30. festival TANEC PRAHA: Na věku nikdy nezáleželo méně!

Dancing Grandmothers (foto: archiv festivalu Tanec Praha)

Dancing Grandmothers (foto: archiv festivalu Tanec Praha)

Jubi­lej­ní roč­ník fes­ti­va­lu se usku­teč­ní v Pra­ze od 1. do 25. červ­na 2018 a již od kon­ce květ­na oži­ví dal­ších 20 měst a obcí ČR. Pone­se se ve vizu­ál­ním sty­lu i duchu mot­ta posled­ní­ho roč­ní­ku: TANCEM PROTI PŘEDSUDKŮM. 30. roč­ník fes­ti­va­lu navíc doká­že, že na věku nikdy nezá­le­že­lo méně. Dár­kem pro divá­ky i fes­ti­val samot­ný je Gala Ope­ning fes­ti­va­lu: návrat Jiří­ho Kyli­á­na (CZ/NL), ten­to­krát s komor­ním multi­žán­ro­vým před­sta­ve­ním „East Sha­dow“. O exce­lent­ní závěr akce se posta­ra­jí insce­na­ce „SUNNY“ Ema­nu­e­la Gata (IL/FR) a „Dan­cing Gran­d­mo­thers“ Eun-Me Ahn (KR). V pro­gra­mu však září i dal­ší jmé­na vyzrá­lých osob­nos­tí taneč­ní­ho svě­ta: Ger­ma­i­ne Aco­g­ny, Loui­se Leca­va­lier aj. Více na: www.tanecpraha.org.

Pro­gram 30. roč­ní­ku je nabi­tý osob­nost­mi s vel­kou zku­še­nos­tí a respek­tem. Na scé­ně uvi­dí­me Sabi­ne Kup­fer­berg s Gary Chrys­tem v Kyli­á­no­vě exkur­zi do becket­tov­ské­ho absurd­ní­ho svě­ta, Ger­ma­i­ne Aco­g­ny, mat­ku afric­ké­ho sou­čas­né­ho tan­ce, pak i stej­ně nestár­nou­cí kanad­skou cyber­pun­ko­vou krá­lov­nu Loui­se Leca­va­lier a nako­nec Eun-Me Ahn, kte­rá roz­tan­čí mj. vitál­ní korej­ské babič­ky,“ říká ředi­tel­ka Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a pokra­ču­je: „Do zákou­tí mystic­ké mexic­ké kul­tu­ry nás pozvou Foco alAire (MX) a do inspi­ra­ce ze svě­ta dět­ské fan­ta­zie nás pono­ří vlám­ský kabi­net k. Vel­ký pro­stor dosta­nou kopro­duk­ce čes­kých uměl­ců se zahra­nič­ní­mi, čímž reflek­tu­je­me výraz­ný posun taneč­ní scé­ny u nás, a nechy­bí ani pro­stor talen­tům z Afri­ky i Evro­py. Fes­ti­val nese v sobě sil­ná téma­ta, kte­rá rezo­nu­jí v dneš­ní spo­leč­nos­ti, a to v duchu úcty k vel­kým osob­nos­tem, jejichž vliv na roz­voj sou­čas­né­ho umě­ní ve svě­tě je zásad­ní, ale i ote­vře­nos­ti vůči novým impul­zům.

Gala-Ope­ning fes­ti­va­lu 1. 6. 2018

Jiří Kyli­án o svém díle říká:
„East Sha­dow” nebo­li “Východ­ní stín” měl pre­mi­é­ru v roce 2013 jako sou­část “Aichi Tri­en­na­le” v japon­ském měs­tě Nago­ya. Ten­to fes­ti­val byl věno­ván obě­tem “tsuna­mi” nebo­li “veli­ké vlny”, kte­rá zpus­to­ši­la část východ­ní­ho pobře­ží Japon­ska v roce 2011. Vel­ká část výtěž­ku z těch­to před­sta­ve­ní pod­po­ři­la obě­ti této zni­ču­jí­cí pří­rod­ní kata­stro­fy.
Naše před­sta­ve­ní “East Sha­dow” sestá­vá ze tří kom­po­nen­tů:
1) živé před­sta­ve­ní dvou star­ších taneč­ní­ků.
2) film, jehož pro­ta­go­nis­té jsou titíž dva lidé sto­jí­cí na jeviš­ti. Ten film je vlast­ně album jejich živo­ta.
3) živý, vše-sjed­no­cu­jí­cí kla­vír­ní doprovod.


