Veronika Švábová se omlouvá paní Zuzaně Burdové

 

V roce 2013 byla vydá­na pub­li­ka­ce vychá­ze­jí­cí z mojí absol­vent­ské prá­ce “Tanec navzdo­ry: Joe Jen­čík” v Nakla­da­tel­ství Aka­de­mie Múzic­kých umě­ní (NAMU). Měla jsem teh­dy ve vel­mi krát­kém obdo­bí při­pra­vit svo­jí magis­ter­skou prá­ci, obhá­je­nou v roce 2004 v obo­ru taneč­ní věda na HAMU v Pra­ze, pro kniž­ní podo­bu, kte­rá pak byla v tiš­tě­né i elek­tro­nic­ké podo­bě k dis­po­zi­ci hlav­ně stu­den­tům HAMU jako výu­ko­vý mate­ri­ál. Pro­to­že od doby, kdy jsem prá­ci psa­la, uply­nu­lo už v té době sko­ro deset let, sna­ži­la jsem se do pub­li­ka­ce pro stu­den­ty vlo­žit co nej­ví­ce nových infor­ma­cí, kte­ré jsem obje­vi­la. Zjis­ti­la jsem napří­klad, že jsou nově k dis­po­zi­ci fil­my, ve kte­rých Joe Jen­čík hrál, nebo vytvá­řel cho­re­o­gra­fie, tyto fil­my jsem shléd­la a cho­re­o­gra­fie a jeho půso­be­ní se sna­ži­la popsat. Pro­to­že jsem chtě­la stu­den­tům uleh­čit prů­zkum his­to­rie, sna­ži­la jsem se jim všech­ny infor­ma­ce nashro­máž­dit na jed­no mís­to. A zde jsem udě­la­la vel­kou chy­bu. Vlo­ži­la jsem do tex­tu i něko­lik pasá­ží z baka­lář­ské prá­ce Zuza­ny Bur­do­vé (dří­ve Rodo­vé), obhá­je­né v roce 2012 na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­si­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci s názvem “Joe Jen­čík a jeho balet­ní cho­re­o­gra­fie v Národ­ním diva­dle”, aniž bych je z nepo­zor­nos­ti a nedba­los­ti ozna­či­la cita­cí. Vyu­ži­la jsem také jejích dvou uni­kát­ních foto­gra­fií, kte­ré paní Bur­do­vá sama zís­ka­la, aniž bych uved­la zdroj, odkud foto­gra­fie pochá­zí. Mohl tak vznik­nout dojem, že jsem k daným infor­ma­cím dospě­la svo­jí vlast­ní pra­cí a že si tedy při­vlast­ňu­ji závě­ry její­ho vlast­ní­ho pre­ciz­ní­ho a veli­ce pří­nos­né­ho výzku­mu. Což kaž­do­pád­ně neby­lo záměr­né, ale pou­ze způ­so­be­no mou nedba­los­tí a spěchem.

Tím­to se paní Bur­do­vé hlu­bo­ce omlou­vám, že jsem neo­práv­ně­ně vyu­ži­la jejích infor­ma­cí a že jsem ve své prá­ci neu­ved­la přes­ně cita­ce z její prá­ce, odkud jsem čer­pa­la. Paní Bur­do­vé se poda­ři­lo spo­jit s dědi­ci Joe Jen­čí­ka a nejen pro­to by měla její prá­ce být povin­nou čet­bou pro stu­den­ty taneč­ní his­to­rie, její prá­ce je výji­meč­ná pro její infor­mač­ní hut­nost a uni­kát­nost závě­rů její­ho výzkumu.

Zde jsou obě prá­ce k porov­ná­ní na internetu:

Zuza­na Rodo­vá: “Joe Jen­čík a jeho cho­re­o­gra­fie v Národ­ním diva­dle”, Olo­mouc, 2012. baka­lář­ská prá­ce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filo­zo­fic­ká fakul­ta
https://theses.cz/id/5fmavu/Joe_Jencik_a_jeho_baletni_choreografie_v_Narodnim_divadle.pdf

Vero­ni­ka Švá­bo­vá: “Tanec navzdo­ry: Joe Jen­čík”, NAMU, Pra­ha 2013
http://img.amu.cz/moodle/kt/oppa/files/tanec_navzdory_joe_jencik_web.pdf

S úctou Vero­ni­ka Švá­bo­vá
v Pra­ze dne 10. 2. 2019