Začíná festival Ibérica.

foto: Martin Zeman

foto: Martin Zeman

Fes­ti­val ibe­ro­a­me­ric­ké kul­tu­ry Ibé­ri­ca začí­ná v Brně už tuto stře­du. Nabíd­ne gala­kon­cert, duo Cor­tés & Gallar­do, gastro­no­mic­kou fies­tu, výsta­vu obra­zů a mno­hé dal­ší. Gale­ry­ji 9 jej zahá­jí ver­ni­sáž výsta­vy kolum­bij­ské­ho uměl­ce Zamo Tama­ye, kte­rý bude osob­ně pří­to­men a návštěv­ní­ci budou mít díky acti­on pain­tingu mož­nost na živo vidět, jak jeho mal­by vzni­ka­jí. Večer při­jde na řadu prv­ní kon­cert. V čes­ké pre­mi­é­ře se v aule JAMU před­sta­ví kyta­ro­vé duo Cor­tés & Gallar­do. Miguel Angel Cor­tés při­chá­zí z pro­stře­dí fla­men­ko­vé dynastie Los Cor­tés. José María Gallar­do byl umě­lec­kým porad­cem Paca de Lucíi při jeho legen­dár­ním nastu­do­vá­ní Rodri­go­va kon­cer­tu Ara­n­ju­ez a sám Paco de Lucía se o něm obdiv­ně vyjá­d­řil: „Kdy­bych měl být kla­sic­kým kyta­ris­tou, chtěl bych být José María Gallar­do.“ Ve stře­du Ibé­ri­ca zamí­ří také na Rad­nic­kou 4. Ibé­ri­ca Cine­ma­to­grá­fi­ca tu až do nedě­le pro­mít­ne oce­ňo­va­né sním­ky Pada­jí­cí hvězda, Pořad­ník, Tru­man, Viděl jsem 10 000 slo­nů a také slav­né Fla­men­co, Fla­men­co od Car­lo­se Saury.

Ve čtvr­tek už nás čeká Fies­ta Gastronó­mi­ca se spous­tou dob­ré­ho jíd­la, pití a také pes­t­rým kul­tur­ním pro­gra­mem na nádvo­ří Sta­ré rad­ni­ce. Jeli­kož vysvěd­če­ní bude za dveř­mi, urči­tě při­jde vhod před­náš­ka etno­lo­ga a spi­so­va­te­le Mni­sla­va Zele­né­ho Ata­pa­ny na téma Výcho­va dětí u indi­á­nů Ama­zo­nie, kte­rá začí­ná v 19:00 pří­mo na Sta­ré rad­ni­ci,” říká dra­ma­turg fes­ti­va­lu Petr Vít. Páteč­ní gala­kon­cert na nádvo­ří Špil­ber­ku ozdo­bí v čes­kých pre­mi­é­rách špič­ko­vý fla­men­ko­vý flét­nis­ta Ser­gio de Lope a talen­to­va­ný kyta­ris­ta Paco León. Jako host veče­ra vystou­pí i oblí­be­nec brněn­ské­ho pub­li­ka, taneč­ník David Pérez.

Ser­gio de Lope pat­ří beze­spo­ru k nej­lep­ším fla­men­ko­vým flét­nis­tům a jeho kape­la slo­že­ná z vir­tu­óz­ních hrá­čů bude mít mezi sebou i skvě­lou fla­men­ko­vou taneč­ni­ci Gemu Moneo. V sobo­tu pak Ser­gio de Lope vystou­pí v praž­ském Jazzdoc­ku s instru­men­tál­ním pro­gra­mem. Vychá­ze­jí­cí hvězda kyta­ro­vé­ho nebe Paco León doká­zal i přes své mlá­dí nadchnout pub­li­kum v mno­ha zemích svo­jí spon­tán­ní a bri­lant­ní hrou. Na brněn­ském gala­kon­cer­tu zahra­je se svým triem.

Ibé­ri­ca, to je také pes­t­rý výběr mis­trov­ských worksho­pů a tvůr­čích dílen. Nabíd­ka tvůr­čích dílen, kte­ré se usku­teč­ní v SVČ Lužán­ky upro­střed nej­vět­ší­ho brněn­ské­ho par­ku, zahr­nu­je lek­ce fla­men­ka, lati­no dan­ce, tan­ga či bacha­ty. V nabíd­ce hudeb­ních kur­zů nechy­bí kas­ta­ně­ty, com­pás, cajón nebo fla­men­ko­vá kyta­ra pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé. „Pro děti jsme při­pra­vi­li čte­ní pohá­dek, fla­men­co i rit­mo lati­no,” říká koor­di­ná­tor­ka tvůr­čích dílen Cris­ti­na Maria Roa. Podrob­ný pro­gram fes­ti­va­lu, vstu­pen­ky a regis­tra­ce do tvůr­čích dílen jsou k dis­po­zi­ci na webu www.iberica.cz, vstu­pen­ky lze zakou­pit také v síti Ticket­por­tal a v tra­dič­ních předprodejích.

