Wim Vandekeybus a Ultima Vez: Go Figure Out Yourself

foto: Danny Wilhelms

foto: Danny Wilhelms

Krát­ce po své pre­mi­é­ře v Bru­se­lu uve­de Diva­dlo Archa nové před­sta­ve­ní Wima Van­de­key­buse a jeho sou­bo­ru Ulti­ma Vez. Cho­re­o­gra­fie Go Figu­re Out Your­self (Přijď­te si na to sami) je setká­ní s divá­ky v prázd­ném pro­sto­ru. Pět per­for­me­rů tan­čí pří­mo mezi divá­ky, kte­ří se stá­va­jí sou­čás­tí kolek­tiv­ní­ho hap­pe­nin­gu. Go Figu­re Out Your­self zkou­má hra­ni­ce mezi divá­ky a per­for­me­ry, dyna­mi­ku sku­pi­ny a jedince.

Nová pre­mi­é­ra vlám­ské­ho cho­re­o­gra­fa Wima Van­de­key­buse je výzvou k divác­ké akti­vi­tě“, říká Ondřej Hrab, ředi­tel Archy. „Během před­sta­ve­ní si nemů­že­te být jis­ti ničím. Nee­xis­tu­je zde žád­né roz­dě­le­ní na jeviš­tě a hle­diš­tě. Divá­ci se vol­ně pohy­bu­jí v pro­sto­ru a taneč­ní­ci mezi nimi. Jejich expre­siv­ní pohyb se náh­le pro­mě­ní v intim­ní roz­ho­vor. Taneč­ník mlu­ví tiše jenom k vám, ale kolem jsou dal­ší svěd­ci. Jste ješ­tě divá­kem, nebo naslou­cha­jí­cím akté­rem? V jed­nu chví­li se para­lel­ně ode­hrá­vá něko­lik akcí. Žád­ný z divá­ků během před­sta­ve­ní nepro­ži­je stej­ný pří­běh, a přes­to jde o vel­ký spo­leč­ný záži­tek“, uza­ví­rá Hrab.

Bru­sel­ská pre­mi­é­ra se ode­hrá­la v prázd­ném pro­sto­ru odsvě­ce­né­ho gotic­ké­ho chrá­mu Les Bri­git­ti­nes. Wim Van­de­key­bus při tvor­bě před­sta­ve­ní počí­tal s tím, že Archa se může v prázd­ný pro­stor pro­mě­nit též.

Ulti­ma Vez v Arše pra­vi­del­ně hos­tu­je od roku 1995. Od té doby mají čeští divá­ci mož­nost sle­do­vat tvor­bu Wima Van­de­key­buse i jeho uva­žo­vá­ní o sou­čas­ném tan­ci. Van­de­key­bus zalo­žil sou­bor v roce 1986. Jeho tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká radi­kál­ním pohy­bo­vým diva­dlem plným kon­fron­ta­cí, výbuš­nos­ti, emo­cí a ener­gie, jehož hna­cím moto­rem je kon­flikt, síla, instinkt, vášeň, „ima­gi­nár­ní kata­stro­fa“ a roz­por mezi při­taž­li­vos­tí a odta­ži­tos­tí. V jeho před­sta­ve­ních se pro­lí­na­jí tanec, hud­ba, diva­dlo, pro­jek­ce, hud­ba a svět­lo v jeden celek, pokaž­dé však v jiné podo­bě. To umož­ňu­jí i čet­né spo­lu­prá­ce s řadou per­for­me­rů a tvůr­ců napříč žán­ry. Význam­nou roli v pro­jek­tech Ulti­my Vez hra­je autor­ská hud­ba a zvu­ko­vý dopro­vod, kte­rou v minu­los­ti k cho­re­o­gra­fi­ím vytvo­ři­li Peter Ver­meer­sch, Thi­er­ry De Mey, Marc Ribot, Eave­sdrop­per, David Euge­ne Edwards, Daan, Arno, Cha­ro Cal­vo, Mau­ro Pawlowski, Roland Van Cam­pe­nhout, Elko Bli­jweert nebo David Byr­ne. V roce 2015 uve­dl Van­de­key­bus pre­mi­é­ru své­ho prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Gallo­ping Mind s Jer­ry Kil­lic­kem v jed­né z hlav­ních rolí, kte­rý byl uve­den i na fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech.

REŽIE, CHOREOGRAFIE, SCÉNOGRAFIE Wim Van­de­key­bus
ÚČINKUJÍ A NA TVORBĚ PŘEDSTAVENÍ SE PODÍLELI Sadé Alley­ne, Maria Kole­go­va, Hugh Sta­nier, Kit King, Tim Bogaerts
DRAMATURGIE Aïda Gab­riëls
SVĚTELNÝ DESIGN Davy Des­chep­per, Wim Van­de­key­bus
KOSTÝMY Isa­belle Lho­as ASISTENCE Isa­belle De Can­nière
KOORDINACE TECHNIKY Davy Des­chep­per
ZVUK Bram Mori­au
INSPICE Tom de With
PRODUKCE Ulti­ma Vez
KOPRODUKCE Les Bri­git­ti­nes (Bru­sel, BE)

Vstu­pen­ky: 390 Kč / stu­den­ti a seni­o­ři 290 Kč — mís­ta jsou na stá­ní — před­pro­dej Diva­dlo Archa a GoOut.cz 

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě: https://www.dropbox.com/s/d8qv6i2kik1xrgk/foto%20Danny%20Willems.zip?dl=0

Uži­teč­né odkazy:

www.ultimavez.com
http://www.ultimavez.com/en/productions/go-figure-out-yourself
https://www.facebook.com/events/209948976418686/

Infor­ma­ce pro média a akreditace:

Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz