Tancuj, tancuj!

foto: archiv Mezinárodního dne tance

foto: archiv Mezinárodního dne tance

Měsíc duben opět při­ná­ší i Mezi­ná­rod­ní den tan­ce, kte­rý se sla­ví po celém svě­tě a tra­dič­ně i na mno­ha mís­tech v Čes­ké repub­li­ce. Už teď jsou jas­né dvě věci. Zapr­vé, že 29. duben bude den, kdy se bude tan­čit všu­de a zadru­hé, že to bude fenomenální.

Díky koor­di­ná­to­ro­vi oslav, kte­rým je Vize tan­ce, národ­ní ini­ci­a­ti­va pro roz­voj sou­čas­né­ho tance,pohybového diva­dla a inter­dis­ci­pli­nár­ních umě­ní, mají taneč­ní­ci vše­ho dru­hu, všech sty­lů, věku, ale i ti, kdož pra­vi­del­ně netan­čí, ale mají pros­tě chuť si zatan­co­vat, mož­nost spo­jit se a osla­vit Mezi­ná­rod­ní den tan­ce spo­leč­ně a ve vel­kém. Mezi­ná­rod­ní den tan­ce je pří­le­ži­tos­tí sdí­let svůj pro­gram s ostat­ní­mi. Kdo­ko­liv — jed­not­liv­ci, taneč­ní ško­ly, pro­fe­si­o­nál­ní i ama­tér­ské sou­bo­ry, taneč­ní sku­pi­ny, crew — se mohou nyní regis­tro­vat na webu www.danceday.cz a stát se tak sou­čás­tí pro­gra­mu oslav. Zájem­ci se mohou regis­tro­vat až do 15. dubna.

O tom, že by měl být tanec rados­tí, není pochyb. Svěd­čí o tom také posel­ství, kte­rá pro Mezi­ná­rod­ní den tan­ce kaž­do­roč­ně pod zášti­tou UNESCO zfor­mu­lu­je význam­ná umě­lec­ká taneč­ní osob­nost. V letoš­ním roce vznik­lo hned posel­ství pět repre­zen­tu­jí­cí pět kon­ti­nen­tů. Napří­klad slav­ný izra­el­ský cho­re­o­graf Ohad Naha­rin v něm vzka­zu­je: „Neza­po­mí­nej­te si zatan­čit kaž­dý den. …nikdy ale ne před zrcadlem.“

Pro­gram oslav v jed­not­li­vých měs­tech postup­ně zapl­ňu­je taneč­ní mapu, ve kte­ré může­te vidět, kde všu­de a jak se bude tan­čit. Tra­dič­ně růz­no­ro­dý a boha­tý pro­gram nabí­zí mno­ho pro taneč­ní­ky i divá­ky, od uká­zek tan­ců, taneč­ních vystou­pe­ní, worksho­pů, ote­vře­ných lek­cí, tan­čí­ren, před­ná­šek, dis­ku­zí až po pro­mí­tá­ní taneč­ních filmů.

Oblí­be­nou sou­čás­tí oslav se stal fla­shmob – cho­re­o­gra­fie, kte­rou si může během Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce zatan­čit oprav­du kaž­dý, a to díky instruk­táž­ní­mu videu, kte­ré je dopře­du pro účast­ní­ky akce připraveno.Tým, kte­rý se letos ujal pří­prav, je pří­sli­bem vel­ké­ho zážit­ku. „Letoš­ní cho­re­o­gra­fii fla­shmo­bu jsme chtě­li věno­vat sto­le­té­mu výro­čí repub­li­ky, a pro­to jsme hle­da­li něco, co nás všech­ny spo­ju­je. Je to prá­vě lido­vá píseň, kte­rá je vždy spja­tá s tan­cem.“ komen­tu­je téma fla­shmo­bu koor­di­ná­tor­ka MDT za Vizi tan­ce Bar­bo­ra Hola­no­vá. Folklor se stal výcho­dis­kem, inspi­ra­cí, na niž navá­za­li mla­dí taneč­ní­ci a cho­re­o­gra­fo­vé Len­ka Fučí­ko­vá a Mirek Kosík a při­pra­vi­li cho­re­o­gra­fii nabi­tou ener­gií, v níž se klou­bí tra­di­ce se sou­čas­nos­tí.
Spe­ci­ál­ně pro osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce 2018 v Čes­ké repub­li­ce vznik­la hudeb­ní aranž lido­vé pís­ně Tan­cuj, tan­cuj, vykr­úcaj. Nesto­jí za ní nikdo jiný než Voj­těch Koneč­ný, Vít Kra­vá­ček, Ondřej Hájek a Michal Jež, čle­no­vé dob­ře zná­mé sku­pi­ny Pole­tí­me?. Jest­li piec­ka zůsta­ne celá, to neví­me, ale že to bude pec­ka, to nám věřte.

Sle­duj­te nás face­book, ať Vám neu­nik­ne žád­ná novin­ka z pří­prav nebo pro­gram prá­vě ve vašem měs­tě! Již brzy se zde obje­ví i video s cho­re­o­gra­fií fla­shmo­bu – to se letos natá­če­lo v Brně a účin­ku­jí v něm taneč­ní­ci pro­slu­lé­ho vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru Ondráš.

Mezi­ná­rod­ní den tan­ce se bude sla­vit 29. dub­na také za pod­po­ry Magis­trá­tu hlav­ní­ho měs­ta Prahy.

Kon­takt pro media: Bar­bo­ra Les­ko­vja­no­vá, PR, media@vizetance.cz, tel: 731 484 500