Slou­če­ní fil­mu a živé­ho před­sta­ve­ní není samo­zřej­mě nic nové­ho. Obzvláš­tě když se jed­ná o tytéž lidi, kte­ří jsou pří­tomni jak na jeviš­ti tak i ve fil­mu. To se nezdá pří­liš slo­ži­té. To je prav­da, pro­to­že to je tak jed­no­du­ché a samo­zřej­mé, jako koexis­ten­ce živo­ta a smr­ti. Zají­ma­vé na tom je, že ti lidé na fil­mo­vém plát­ně zůstá­va­jí vždy stej­ně sta­ří, zatím­co ti dva živí na jeviš­ti stár­nou kaž­dou vte­ři­nou, zrov­na tak, jako divá­ci, kte­ří tomu před­sta­ve­ní přihlížejí.

V našem před­sta­ve­ní je pří­tom­nost té „vel­ké vlny“ vlast­ně jen meta­fo­rou mno­hých nebez­pe­čí, kte­rá nás pro­vá­ze­jí po vel­kou část naše­ho živo­ta. Zde o tan­ci sku­teč­ně sko­ro nemů­že být řeč, „East Sha­dow“ je spí­še pohy­bo­vé dra­ma beze slov, těží­cí z hlu­bo­kých zku­še­nos­tí obou pro­ta­go­nis­tů: Sabi­ne Kup­fer­bergGary Chryst. Ti nám dovo­lu­jí nahléd­nout do jejich šťast­ně-nešťast­né­ho tragi­ko­mic­ké­ho sou­ži­tí. Oba tito před­sta­vi­te­lé byli dlou­ho­le­tý­mi čle­ny NDT III, nebo­li sku­pi­ny, pro taneč­ní­ky mezi čty­ři­cít­kou a smr­tí, kte­rou jsem zalo­žil v roce 1990. Text, kte­rý jsem v tom­to před­sta­ve­ní pou­žil, napsal Samu­el Beckett spe­ci­fic­ky pro ope­ru skla­da­te­le Mor­to­na Fel­d­ma­na nazva­nou lapi­dár­ně “Nei­ther”, vol­ně pře­lo­ži­tel­né jako “Ani”.…!

V našem před­sta­ve­ní se tedy jed­ná o absurd­ní text, absurd­ní exis­ten­ci dvou stár­nou­cích a ohro­že­ných jedin­ců, a o str­hu­jí­cí proud čás­teč­ně impro­vi­zo­va­né a čás­teč­ně kom­po­no­va­né hud­by. Jejich skla­da­tel­kou a inter­pret­kou je Tomoko Muka­ya­ma.

Chví­le štěs­tí, zkla­má­ní, kata­strof, či banalit.…nic netrvá.…vše je jen jed­na neko­neč­ná pro­mě­na, odne­se­na neko­neč­nou obří vlnou času.…neznámo kam.…“

Na počest Kyli­á­no­vy návštěvy je ve spo­lu­prá­ci s Národ­ním diva­dlem a Kyli­á­no­vým nadač­ním fon­dem v Pra­ze uspo­řá­dá­na rov­něž retrospek­tiv­ní výstava/instalace Cele­bra­ting Kyli­án!, kte­rá se bude konat na nám. Vác­la­va Hav­la – budo­va B Národ­ní­ho diva­dla. Jed­ná se o dopo­sud nej­vět­ší pre­zen­ta­ci uni­kát­ních doku­men­tár­ních mate­ri­á­lů z Kyli­á­no­vy tvůr­čí prá­ce a díla. Díky spo­lu­prá­ci zmí­ně­ných orga­ni­za­cí pro­běh­ne výsta­va ve dvou ter­mí­nech – od 4. červ­na a poté během říj­na v rám­ci pre­mi­é­ry Kyli­án v Národ­ním divadle.

Udá­los­ti sezo­ny – Forum Kar­lín, 23. – 25. 6. 2018:

Ema­nu­el Gat je vel­mi žáda­ný na mno­ha evrop­ských i svě­to­vých scé­nách a našel skvě­lé záze­mí ve fran­couz­ském Mont­pel­lier. I jeho dílo SUNNY, kte­rým vyvr­cho­lí fes­ti­val 25. červ­na, je multi­žánro­vé, spo­ju­jí­cí živý kon­cert Awi­ra Leo­na s ori­gi­nál­ním pohy­bo­vým ztvár­ně­ním taneč­ní­ků ze všech kou­tů svě­ta. Je mezi nimi i Annie Hanauer, kte­rou jsme moh­li loni obdi­vo­vat v Tor­d­re.

