Divadelní Flora přiveze hvězdy českého i německého divadla a špičkové korejské tanečníky

foto: archiv Divadelní Flory Olomouc

foto: archiv Divadelní Flory Olomouc

Od 15. do 26. květ­na bude Olo­mouc po tři­a­dva­cá­té hos­tit fes­ti­val Diva­del­ní Flo­ra. Jed­na z nej­vět­ších stře­do­ev­rop­ských pře­hlí­dek nabíd­ne na desít­ce scén oko­lo deva­de­sá­ti akcí – ved­le oce­ňo­va­ných diva­del­ních insce­na­cí také spous­tu hudeb­ních pro­duk­cí, fil­mů, besed, worksho­pů či semi­ná­řů. Pořa­da­te­lé Flo­ry, jejíž mot­to letos zní „Šepo­ty a výkři­ky“, oče­ká­va­jí, že ji v dru­hé polo­vi­ně květ­na navští­ví přes deset tisíc divá­ků. Před­pro­dej vstu­pe­nek odstar­tu­je v pon­dě­lí 15. dubna.

ŠEPOTY A VÝKŘIKY | SCHREIE UND FLÜSTERN
Fes­ti­va­lo­vý pro­gram orá­mu­je hos­to­vá­ní reno­mo­va­ných němec­kých sou­bo­rů – vůbec popr­vé do Olo­mou­ce dora­zí dráž­ďan­ská čino­hra a legen­dár­ní Ber­li­ner Ensem­ble. Expre­siv­ních 9 dní vzhů­ru (9 Tage wach) Sta­a­tsschauspiel Dre­sden na kon­ci loň­ské­ho roku něko­lik týd­nů domi­no­va­lo žeb­říč­ku pres­tiž­ní­ho ser­ve­ru nachtkritik.de, adap­ta­ce Gras­so­va Ple­cho­vé­ho bubín­ku (Die Blech­tro­m­mel) umě­lec­ké­ho šéfa jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších evrop­ských diva­del, Oli­ve­ra Ree­se­ho, zase pat­ří k nej­pů­so­bi­věj­ším němec­kým insce­na­cím posled­ních let. Exklu­ziv­ní menu při­pra­vu­jí pro Flo­ru mni­chov­ští nezá­vis­lí tvůr­ci, kte­ří ve spo­lu­prá­ci s herec­ký­mi líd­ry tam­ní­ho Resi­denzthe­a­te­ru uve­dou na kon­ci fes­ti­va­lu hned dvě svě­to­vé pre­mi­é­ry – scé­nic­ký komen­tář Trum­po­vy kni­hy The Art of the Deal a komor­ní autor­ský titul Šepo­ty a výkři­ky (Schre­ie und Flüstern).

Čes­ké diva­dlo budou v Olo­mou­ci, spo­leč­ně s expe­ri­men­tu­jí­cí Kolo­nií (One night stand/up!), Diva­del­ním spol­kem Jedl (Pus­ti­na – Rey­nek – Sou­kro­mé roz­ho­vo­ry) či nastu­pu­jí­cí gene­ra­cí diva­del­ní­ků praž­ské KALD DAMU (Pro­da­ná nevěs­ta – Press para­dox), repre­zen­to­vat před­ní tuzem­ské ansám­bly – Diva­dlo pod Pal­mov­kou (Faust), Dej­vic­ké diva­dlo (Vraž­da krá­le Gon­za­ga), Diva­dlo Na zábrad­lí (Per­so­ny – příp. uve­de­ní jiné­ho titu­lu DNz) nebo brněn­ské HaDi­va­dlo (Malo­měš­ťá­ci). Oper­ní (Così fan tut­te) i čino­her­ní (Nebez­peč­né zná­mos­ti) pro­duk­ci před­sta­ví na Flo­ře olo­mouc­ké Morav­ské diva­dlo, svůj nej­no­věj­ší reper­toá­ro­vý titul Opuš­tě­ná spo­leč­nost pak popr­vé uve­de part­ner­ské Diva­dlo na cucky.

„Věřím, že inspi­ra­tiv­ní ozvě­na fes­ti­va­lo­vé­ho leit­mo­ti­vu bude inten­ziv­ně rezo­no­vat na všech fes­ti­va­lo­vých jeviš­tích a že křeh­ké, intim­ní herec­ké zpo­vě­di i nalé­ha­vé, čas­to až ape­la­tiv­ně ladě­né výpo­vě­di budou pub­li­kum zne­klid­ňo­vat i dojí­mat, vybur­cu­jí je z letar­gie, pod­ní­tí jeho obra­zo­tvor­nost a zjitří jeho sen­zi­ti­vi­tu,“ komen­tu­je dra­ma­tur­gii fes­ti­va­lu jeho ředi­tel Petr Neru­šil a dodá­vá: „Je skvě­lé, že osob­ní i spo­le­čen­ská téma­ta fes­ti­va­lo­vých insce­na­cí ved­le kva­lit­ních a sehra­ných sou­bo­rů arti­ku­lu­jí sil­né inter­pre­tač­ní osob­nos­ti. Kro­mě fes­ti­va­lem nej­víc vytí­že­ných čes­kých here­ček Lucie Trmí­ko­vé a Mar­kéty Dvo­řá­ko­vé se na Flo­ře před­sta­ví cha­risma­tic­ké hvězdy mni­chov­ské a ber­lín­ské čino­her­ní scé­ny – Franz Pät­zold, Aurel Man­thei a Nico Holo­nics. Vidět všech­ny tři – během tří dnů – na čes­ké diva­del­ní pře­hlíd­ce ve třech růz­ných insce­na­cích, navíc dva z nich dokon­ce ve svě­to­vé pre­mi­é­ře, pova­žu­ji v kon­tex­tu tuzem­ské­ho diva­dla za mimo­řád­nou a stě­ží opa­ko­va­tel­nou událost.“

