Vyšla Taneční zóna 2/2019

foto: Tomáš Glasberger

foto: Tomáš Glasberger

TANEČNÍ ZÓNA 2/2019 JE TADY! 

V novém čís­le Taneč­ní zóny se ješ­tě jed­nou ohlí­ží­me za poctou, kte­rá byla udě­le­na Jiří­mu Kyli­á­no­vi ve Fran­cii. V tra­dič­ním for­má­tu Brá­ny vní­má­ní se věnu­je­me insce­na­ci SOMA oči­ma jed­no­ho z akté­rů Vla­di­mí­ra Ben­der­ské­ho. Co se nao­pak skrý­vá za naho­tou skrý­vá z per­spek­ti­vy cho­re­o­gra­fa zjiš­ťo­va­la v roz­ho­vo­ru s Mar­ti­nem Tala­gou redak­tor­ka Mar­ce­la Magdová. 

Kro­mě pro­jek­tu SOMA jsem se podí­va­li za Chrá­mo­vým tan­cem Micha­la Záho­ry v tex­tu Niny Van­ge­li a foto­gra­fi­ích Voj­tě­cha Brtnického.

Nava­zu­je­me na v loni zapo­ča­tém mapo­vá­ní regi­o­nál­ních čes­kých balet­ních scén. Po Ost­ra­vě, Brnu, Plzni, Čes­kých Budě­jo­vi­cích se ten­to­krát věnu­je­me Olomouci.

Pokra­ču­je­me také v seri­á­lu Jany Pilá­to­vé o Anto­ni­nu Artau­do­vu a sle­do­vá­ní jeho stop jež sepsal prů­kop­ník diva­del­ní antro­po­lo­gie Les­zek Kolan­kiewicz. Nejen tohle ale i mno­ho dal­ší­ho najde­te na strán­kách vaše­ho oblí­be­né­ho časopisu!

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!