Živé a dyna­mic­ké je i vystou­pe­ní korej­ské cho­re­o­gra­f­ky Eun-Me Ahn s deví­ti tan­čí­cí­mi babič­ka­mi v sym­bi­óze s vyni­ka­jí­cí­mi taneč­ní­ky, s nimiž odváž­ně pro­vo­ku­je pro­ti urči­té šedi ofi­ci­ál­ní kul­tu­ry své země. Pouš­tí se do divo­ké­ho svě­ta barev, oslo­vu­je seni­o­ry na cestách ven­ko­vem, doku­men­tu­je je fil­mo­vě, to vše v při­ro­ze­ném mezi­ge­ne­rač­ním dia­lo­gu, kte­rý je nos­ným téma­tem celé­ho fes­ti­va­lu. Uka­zu­je, že tan­čit může kaž­dý a v kaž­dém věku.

Dal­ší zra­lé osob­nos­ti taneč­ní­ho světa:

Věk nehra­je roli ani pro dal­ší uměl­ce, resp. uměl­ky­ně, kte­ré poctí svou pří­tom­nos­tí 30. roč­ník fes­ti­va­lu, ať je to kanad­ská „cyber­pun­ko­vá krá­lov­na“ sou­čas­né­ho tan­ce Loui­se Leca­va­lier či prv­ní dáma afric­ké­ho tan­ce, Ger­ma­i­ne Aco­g­ny.

Leca­va­lier obje­la celý svět se sku­pi­nou La La La Human Ste­ps, aby se vyda­la svou vlast­ní ces­tou. V Pra­ze jsme ji zaži­li v roce 2011 v due­tech Nige­la Char­no­kaEdou­ar­da Loc­ka. Ten­to­krát uvi­dí­me její celo­ve­čer­ní cho­re­o­gra­fii So Blue, s jejím typic­kým ener­gic­kým sólo­vým pro­je­vem, kte­rý se pro­lí­ná v due­tech s tanečníkem.

Aco­g­ny se vrá­ti­la na scé­nu v ori­gi­nál­ní ver­zi Svě­ce­ní jara, kte­rou fes­ti­val TANEC PRAHA uve­dl v r. 2017. Ve věku nad 70 let nevi­dí žád­nou pře­káž­ku, zno­vu se sta­ví na jeviš­tě, ten­to­krát v ryze diva­del­ní insce­na­ci, kte­rou reží­ro­val Mika­ël Serre: AN UN DETROIT DU DEBUT / Somewhe­re at the Begin­ning. Poda­ři­lo se mu pro­po­jit život­ní pří­běhy rodi­ny Aco­g­ny s fil­mo­vou doku­men­ta­cí pro­stře­dí, kte­ré si ne kaž­dý Evro­pan doká­že před­sta­vit. Insce­na­ce je klí­čem k pocho­pe­ní Afri­ky. Ger­ma­i­ne navíc pove­de workshop nejen pro stu­den­ty taneč­ních škol i profesionály.

Střed­ně vel­ké pro­duk­ce z Afri­ky, Latin­ské Ame­ri­ky a Evropy:

Dru­hým afric­kým uměl­cem, kte­rý obo­ha­tí pro­gram fes­ti­va­lu, je Lad­ji Kone – talen­to­va­ný a hlou­ba­vý taneč­ník z Bur­ki­ny Faso, kte­rý uve­de své sólo Lego de l’égo i duet Màa Laby­rin­the v doko­na­lé sym­bi­óze s hudeb­ní­kem Erwan­nem Bou­vier a pove­de také worksho­py pro dospě­lé i tee­nage­ry či děti s veřej­nou pre­zen­ta­cí na závěr. Od začát­ku červ­na bude účin­ko­vat v Pra­ze i regionech.

Foco alAire před­sta­vu­jí feno­mén pře­kra­ču­jí­cí hra­ni­ce žánrů, vysti­hu­jí hlu­bo­ké poci­ty Mexi­ča­nů žijí­cích ve svě­tě všu­dypří­tom­né­ho nási­lí, ale i sil­ných kul­tur­ních tra­dic. Své poci­ty pře­ná­še­jí na scé­nu plnou fas­ci­nu­jí­cích obra­zů, sym­bo­lic­kých gest, barev, masek a fan­tas­tic­kých výko­nů v díle Idea de una pasi­ón. K tomu nás naka­zí svý­mi mini­ma­lis­tic­ký­mi pohy­by a úsměvy v pro­ce­sí s názvem LOStheUL­TA­MAR, za zvu­ku fune­brál­ní hud­by pod širým nebem. Uvi­dí je divá­ci v Pra­ze i regionech.