Fes­ti­val Ibé­ri­ca je nej­vý­znam­něj­ší akcí své­ho dru­hu v Čes­ku a za dobu své his­to­rie před­sta­vil domá­cí­mu pub­li­ku eli­tu fla­men­ka v čele s Gerar­do Núñe­zem, Car­men Cor­tés, Albou Here­dií, Arcán­ge­lem, Albou Moli­nou, Jor­gem Par­do, Marií Serra­no, Patri­cií Guerre­ro a mno­ha dalšími.

PROGRAM IBÉRICA 2018

27. 6.
Brno, Aula JAMU 19:30
Cor­tés & Gallar­do – kon­cert špa­něl­ské­ho kyta­ro­vé­ho dua

28. 6.
Brno, Sta­rá rad­ni­ce 11:00 – 21:00
Fies­ta Gastronó­mi­ca – ibe­ro­a­me­ric­ká kuchy­ně, hud­ba a tanec

29. 6.
Brno, Špil­berk 20:00
Fla­men­ko­vý gala­kon­cert Ibé­ri­ca: Ser­gio de Lope, Paco León, Gema Moneo, David Pérez a další

30. 6.
Pra­ha, Jazzdock 19:00
Ibé­ri­ca v Pra­zeSer­gio de Lope cuarteto

Dopro­vod­ný program:

27. 6.
Brno, Gale­ry­je 9 (Lidic­ká 9) 17:00
Zamo Tamay – ver­ni­sáž výsta­vy kolum­bij­ské­ho výtvarníka

27. 6. – 1. 7.
Brno, TIC Brno (Rad­nic­ká 4) 20:00
Pře­hlíd­ka špa­něl­ských a latin­sko­a­me­ric­kých filmů

28. 6.
Brno, nádvo­ří Sta­ré rad­ni­ce 11:00 – 22:00
Fies­ta Gastronómica

Brno, Sta­rá rad­ni­ce 17:00
Vyhlá­še­ní vítězů výtvar­né sou­tě­že Ibé­ri­ca Creativa

Brno, Sta­rá rad­ni­ce 19:00
Mni­slav Zele­ný Ata­pa­na – Výcho­va dětí u indi­á­nů Amazonie

29. 6.
Brno, Špil­berk 18:00
Fies­ta Gastronó­mi­ca na Špilberku

Brno, SVČ Lužán­ky 13:00 – 19:00
Mis­trov­ské workshopy

30. 6. – 1. 7.
Brno, SVČ Lužán­ky 9:00 – 21:00
Tvůr­čí díl­ny Ibé­ri­ca (fla­men­ko­vý tanec, kyta­ra, per­ku­se, bacha­ta, tango)

1. 7.
Brno, SVČ Lužán­ky 17:30
Závě­reč­ná fiesta

HISTORIE FESTIVALU IBÉRICA
Za dobu své­ho trvá­ní se sta­la Ibé­ri­ca význam­nou kul­tur­ní akcí, kte­rá dáv­no pře­kro­či­la rámec regi­o­nu a vytvo­ři­la uni­kát­ní pro­stor pro setká­vá­ní špa­něl­ských, latin­sko­a­me­ric­kých, čes­kých a slo­ven­ských uměl­ců. Fes­ti­val se těší kon­stant­ně vzrůs­ta­jí­cí popu­la­ri­tě – na minu­lý roč­ník zaví­tal rekord­ní počet návštěv­ní­ků – úcty­hod­ných 4500. Ibé­ri­ca se sta­la význam­nou kul­tur­ní akcí, kte­rá pat­ří k nej­vět­ším fes­ti­va­lům své­ho dru­hu v celém stře­do­ev­rop­ském prostoru.

Začát­ky fes­ti­va­lu Ibé­ri­ca jsou téměř fil­mo­vé. Prvot­ním impul­sem bylo setká­ní dvou bra­tran­ců – Jiří­ho Piš­tě­lá­ka a kyta­ris­ty Pet­ra Víta, žijí­cí­ho v té době v Anda­lusii. Prá­vě v jejich hla­vách se zro­di­la myš­len­ka uspo­řá­dat jedi­neč­ný fes­ti­val ibe­ro­a­me­ric­ké kul­tu­ry, pro kte­rý si vybra­li Bos­ko­vi­ce jako mís­to s boha­tou kul­tur­ní his­to­rií a neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou. Nemé­ně důle­ži­té bylo setká­ní s rodi­nou Men­sdor­ff-Pouilly, s jejíž pod­po­rou se poda­ři­lo uspo­řá­dat prv­ní úspěš­ný roč­ník fes­ti­va­lu. Bos­ko­vi­ce tak posky­to­va­ly celých jede­náct let své pro­sto­ry s neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­rou nejen pro pořá­dá­ní kon­cer­tů, ale také tvůr­čích dílen, na kte­rých si účast­ní­ci navzá­jem pře­dá­va­li své umě­lec­ké zkušenosti.