FOKUS: KOREA
Per­for­ma­tiv­ní pro­gra­mo­vá linie Diva­del­ní Flo­ry se letos zamě­ří na sou­čas­ný korej­ský tanec. Repre­zen­ta­tiv­ní, exo­tic­ká plat­for­ma Fokus: Korea před­sta­ví na olo­mouc­kých scé­nách kvar­te­to insce­na­cí (A Sil­ver Kni­fe – Tail Lan­gu­age – Gre­en Eye – Com­ple­ment) špič­ko­vých cho­re­o­gra­fů a taneč­ní­ků. „Pohled do dění na korej­ské taneč­ní scé­ně bude prv­ním výraz­ným kro­kem Flo­ry mimo evrop­ský kon­ti­nent. Fes­ti­val navští­ví výji­meč­ní cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci, kte­ří pat­ří k repre­zen­tan­tům pro­gre­siv­ních prou­dů sou­čas­né­ho korej­ské­ho tan­ce s čet­ný­mi mezi­ná­rod­ní­mi ohla­sy. Na jed­not­li­vá před­sta­ve­ní budou navá­zá­ny dis­ku­ze a při­pra­ve­ny budou také dva worksho­py,“ říká dra­ma­turg taneč­ní pro­gra­mo­vé sek­ce Jan Žůrek.

REŽIE: INGMAR BERGMAN
V rám­ci fes­ti­va­lo­vé­ho roč­ní­ku, jehož mot­to se expli­cit­ně odka­zu­je k názvu slav­né­ho fil­mu, nabíd­ne Diva­del­ní Flo­ra retrospek­ti­vu Ing­ma­ra Berg­ma­na. Kolek­ci šes­ti klí­čo­vých sním­ků (Les­ní jaho­dy – Mlče­ní – Per­so­na – Šepo­ty a výkři­ky – Scé­ny z man­žel­ské­ho živo­ta – Pod­zim­ní soná­ta) iko­ny svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, jejichž pro­jek­ce budou pro­bí­hat ve fil­mo­vém sále olo­mouc­ké­ho Kon­vik­tu (Umě­lec­ké cen­t­rum Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho), dopl­ní nej­no­věj­ší doku­ment němec­ké reži­sér­ky Mar­ga­re­thy von Trot­ta Hle­dá­ní Ing­ma­ra Berg­ma­na a před­náš­ka fil­mo­vé his­to­rič­ky
a pub­li­cist­ky Sta­ni­sla­vy Přádné.

BESEDY, KONCERTY & FLORALAB
Kro­mě stá­le popu­lár­něj­ších besed s tvůr­ci a inter­pre­ty insce­na­cí hlav­ní­ho pro­gra­mu pozve Flo­ra na řadu hudeb­ních pro­duk­cí čes­ké i němec­ké pro­ve­ni­en­ce, dět­ská před­sta­ve­ní a dal­ší dopro­vod­né akti­vi­ty. Tře­tím rokem bude sou­čás­tí fes­ti­va­lu edu­ka­tiv­ní čes­ko-slo­ven­ský pro­gram Flo­ra­Lab urče­ný vyso­ko­škol­ským stu­den­tům umě­lec­kých a umě­no­věd­ných obo­rů z Pra­hy, Brna, Olo­mou­ce a Bratislavy.

PROGRAM NALEZNETE: !!! ZDE !!!

Rea­li­za­ci 23. Diva­del­ní Flo­ry pod­po­ru­jí: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Sta­tu­tár­ní měs­to Olo­mouc,
Čes­ko-němec­ký fond budouc­nos­ti, Olo­mouc­ký kraj, Art Coun­cil Korea, SIDan­ce,
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s., Stát­ní fond kul­tu­ry ČR
a dal­ší fes­ti­va­lo­ví part­ne­ři.
Pořa­da­te­lem fes­ti­va­lu je DW7, o.p.s.
v part­ner­ské spo­lu­prá­ci s Morav­ským diva­dlem Olo­mouc;
gene­rál­ním medi­ál­ním part­ne­rem 23. DF je Čes­ká tele­vi­ze,
hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem Čes­ký roz­hlas Vlta­va.
Podrob­něj­ší infor­ma­ce na www.divadelniflora.cz.