Na pro­gra­mu nebu­de chy­bět ani mimo­řád­ně fyzic­ky dis­po­no­va­ný maďar­ský per­for­mer László Fülöp a jeho sou­bor Timo­thy and the Things. Mezi­ná­rod­ní ohlas zís­kal díky plat­for­mě Aerowa­ves, kde byl napo­sle­dy vybrán mezi Twenty17 s due­tem „Your Mother at my Door“. Ten byl letos v dub­nu uve­den v USA v rám­ci pro­jek­tu V4 Dan­ce Fes­ti­val a zájem­ci ho mohou zhléd­nout i u nás v regi­o­nech. V Pra­ze uve­de dílo Wai­ting for Schrö­din­ger, jehož inspi­ra­cí je myš­len­ko­vý expe­ri­ment slav­né­ho fyzi­ka oce­ně­né­ho Nobe­lo­vou cenou.


Mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­lo­vé koprodukce

Poslá­ní fes­ti­va­lu je mj. pod­po­ra vzni­ku nových děl. Kaž­dé pon­dě­lí, tři­krát po sobě, uve­de fes­ti­val pro­jek­ty čes­kých uměl­ců v mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci. Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu TANEC PRAHA při­ná­še­jí vel­ké výzvy uměl­cům, kte­ří se nebo­jí nových impul­zů, zkou­má­ní nezná­mé­ho, hle­dá­ní jiných postu­pů a tře­ba i rolí sta­no­ve­ných jinak, než jsme byli zvyklí. Fes­ti­val je význam­ným kopro­du­cen­tem čtyř pro­jek­tů: Úto­čiš­tě  Vili­a­ma Dočo­lo­man­ské­ho, SAME SAME  Kari­ne Pon­ties, Sun­day Neu­ro­sis  Jiří­ho Pokor­né­hoRadi­ma Vizváry­hoNEBOJ Tvůr­čí dvo­ji­ce Nico­le Mos­souxPatrick Bon­té.

V Úto­čiš­ti vystou­pí na jeviš­ti tři špič­ko­ví taneč­ní­ci: Andrej Pet­ro­vič ze Slo­ven­ska, Minh — Hieu Ngu­yen z Viet­na­mu a Rin Kin z Číny v dia­lo­gu se tře­mi hudeb­ní­ky a zpě­vač­kou. Pro­jekt je hlu­bo­kou son­dou do život­ních pří­bě­hů osob, kte­ré se roz­hod­ly opus­tit svou zemi a puto­vat za lep­ší budoucností.

Bel­gic­ká cho­re­o­gra­f­ka fran­couz­ské­ho půvo­du Kari­ne Pon­ties nepra­cu­je s čes­ký­mi uměl­ci popr­vé. Ten­to­krát ji oslo­vi­ly dvě sil­né žen­ské osob­nos­ti, kte­ré spo­lu již nejed­nou pra­co­va­ly, ale nikdy obě v roli inter­pre­tek pří­mo na scé­ně: Tere­za Ondro­vá a Pet­ra Tejnorová.

Tře­tí pro­jekt spo­jil dvě výraz­né osob­nos­ti s vel­mi odliš­nou zku­še­nos­tí: Jiří­ho Pokor­né­ho, taneč­ní­ka pres­tiž­ních evrop­ských sou­bo­rů, a Radi­ma Vizváry­ho, uměl­ce s vel­kou lás­kou k pan­to­mi­mě a pohy­bo­vé­mu diva­dlu. Duet nesou­cí název Sun­day Neu­ro­sis vzni­kl mj. v kopro­duk­ci holand­ské­ho diva­dla Korzo.

Čtvr­tou kopro­duk­cí bude site-spe­ci­fic pro­jekt pro magic­ký pro­stor tune­lu mezi Žiž­ko­vem a Kar­lí­nem, kte­rý inspi­ro­val bel­gic­ký tvůr­čí tan­dem Mos­soux-Bon­té ke spo­lu­prá­ci s čes­ký­mi stu­den­ty z JAMU. Adap­tu­jí jej pro­to i pro zají­ma­vé pro­sto­ry brněn­ských Kasemat.

