Festivaly TANEC PRAHA 2019 už má program!

FOTO: Gadja Production

FOTO: Gadja Production

31. roč­ník fes­ti­va­lu Mezi­ná­rod­ní­ho sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2019, kte­rý se bude konat 3. – 22. červ­na v Pra­ze a dal­ších 20 obcích a měs­tech, již zná svůj hlav­ní pro­gram i vizu­ál­ní podo­bu. Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v PONCI, jíž se osob­ně účast­ni­la korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me Ahn, pořa­da­tel odtaj­nil hlav­ní pro­gram fes­ti­va­lu, při­blí­žil jeho linie a pre­zen­to­val vizu­ál­ní podo­bu kam­pa­ně. Více na www.tanecpraha.cz

Fes­ti­val TANEC PRAHA při vstu­pu do čtvr­té deká­dy své exis­ten­ce zře­tel­ně uka­zu­je, že není pou­ze jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších akcích v kul­tur­ním kalen­dá­ři u nás, ale i ve svě­tě. Láká k aktiv­ní účas­ti nové talen­ty i svě­to­vé pro­slu­lé, vyzrá­lé umě­lec­ké osob­nos­ti, kte­ré se k nám rády vra­ce­jí. Nepo­pi­ra­tel­ným úspě­chem je letos pře­de­vším návrat živel­né a nekon­form­ní korej­ské cho­re­o­gra­f­ky Eun-Me Ahn, kte­rá loni v závě­ru fes­ti­va­lu nadchla pub­li­kum dílem Dan­cing Gran­d­mo­thers a letos fes­ti­val 3. – 5. 6. zahá­jí v PONCI před­sta­ve­ním Let Me Chan­ge Your Name.

S někte­rý­mi špič­ko­vý­mi uměl­ci máme oprav­du nad­stan­dard­ní vzta­hy, je to nepo­chyb­ně i díky dlou­ho­do­bé­mu půso­be­ní vede­ní Tan­ce Pra­ha v řadě mezi­ná­rod­ních sítí a pro­jek­tů evrop­ské spo­lu­prá­ce. Řadu nabí­dek musí­me odmí­tat, ale i tak jsme jed­ním z nej­ak­tiv­něj­ších sub­jek­tů ze zemí býva­lé­ho východ­ní­ho blo­ku v pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa. Cen­nou výmě­nu zku­še­nos­tí zaží­vá­me v sítích, jako jsou Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network (EDN), Aerowa­ves (dan­ce accross Euro­pe) i IETM (Infor­mal Euro­pe­an The­a­t­re Mee­ting), a k tomu jsme aktiv­ní­mi part­ne­ry dvou zásad­ních pro­jek­tů evrop­ské spo­lu­prá­ce, jež se pro­mí­ta­jí v našich hlav­ních čin­nos­tech, tzn. fes­ti­va­lech i celo­roč­ní čin­nos­ti PONCE: Be SpectACTi­ve 2 a Dan­cing Muse­u­ms 2. V létě bude­me s napě­tím čekat na výsled­ky dal­ší­ho kola pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa, kam jsme sami poda­li jeden pro­jekt, a záro­veň jsme part­ne­ry lon­dýn­ské žádosti. Samo­zřej­mě netu­ší­me, co s tím udě­lá Brexit…,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka Tan­ce Pra­ha z.ú.

Letos při­chá­zí fes­ti­val TANEC PRAHA s novým vizu­ál­ním řeše­ním kam­pa­ně, pro kte­ré vybral ke spo­lu­prá­ci agen­tu­ru Com­tech Can s reno­mo­va­nou foto­gra­f­kou Bárou Práši­lo­vou, čer­s­tvě nomi­no­va­nou na oce­ně­ní Czech Grand Design v kate­go­rii Foto­graf roku.

Pořá­dá: Tanec Pra­ha z.ú.
Za kon­ti­nu­ál­ní pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha
Za pod­po­ry: Kre­a­tiv­ní Evro­pa / Aerowa­ves, Be SpectACTi­ve, MČ Pra­ha 3, Sta­tu­tár­ní měs­ta Plzeň, Brno, zahra­nič­ní kul­tur­ní insti­tu­ty a další.