Po jede­nác­ti úspěš­ných roč­ní­cích v Bos­ko­vi­cích fes­ti­val při­jal novou výzvu. Svo­je brá­ny ote­vře­lo v roce 2015 Ibé­ri­ce měs­to Brno. Pře­sun hlav­ních akti­vit do Brna při­ne­sl šir­ší mož­nos­ti kul­tur­ní­ho vyži­tí pro oby­va­te­le jiho­mo­rav­ské met­ro­po­le i novou moti­va­ci rea­li­zač­ní­mu týmu. V jedi­neč­ných brněn­ských kuli­sách hra­du Špil­berk či v nád­her­ných sálech his­to­ric­kých budov vytvo­ři­li fes­ti­va­lo­ví návštěv­ní­ci neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru. Fes­ti­val Ibé­ri­ca, původ­ně ori­en­to­va­ný na kul­tu­ru iber­ské­ho polo­ostro­va záro­veň roz­ší­řil svůj záběr, nabí­dl pro­stor také všem ostat­ním špa­něl­sky či por­tu­gal­sky mlu­ví­cím zemím a stal se tak fes­ti­va­lem ibe­ro­a­me­ric­kých kultur.

Kaž­dý rok se mohou návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu těšit na tem­pe­ra­ment­ní špa­něl­skou hud­bu v podá­ní talen­to­va­ných muzi­kan­tů, str­hu­jí­cí vystou­pe­ní fla­men­ko­vých taneč­nic a taneč­ní­ků, hudeb­ní a taneč­ní tvůr­čí díl­ny, stej­ně jako na roz­ma­ni­té dopro­vod­né akti­vi­ty. Mezi ně pat­ří např. výsta­vy špa­něl­ských uměl­ců, ukáz­ky ze špa­něl­ské a latin­sko ame­ric­ké kine­ma­to­gra­fie či degusta­ce špa­něl­ských vín a delikates.

Brá­ny fes­ti­va­lu, jehož umě­lec­ká hod­no­ta je díky všem uměl­cům vystu­pu­jí­cím na fes­ti­va­lu vel­mi vyso­ká, jsou ote­vře­né všem zájem­cům o ibe­ro­a­me­ric­kou kul­tu­ru. Kaž­dý z roč­ní­ků je něčím výji­meč­ný a zce­la neo­pa­ko­va­tel­ný. Atmo­sfé­ra slun­né­ho léta v kom­bi­na­ci s hor­ko­krev­nou hud­bou a tan­cem však pro­stu­pu­je napříč vše­mi roč­ní­ky fes­ti­va­lu a Ibé­ri­ca se stá­vá pro­sto­rem pro stá­le nová setká­ní, pro­po­jo­vá­ní odliš­nos­tí kul­tur a tradic.

Pořá­dá
IP SPORT & ART, o.p.s.

Hlav­ní part­ne­ři
SOVA-NET, Turis­tic­ké infor­mač­ní cen­t­rum měs­ta Brna, Muze­um měs­ta Brna

Part­ne­ři
Lini­o­Plan, Stro­jí­ren­ský zku­šeb­ní ústav, Huti­ra, SVČ Lužán­ky, Filo­zo­fic­ká fakul­ta Masa­ry­ko­vy univerzity

Pro­dukč­ní agen­tu­ra
TWENTYFOURSEVEN Pro­mo­ti­ons, s.r.o.

Ofi­ci­ál­ní doprav­ce
CARent

Za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je, sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna, Emba­ja­da de Espa­ña en Pra­ga, Socie­dad de Artis­tas AIE, Insti­tu­to Cervan­tes Praga

Dal­ší infor­ma­ce:
Dra­ma­turg a umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu: Petr Vít
e‑mail: vitpetr@hotmail.com
tel.: (+420) 607 534 731

Koor­di­na­ce tvůr­čích dílen: Maria Cris­ti­na Roa
e‑mail: cristina.roa@iberica.cz
tel.: (+420) 604 490 756

Koor­di­na­ce fes­ti­va­lo­vých akti­vit: Eliš­ka Vol­fo­vá
e‑mail: volf.eliska@gmail.com

Medi­ál­ní ser­vis: Radek Babič­ka
e‑mail: babicka@24 – 7.pm

Pro­duk­ce fes­ti­va­lu:
TWENTYFOURSEVEN Pro­mo­ti­ons, s. r. o.
Vilém Spil­ka / Vlas­ti­mil Trllo
e‑mail: spilka@24 – 7.pm / trllo@24 – 7.pm