TANEC PRAHA DĚTEM

Fes­ti­val se tra­dič­ně věnu­je i nejmlad­ším divá­kům, ten­to­krát vyvr­cho­lí růz­né akti­vi­ty čes­kých uměl­ců pro děti a s dět­mi před­sta­ve­ním vlám­ské­ho sou­bo­ru kabi­net k pod názvem HORSES. Vlá­mo­vé pozvou divá­ky do svě­ta neko­neč­né fan­ta­zie pří­mo s dět­mi-spo­lu­tvůr­ci na jeviš­ti. Jejich pří­tom­nost dekla­ru­je, že vní­má­me-li děti jako rov­no­cen­né part­ne­ry, nejen že to obě stra­ny bytost­ně baví, ale také nás doká­žou strh­nout, inspi­ro­vat a při­ná­šet nové impulzy.

V regi­o­nech uvá­dí čeští uměl­ci sérií pro­duk­cí pro děti i s díl­na­mi po před­sta­ve­ní. Dětem se věnu­je na worksho­pech i Lad­ji Kone.

VEN.ku TANCI

Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl: Ori­ga­mi je nepře­hléd­nu­tel­nou insta­la­cí v ote­vře­ném pro­sto­ru: obří kon­tej­ner se roz­klá­dá a sklá­dá jako japon­ské ori­ga­mi. Tato industri­ál­ní roman­ce nás nutí k zasta­ve­ní se v čase, pono­ře­ní se do své­ho vlast­ní­ho, ryze poe­tic­ké­ho azy­lu upro­střed kaž­do­den­ní šedi.

Dru­hým výraz­ným zahra­nič­ním pro­jek­tem je LOStheUL­TRA­MAR mexic­ké­ho Foco alAire, ale také mezi­ná­rod­ní usku­pe­ní CreW­collecti­ve, kte­rý uve­de Moving Orchest­ra v regi­o­nech. Spe­ci­fic­ký pro­jekt Corri­dor-Pie­ce roz­tan­čí chod­by v his­to­ric­kých objek­tech regionů.

Čes­ký tanec v regionech

Fes­ti­val je vyni­ka­jí­cí pří­le­ži­tos­tí pro pre­zen­ta­ci nej­za­jí­ma­věj­ších děl čes­kých uměl­ců v regi­o­nech, opti­mál­ně v kom­bi­na­ci se zahra­nič­ní­mi díly – Mexi­ča­ny, Afri­ča­ny, Maďa­ry a Holan­ďa­ny. Zpra­vi­dla jde o kom­bi­na­ci in-door a out-door pro­duk­cí – viz pro­gram TANEC PRAHA v regionech.

Dopro­vod­ný program:

Jako kaž­dý rok, bude i 30. roč­ník fes­ti­va­lu ote­vřen setká­vá­ní hos­tů s domá­cím pub­li­kem a hlub­ší­mu vhle­du do kon­tex­tu tvor­by jed­not­li­vých účast­ní­ků. Výsta­vy, deba­ty, fil­mo­vé pro­jek­ce, worksho­py a site-spe­ci­fic pro­jek­ty mj. ve spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Land­s­ca­pe obo­ha­tí nabíd­ku veřej­nos­ti po celý čer­ven, v

Pra­ze i regi­o­nech.
Za více­le­té pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha
Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká tele­vi­ze
Za pod­po­ry: Aerowa­ves, Kre­a­tiv­ní Evro­pa, MČ Pra­ha 3, Vlám­ské zastou­pe­ní v ČR, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Goethe insti­tut,
v regi­o­nech dále: Měs­to Plzeň, Plzeň­ský kraj, Měs­to Ost­ra­va, Měs­to Brno, aj.
30. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2018 se koná pod zášti­tou minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, pri­má­tor­ky Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy Adri­a­ny Krná­čo­vé a J. E. vel­vy­slan­ce Fran­cie v Čes­ké repub­li­ce pana Rolan­da Galharagueho.

Podě­ko­vá­ní pat­ří všem, kte­ří se podí­lí na pří­pra­vě a rea­li­za­ci fes­ti­va­lu, pře­de­vším účin­ku­jí­cím uměl­cům, part­ne­rům, čle­nům týmu a všem pří­z­niv­cům tance.