Nej­vyš­ší­ho oce­ně­ní se fes­ti­val TANEC PRAHA dočkal ke své­mu 25. výro­čí v roce 2013, kdy byl vyhod­no­cen v kon­ku­ren­ci 235 evrop­ských fes­ti­va­lů všech žánrů na 1. mís­tě v pro­gra­mu EU Cul­tu­re. V roce 2017 se stal jako jedi­ný fes­ti­val ČR lau­re­á­tem EFFE (Euro­pe for Fes­ti­vals – Fes­ti­vals for Euro­pe) Award, za svou výji­meč­nou kva­li­tu, anga­žo­va­nost a dopad své prá­ce v míst­ním kon­tex­tu a je opět sou­čás­tí EFFE Gui­de – prů­vod­ce evrop­ský­mi fes­ti­va­ly.
Více infor­ma­cí na:
https://www.facebook.com/tanecpraha
https://www.instagram.com/tanecpraha

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce se obra­cej­te na:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relati­ons
Mobil: +420 603 728 915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu 

TANEC PRAHA 2019 — 3/6 — 22/6 2019
31. Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla
Pra­ha a dal­ších 20 měst a obcí ČR

Před­běž­ný pro­gram TANEC PRAHA 2019 v Praze

Hlav­ní program:

3 + 4 + 5/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Fes­ti­val Ope­ning / Udá­lost sezo­ny
Eun-Me Ahn (KR): Let Me Chan­ge Your Name

7/6, 17:00, TP kopro­duk­ce / VEN.ku TANCI / PQ+
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahmed & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH):
Úhel pohle­du / Point of View

7/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec
Judi­th Oli­via Manan­te­na­soa (MG): Méta­mor­pho­se
Rian­to (ID): Médium

8/6, 17:00, TP kopro­duk­ce / VEN.ku TANCI / PQ+
Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá, Ridi­na Ahmed & Gha­na Dan­ce Ens. (CZ/GH):
Úhel pohle­du / Point of View

9/6, 17:00, Výsta­viš­tě / VEN.ku TANCI / PQ+
Hygin Deli­mat (PL/AT): Hou­se Beating

9/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Věra Ondra­ší­ko­vá & kol. (CZ): GUIDE

10/6, 10:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA DĚTEM / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Bar­bo­ra Láta­lo­vá a kol.(CZ): Kar­ne­val zví­řat / Ani­mal Carnival

10/6, 17:00, Výsta­viš­tě / VEN.ku TANCI / PQ+
Hygin Deli­mat (PL/AT): Hou­se Beating

10/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Vik­tor Čer­nic­ký (CZ):) PLI

11/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Czech Dan­ce Focus for PQ+
Kari­ne Pon­ties (BE/FR/CZ): SAME SAME

16/6, 17:00 + 17/6, 10:00 (pro ško­ly), PONEC — diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA DĚTEM
Tabea Mar­tin (CH): PINK FOR GIRLS AND BLUE FOR BOYS

17/6, 20:00, Hudeb­ní diva­dlo Kar­lín / Udá­lost sezo­ny
Sha­ron Eyal | Gai Behar | L‑E-V DANCE COMPANY (IL): OCD Love

19/6, 20:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Dan­ce NEW´s
Bar­ba­ra Mati­je­vić & Giusep­pe Chi­co (HR/IT/FR): Forecasting

21 + 22/6, Národ­ní gale­rie v Pra­ze Veletrž­ní palác / Fes­ti­val Clo­sing / Udá­lost sezo­ny
Yoann Bour­ge­o­is (FR): Site-spe­ci­fic project

Dopro­vod­ný program:

9/2, 11:00 a 14:00, PONEC — diva­dlo pro tanec / Fes­ti­val Warm-up!
Taneč­ní worksho­py s Eun-Me Ahn / pro pro­fe­si­o­ná­ly a stu­den­ty tan­ce, pro širo­kou veřejnost

6/6, 12:30, Výsta­viš­tě Pavi­lon B / PQ
PQ Talks

3/6 a 22/6, 21:30, PONEC — diva­dlo pro tanec
Fes­ti­val Ope­ning a Clo­sing Party

Mode­ro­va­né dis­ku­se s uměl­ci — kon­text Afri­ka, Indonésie
Worksho­py s vystu­pu­jí­cí­mi uměl­ci
Křest Pub­li­ka­ce Tanec Pra­ha 30 let!
ad.

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena.