Archa.Fresh: výzva k vytvoření inscenace

foto: archiv

foto: archiv

Diva­dlo Archa se obra­cí s výzvou na pro­fe­si­o­nál­ní diva­del­ní­ky – kolek­ti­vy i nově vznik­lá usku­pe­ní. Výzva je urče­na mla­dým a začí­na­jí­cím tvůr­cům v oblas­ti sou­čas­né­ho diva­dla, tan­ce a dal­ších inter­dis­ci­pli­nár­ních scé­nic­kých umění. 

Cílem výzvy je vybrat nej­lep­ší umě­lec­ký pro­jekt, kte­rý by byl v Diva­dle Archa rea­li­zo­ván v úno­ru a břez­nu 2020. Před­sta­ve­ní, kte­ré tak­to vznik­ne, by moh­lo být násled­ně reprí­zo­vá­no v rám­ci dra­ma­tur­gic­ké­ho modu­lu Archa.Fresh. Ten­to modul, kte­rý je zamě­řen na tvor­bu mla­dých diva­del­ních uměl­ců, je nově pev­nou sou­čás­tí dlou­ho­do­bé­ho pro­gra­mu Diva­dla Archa.

Bliž­ší infor­ma­ce a pod­mín­ky pro před­klá­da­né pro­jek­ty nalez­ne­te zde http://bit.ly/ArchaFresnebo vám je poskyt­ne Jin­dřich Kripp­ner na adre­se jindrich.krippner@divadloarcha.cz.

Výzva pro krát­ko­do­bé rezi­denč­ní pro­jek­ty na rok 2020
Archa.lab vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní pro krát­ko­do­bé rezi­denč­ní poby­ty v sezó­ně 2020. For­mou moti­vač­ní­ho dopi­su a pro­fes­ní­ho CV se mohou při­hlá­sit diva­del­ní tvůr­ci bez ohle­du na stát­ní pří­sluš­nost, jazy­ko­vé a kul­tur­ní záze­mí. Hlá­sit se mohou ti, kte­ří se zabý­va­jí doku­men­tár­ním nebo soci­ál­ně spe­ci­fic­kým diva­dlem. Věko­vá hra­ni­ce pro rezi­den­ci je 40 let.

Při­hláš­ky posí­lej­te do 30. lis­to­pa­du 2019 na jana.svobodova@archatheatre.cz.