Více infor­ma­cí: www.tanecpraha.org
a dále:
htt­ps://www.facebook.com/tanecpraha/
htt­ps://www.instagram.com/tanecpraha

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto se obra­cej­te na:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relati­ons
Mobil: +420 603 728 915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu

 

Pro­gram 30. roč­ní­ku fes­ti­va­lu TANEC PRAHA 2018

Hlav­ní pro­gram v Praze

Pá – Ne | 1. – 3. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Udá­lost sezo­ny – Fes­ti­val Ope­ning
Jiří Kyli­án | East Sha­dow | CZ/NL

So | 2. 6. I 15:00 + 18:00 | Leten­ská pláň | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR

Po I 4. 6. | 20:00 | DOX+ | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Far­ma v jes­ky­ni / Vili­am Dočo­lo­man­ský | Úto­čiš­tě | CZ | svě­to­vá premiéra

Út I 5. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Dan­ce NEWs
Timo­thy and the Things | Wai­ting for Schrö­din­ger | HU

Čt I 7. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Ger­ma­i­ne Aco­g­ny & Mika­ël Serre | A UN ENDROIT DU DEBUT / Somewhe­re at the Begin­ning | SN

Po | 11. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Kari­ne Pon­ties | SAME SAME | BE/FR/CZ | svě­to­vá premiéra

Út | 12. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Lad­ji Kone | Lego de l’e­go + Màa Laby­rin­the | BF

Čt | 14. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Foco alAire | Idea de una pasi­ón | MX

Pá | 15. 6. | 18:00 | 21:30 | Žiž­kov­ský tunel | VEN.ku TANCI | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Cie Mos­soux-Bon­té & stu­den­ti JAMU I NEBOJ | BE/CZ | svě­to­vá premiéra

Pá | 15. 6. | 20:00 | U Národ­ní­ho památ­ní­ku Vít­kov | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR 

So | 16. 6. | 19:00 | U Národ­ní­ho památ­ní­ku Vít­kov | VEN.ku TANCI
Foco alAire | LOStheUL­TRA­MAR | MX

So | 16. 6. | 21:00 | U Vojen­ské­ho his­to­ric­ké­ho ústa­vu | VEN.ku TANCI
Spit­fi­re Com­pa­ny | Ani­mal Exi­tus | CZ | Derniéra

Po | 18. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Jiří Pokor­ný & Radim Vizvá­ry | Sun­day Neu­ro­sis | CZ/NL

St | 20. 6. | 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec
Loui­se Leca­va­lier / Fou Glo­rie­ux | So Blue | CA

So | 23. 6. | 17:00 | Forum Kar­lín | Udá­lost sezo­ny
Eun-Me Ahn | Dan­cing Gran­d­mo­thers | KR

Ne | 24. 6. |17:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec I TANEC PRAHA DĚTEM
kabi­net k I HORSES I BE

Ne I 24. 6. | 20:00 | Forum Kar­lín | Udá­lost sezo­ny
Eun-Me Ahn | Dan­cing Gran­d­mo­thers | KR

Po I 25. 6. | 10:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | TANEC PRAHA DĚTEM
kabi­net k | HORSES | BE

Po I 25. 6. | 20:00 | Forum Kar­lín | Udá­lost sezo­ny – Fes­ti­val Clo­sing
Ema­nu­el Gat / Awir Leon | SUNNY | IL/FR

Dopro­vod­ný pro­gram v Pra­ze
2. – 25. 6. | Kasár­na Kar­lín / Kavár­na Bazén | Video-insta­la­ce / TANEC PRAHA – 30 let! – „Because | have nothing else to do / Pro­to­že nemám nic jiné­ho na práci“

4. – 14. 6. | nám. Vác­la­va Hav­la – budo­va B Národ­ní­ho diva­dla | Výstava/ Cele­bra­ting Kylián!

4. 6. I 10:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | TANEC PRAHA STUDENTŮM
Ger­ma­i­ne Aco­g­ny – Workshop a pro­jek­ce filmu

6. 6. I 17:00 | Kasár­na Kar­lín | Pre­zen­ta­ce & workshop pro seni­o­ry
Ridi­na Ahme­do­vá & Len­ka Bar­tůň­ko­vá & Jan Bár­ta | Co s nača­tým večerem

7. 6. I 17:00 | Kasár­na Kar­lín | Čaj o páté s: Vili­am Dočolomanský

13. 6. I 17:00 | Kasár­na Kar­lín | Pre­zen­ta­ce / Tanec ško­lám & workshop Lad­ji Kone

15. 6. I 17:00 | Kasár­na Kar­lín | Čaj o páté s: Foco alAire & Lad­ji Kone

22. 6. I 17:00 | Kasár­na Kar­lín | Čaj o páté s: Eun-Me Ahn Company

22. 6. | 18:30 – 20:00 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Workshop
Eun-Me Ahn Com­pa­ny pro širo­kou veřejnost

