Taneční předjaří v Divadle Archa

Foto: Danny Wilems

Foto: Danny Wilems

Cho­re­o­gra­fie pro spo­leč­nost v pani­ce, vlám­ský mini­ma­lis­mus Rosas a tanec jako gene­rač­ní spoj­ka v podá­ní Ulti­my Vez. Diva­dlo Archa vstu­pu­je do před­ja­ří pes­trou taneč­ní nabíd­kou. Více infor­ma­cí nalez­ne­te v pří­lo­ze a na odka­zech níže. Těší­me se na vidě­nou v Arše a děku­je­me za sdí­le­ní informací.

Tan­zwer­ke Vaněk Pre­u­ss – Auro­ra­’s Red­li­nes
21. úno­ra, 20.00, Diva­dlo Archa

Taneč­ní před­sta­ve­ní pro spo­leč­nost v pani­ce při­vá­ží do Archy prů­kop­ník čes­ké­ho sou­do­bé­ho tan­ce Karel Vaněk. Dlou­há léta půso­bí v němec­kém Bon­nu, kde vznik­la také jeho nej­no­věj­ší cho­re­o­gra­fie Auro­ra­’s Red­li­nes. Spo­lu s Gui­do Pre­u­s­sem vytvo­řil taneč­ní před­sta­ve­ní, kte­ré je reak­cí na vyvo­lá­vá­ní poplaš­ných zpráv. „Neu­stá­lý alarm, ve kte­rém žije­me, odvá­dí naši pozor­nost od zásad­ních pro­blé­mů“, říká Vaněk. Bonn­ský list Gene­ral Anze­i­ger o před­sta­ve­ní napsal: „Tři muži se vra­ce­jí k prvot­ní síle živo­ta, pamě­ti těla … Sil­né před­sta­ve­ní v kaž­dém ohle­du vel­mi muž­né, vel­mi fyzické.“

Více infor­ma­cí: 
https://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/tanzwerke-vanek-preuss-aurora-s-redlines/2019 – 02-21/1368

 

Ulti­ma Vez / Sep­pe Baeyens – INVITED
8. a 9. břez­na, vždy v 17.00 a 20.00

Diva­dlo Archa v rám­ci oslav 25. výro­čí pre­mi­é­ro­vě uve­de cho­re­o­gra­fii Invi­ted, kte­rá vznik­la v pro­duk­ci vlám­ské­ho sou­bo­ru Ulti­ma Vez. Popr­vé se tak v Pra­ze před­sta­ví taneč­ník a cho­re­o­graf Sep­pe Baeyens. Ten s usku­pe­ním Ulti­ma Vez úzce spo­lu­pra­cu­je od roku 2011. V roce 2015 pod kří­d­ly sku­pi­ny Wima Van­de­key­buse vytvo­řil svo­je prv­ní vel­ké taneč­ní před­sta­ve­ní Tor­nar pro mno­ho­ge­ne­rač­ní sbor pro­fe­si­o­nál­ních a ama­tér­ských taneč­ní­ků. Před­sta­ve­ní mělo v Bel­gii i v zahra­ni­čí vel­mi dob­rý ohlas. Baeyen­so­vo nej­no­věj­ší dílo sto­jí na inten­ziv­ním zkou­má­ní jevišt­ní­ho pro­sto­ru a spo­lu­au­tor­ství v sou­čas­ném tan­ci. V před­sta­ve­ní INVITED Baeyens for­mu­lu­je svo­ji umě­lec­kou odpo­věď na otáz­ku, jak se divá­ci mohou podí­let na cho­re­o­gra­fii před­sta­ve­ní. V jeho poje­tí je tanec spo­leč­ným jazy­kem, kte­rý umož­ňu­je nové dru­hy sou­ži­tí, a tím stí­rá hra­ni­ce mezi per­for­me­ry a divá­ky. „Sna­žím se pro­po­jo­vat gene­ra­ce. Tanec při­tom slou­ží jako doro­zu­mí­va­cí pro­stře­dek. V tom vidím jeho vel­kou sílu“, říká Baeyens, v jehož obsa­ze­ní ved­le 95 leté­ho muže figu­ru­jí i tee­nage­ři z bru­sel­ské čtvr­ti Molenbe­ek. Nepo­stra­da­tel­nou roli zde hra­je též pub­li­kum. „Neu­ka­zu­je­me divá­kům, co mají dělat; zve­me je, pomá­há­me jim a pod­po­ru­je­me je k tomu, aby zaris­ko­va­li a vytvo­ři­li něco sami“, dopl­ňu­je cho­re­o­graf. Stí­rá­ní hra­nic mezi divá­ky a účin­ku­jí­cí­mi, jeviš­těm a hle­diš­těm pod­po­ru­je ote­vře­ná scé­na sdí­le­né­ho pro­sto­ru bez kla­sic­ké elevace. 

Více infor­ma­cí: 
https://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/ultima-vez-seppe-baeyens-invited/2019 – 03-08/1360
https://www.youtube.com/watch?v=8sIz8211XDs

 

Anne The­re­sa De Keer­sma­e­ker – Rosas danst Rosas
Moving Audi­en­ce, Fest­spielhaus Helle­rau Dráž­da­ny
18. dub­na, 16.30

Do své­ho naro­ze­ni­no­vé­ho pro­gra­mu Archa zahr­nu­la též iko­nic­kou cho­re­o­gra­fii Anny Tere­sy De Keer­sma­e­ker Rosas danst Rosas. V roce 1983 si vyslou­ži­la mezi­ná­rod­ní věhlas, dnes se toto dílo řadí k pře­lo­mům v ději­nách post­mo­der­ní­ho tan­ce. Archa jej na své scé­ně uved­la v květ­nu 1995. Rosas danst Rosas roz­ví­jí mini­ma­lis­mus, na němž stá­lo už před­sta­ve­ní Fase (1982). Abs­trakt­ní pohy­by zde slou­ží jako základ vrstve­né cho­re­o­gra­fie, kte­rá pra­cu­je pře­de­vším s opa­ko­vá­ním. Inten­zi­tu taneč­ních pohy­bů vyva­žu­jí drob­ná, oby­čej­ná ges­ta. Rosas danst Rosas je jas­ně žen­ské dílo: čty­ři taneč­ni­ce tan­čí samy za sebe, stá­le doko­la. S tím spo­je­né vyčer­pá­ní a záro­veň vytr­va­lost vytvá­ře­jí sil­né emoč­ní napě­tí, kte­ré z pre­ciz­ní struk­tu­ry cho­re­o­gra­fie výraz­ně vystu­pu­je. Repe­ti­tiv­ní, „maxi­ma­lis­tic­ká“ hud­ba Thi­erry­ho De Meye a Pete­ra Ver­meer­sche vznik­la záro­veň s cho­re­o­gra­fií. Nová pro­duk­ce před­sta­ve­ní Rosas danst Rosas bude uve­de­na ve zce­la novém obsa­ze­ní v part­ner­ském diva­dle Helle­rau, kam se Archa s divá­ky vypra­ví v rám­ci pro­jek­tu Moving Audience. 

Více infor­ma­cí:
https://www.divadloarcha.cz/cz/program-browse/show/anne-theresa-de-keersmaeker-rosas-danst-rosas/2019 – 04-18/1464
https://www.hellerau.org/de/event/rosas-danst-rosas/
https://vimeo.com/54086615

 

KONTAKT

Diva­dlo Archa 
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz