic­ké, spo­le­čen­ské i huma­nis­tic­ké hod­no­ty,“ cha­rak­te­ri­zu­je její uče­ní diva­del­ní teo­re­tik Llu­ís Mas­grau. Zakla­da­tel Odin Tea­t­ret Euge­nio Bar­ba by spíš řekl: Iben ví, že kyt­ky neros­tou pro­to, abychom měli co str­kat do vázy

Své pro­fes­ní zku­še­nos­ti shr­nu­la Iben Nagel Ras­mus­sen v kni­ze The Actor’s Way (Her­co­va ces­ta, eds. Erik Exe Chris­to­f­fer­sen, 1993), zku­še­nos­ti život­ní v kni­hách Den Blin­de Hest (Sle­pý kůň, 1998), Bre­ve til en Venin­de (Dopi­sy pří­te­li, 1993), a také v autor­ských před­sta­ve­ních Itsi Bit­si, Ester’s Book a Whi­te as Jas­mi­ne. Roku 1986 zís­ka­la na fes­ti­va­lu BITEF v Běle­hra­du cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon a roku 1991 dán­ské vyzna­me­ná­ní Håbets Pris (Cena nadě­je). Její herec­kou prá­ci v bílé mas­ce v kon­tak­tu s lid­mi i kra­ji­nou ital­ské­ho ven­ko­va zachy­til Tor­ge­ir Wethal ve fil­mu Dres­sed in Whi­te. A chapter of the sto­ry of a town crier (1974 – 76).

ELENA FLORIS se naro­di­la v ital­ské L’Aquile v roce 1982. Na hous­le hra­je od šes­ti let. Kro­mě kla­si­ky hra­je na hous­le také jazz, folk, klezmer a lido­vou hud­bu – napří­klad bal­kán­skou. Hrá­la s komor­ní­mi sou­bo­ry i s kape­la­mi (Gre­ta­dieu, TNT Orchest­ra, Taraf, Nidi D’arac, Ani­mal­Tan­go, Orchest­ra di Piaz­za Vit­to­rio) i se slav­ný­mi ital­ský­mi sólis­ty jako Danie­le Sil­vestri, Den­te, Emma Marro­neEle­na Flo­ris spo­lu­pra­cu­je s Iben Nagel Ras­mus­sen jako hereč­ka-hous­list­ka v ital­ské ver­zi insce­na­ce Ester’s Book i v dal­ších insce­na­cích Odin Tea­t­ret; je člen­kou sku­pi­ny The Bridge of Winds.

Více infor­ma­cí:

Face­book eventhttps://www.facebook.com/events/1511626962305016/
wed cen­t­ra DOXhttps://www.dox.cz/cs/specialni-programy/vyjimecna-dilna-s-legendou-odin-teatret