25. 6. | 13:00 – 14:30 | PONEC – diva­dlo pro tanec | Workshop
Eun-Me Ahn Com­pa­ny pro seniory

Fil­mo­vé projekce

16. + 17. 6. | Obec­ní dům, Národ­ní památ­ník Vít­kov, IDU | Workshop Taneč­ní foto­gra­fie s: Voj­těch Brtnický

Pro­gram v regionech

BRNO

29. 5. 20:00 Diva­dlo Husa na pro­váz­ku | Diva­del­ní svět Brno
Věra Ondra­ší­ko­vá a kol. | GUIDE I CZ

30. 5. 20:00 HaDi­va­dlo | Diva­del­ní svět Brno
Tere­za Hra­dil­ko­vá a kol. | Švih­la | CZ

8. 6. 19:00 & 20:30 Kase­ma­ty Špil­berk
Cie Mos­soux-Bon­té & stu­den­ti JAMU NEBOJ | BE/CZ

10. 6. 18:30 Výsta­viš­tě Brno | Fes­ti­val RE:PUBLIKA
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR 

14. 6. 19:30 Buran­te­a­tr | Kopro­duk­ce
Kari­ne Pon­ties | SAME SAME | FR/BE/CZ

18. 6. 19:30 Buran­te­a­tr
Mar­ké­ta Vacov­ská, Len­ka Dusi­lo­vá, Spit­fi­re Com­pa­ny & DAMÚZA One Step Befo­re the Fall | CZ
BROUMOV

22. 6. 19:00 Kláš­ter­ní zahra­da | VEN.ku TANCI
CreW­Collecti­ve | Moving Orchest­ra | CZ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

4. 6. 19:00 nám. Pře­mys­la Otaka­ra II | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR 

19. 6. 10:00 a 17:00 Jiho­čes­ké diva­dlo – scé­na Na Půdě I TANEC PRAHA DĚTEM
Tere­za Ondro­vá, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. | Haló? Je tam někdo? Posí­lá­ní zprá­vy nejen o tan­ci do vesmí­ru | pro­jek­ce filmu

20. 6. 19:00 Jiho­čes­ké diva­dlo – Vel­ké jeviš­tě
Ver­Te­Dan­ce, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. | POJĎME NA TANEC! | CZ

ČKYNĚ

10. 6. Syna­go­ga
16:00 workshop | Lad­ji Kone
18:00 Tere­za Ondro­vá, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. | Haló? Je tam někdo? Posí­lá­ní zprá­vy nejen o tan­ci do vesmí­ru | pro­jek­ce fil­mu
19:00 Lad­ji Kone | ®Mark | BF

HRADEC KRÁLOVÉ

6. 6. 19:00 Diva­dlo Drak
Anton Lach­ky | DOT504 I Fami­ly Jour­ney | CZ 

7. 6. 19:00 Diva­dlo Drak
Lad­ji Kone | Màa Laby­rin­the | BF 

CHOCEŇ

6. 6. 9:00 11:00 17:30 Nádvo­ří zám­ku | TANEC PRAHA DĚTEM | Sko­ro­fes­ti­val 2018
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

8. 6. 20:30 Park Peli­ny | VEN.ku TANCI | Sko­ro­fes­ti­val 2018
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR 

JIHLAVA

6. 6. 18:00 Masa­ry­ko­vo náměs­tí | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR 

10. 6. 16:00 DIOD | TANEC PRAHA DĚTEM
Marek Men­šík, Slá­va Zub­kov | Kocour | CZ

13. 6. 19:30 DIOD
Mar­ké­ta Vacov­ská, Len­ka Dusi­lo­vá, Spit­fi­re Com­pa­ny, DAMÚZA | One Step Befo­re the Fall | CZ 

19. 6. 9:00 10:30 DIOD I TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

KARLOVY VARY

17. 6. 15:00 Sado­vá kolo­ná­da | VEN.ku TANCI
Foco alAire | LOStheUL­TRA­MAR | MX

KLADRUBY

9. 6. 17:00 20:00 Kláš­ter Kladru­by | Dan­ce NEWs
Billy Mulla­ney & Niels Wei­jer | Corridor_Piece | USA/NL

14. 6. 10:00 Kláš­ter Kladru­by | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

LIBEREC

21.6. 20:00 Kino Var­ša­va
CreW­Collecti­ve | Moving Orchest­ra | CZ

MALOVICE

9.6. 19:30 Švest­ko­vý Dvůr
Lad­ji Kone | Màa Laby­rin­the | BF

16.6. 19:30 Švest­ko­vý Dvůr | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Kari­ne Pon­ties | SAME SAME | FR/BE/CZ

NEČTINY

15.6. 16:00 are­ál kap­le sv. Anny | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

15.6 18:30 – 20:00 kap­le sv. Anny
Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá | pohy­bo­vý workshop

15.6 21:00 kap­le sv. Anny
Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá & Jan Čtvrt­ník | Pro­ces | CZ

OLOMOUC

11.6. 18:00 20:00 Diva­dlo na cuc­ky | Dan­ce NEWs
Billy Mulla­ney & Niels Wei­jer | Corridor_Piece | USA/NL

12.6. 18:00 Dol­ní náměs­tí I VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR

OSTRAVA

13. 6. 19:00 | Dol­ní oblast Vít­ko­vi­ce | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR

19. 6. 18:00 – 20:00 Cooltour
taneč­ní workshop: Jiří Pokorný

20. 6. 19:00 Cooltour | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Jiří Pokor­ný and Radim Vizvá­ry | Sun­day Neu­ro­sis I CZ / NL
dis­ku­se po před­sta­ve­ní + film JSEM BRÁNA

PARDUBICE

7. 6. 20:00 Divadlo29
Anton Lach­ky I DOT504 | Fami­ly Jour­ney | CZ

8. 6. 20:00 Divadlo29
Mar­ké­ta Vacov­ská, Len­ka Dusi­lo­vá, Spit­fi­re Com­pa­ny & DAMÚZA | One Step Befo­re the Fall | CZ 

9. 6. 20:00 Cihel­na Par­du­bi­ce | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR

13. 6. 20:00 Divadlo29 | Kopro­duk­ce fes­ti­va­lu
Kari­ne Pon­ties | SAME SAME | FR/BE/CZ

PÍSEK

14. 6. 17:00 Vel­ké náměs­tí
CreW­Collecti­ve | Moving Orchest­ra | CZ

PLZEŇ

2. – 3. 6. Workshop Lad­ji Kone | BF – 3. 6. pre­zen­ta­ce ®Mark

4. 6. 20:00 Moving Stati­on
Lad­ji Kone | Màa Laby­rin­the | BF
dis­ku­se po představení

6. 6. 18:00 Moving Stati­on
Workshop: László Fülöp | HU

7. 6. 20:00 Moving Stati­on | Dan­ce NEWs
Timo­thy and the Things | Your Mother at My Door | HU
dis­ku­se po představení

11. 6. 20:00 Náplav­ka k svě­tu 0.2 | VEN.ku TANCI
Foco alAire | LOStheUL­TRA­MAR | MX

12. 6. 20:00 Moving Stati­on
Foco alAire | Idea de una pasi­ón | MX 

17. 6. 15:00 Náplav­ka k svě­tu 0.2 | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

17. 6. 20:00 DEPO2015 – VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR a pro­jek­ce fil­mu Retour a Omi­na­to / Návrat do Ominata 

18. 6. 11:00 Moving Stati­on | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Momo | CZ

18. 6. 20:30 Pro­lu­ka v Křiží­ko­vých sadech | Diva­del­ní léto pod plzeň­ským nebem
Ver­Te­Dan­ce, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. | POJĎME NA TANEC! | CZ

SUŠICE

2. 6. 17:00 The Jablíč­ko | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

2.6. 18:30 SIRKUS | TANEC PRAHA DĚTEM
Tere­za Ondro­vá, Pet­ra Tej­no­ro­vá a kol. | Haló? Je tam někdo? Posí­lá­ní zprá­vy nejen o tan­ci do vesmí­ru I pro­jek­ce filmu

2. 6. 20:00 The Jablíč­ko | VEN.ku TANCI
CreW­Collecti­ve | Moving Orchest­ra | CZ

 

TÁBOR

3. 6. 14:30 Diva­del­ní park | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

4. 6. 9:00 Diva­del­ní park | TANEC PRAHA DĚTEM
Mir­ka Eli­ášo­vá a kol. | Svět z papí­ru | CZ

5. 6. 17:00 Are­ál Komo­ra – síd­liš­tě nad Luž­ni­cí | VEN.ku TANCI
Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl | Ori­ga­mi | FR

ÚSTÍ N. LABEM
15. 6. 19:30 Veřej­ný sál Hra­ni­čář – Gale­rie Hra­ni­čář
Tere­za Hra­dil­ko­vá a kol. | Švih­la | CZ

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena