Tři světoví choreografové v Národním divadle moravskoslezském

foto: Martin Popelář

foto: Martin Popelář

Výji­meč­nost insce­na­ce Dva svě­ty / jeden svět ♂ ♀ spo­čí­vá ve spo­je­ní svě­to­vě uzná­va­ných tvůr­ců Jiří­ho Kyli­á­na, Oha­da Naha­ri­naItzi­ka Gali­li­ho, kte­ří ve slo­že­ném veče­ru kaž­dý svým vlast­ním a neo­pa­ko­va­tel­ným způ­so­bem nazna­ču­jí roz­ma­ni­té smě­ry vývo­je sou­čas­né­ho bale­tu. Nenech­te si ujít posled­ní 4 před­sta­ve­ní v této sezó­ně v Diva­dle Jiří­ho Myro­na v Ostravě!

Balet­ní insce­na­ce s poně­kud tajem­ným názvem Dva svě­ty / jeden svět nabí­zí cho­re­o­gra­fie tří sou­čas­ných svě­to­vých cho­re­o­gra­fů, kte­ré spo­ju­je – krom věhla­su auto­rů – téma reflek­tu­jí­cí spe­ci­fi­ka svě­ta mužů a svě­ta žen. V podti­tu­lu před­sta­ve­ní vyu­ží­vá­me vše­o­bec­ně zná­mý gen­de­ro­vý pik­to­gram, kte­rý snad s tro­chou humor­né­ho odstu­pu odka­zu­je k bio­lo­gic­ké­mu pra­zá­kla­du ono­ho věč­ně inspi­ra­tiv­ní­ho vzta­hu lid­ské­ho spo­je­ní – nespo­je­ní mezi mužem a ženou.

B/olero v cho­re­o­gra­fii Oha­da Naha­ri­na je ukáz­kou hra­vé­ho žen­ské­ho due­tu. Tak jako Kyli­án ve Fal­ling Angels cítí potře­bu dát před­nost tan­ci, Ohad Naha­rin vyu­ží­vá ve své tvor­bě neko­neč­né zvu­ko­vé mož­nos­ti syn­te­ti­zá­to­ru v inter­pre­ta­ci Isa­oa Tomi­ty v trans­po­zi­ci Rave­lo­vy sklad­by. „Viděl jsem syn­te­ti­zá­tor na pře­ba­lu des­ky, kte­rá leže­la hned za deskou Bacha. Popr­vé jsem si uvě­do­mil, že syn­te­ti­zá­tor není jen nástroj vyu­ží­va­jí­cí exis­tu­jí­cích zvu­ků, ale nový nástroj či pro­stře­dek s neko­neč­nou mož­nos­tí tvo­ře­ní zvu­ků nových,“ říká Isao Tomi­ta, hudeb­ní skladatel.

Fal­ling Angels v cho­re­o­gra­fii čes­ké­ho cho­re­o­gra­fa Jiří­ho Kyli­á­na jsou žen­ským pro­ti­pó­lem SUB (posled­ní cho­re­o­gra­fie v rám­ci kom­po­no­va­né­ho veče­ra) a jejich vůd­čí emo­cí je vzru­šu­jí­cí a pří­mý let osmi taneč­nic. Kyli­á­no­va cho­re­o­gra­fie je fas­ci­no­vá­na Rei­cho­vým mini­ma­lis­mem, kte­rý dove­dl meto­du fázo­vá­ní až na samou hra­ni­ci lid­ských tech­nic­kých mož­nos­tí. Hud­ba Ste­va Rei­cha vytvá­ří půdu, na kte­ré může cho­re­o­gra­fie růst zce­la nezá­vis­le a dát před­nost tan­ci. „Fal­ling Angels je cho­re­o­gra­fií pro osm žen, kte­rá byla kon­ci­po­vá­na jako poně­kud odleh­če­ná pocta taneč­ni­cím. Osm žen od začát­ku do kon­ce sklad­by neo­pus­tí jeviš­tě. Jejich vzá­jem­ná závis­lost a záro­veň přá­ní, aby se z ní vyma­ni­ly, jsou patr­né v celé kom­po­zi­ci. Fal­ling Angels vyprá­ví o taneč­ni­cích a umě­ní inter­pre­ta­ce, o ele­gan­ci, úzkos­ti, zra­ni­tel­nos­ti, kom­plexech méně­cen­nos­ti a humo­ru. Je sym­bo­lem spo­ru mezi souná­le­ži­tos­tí a nezá­vis­los­tí, dile­ma­tem, kte­ré dopro­vá­zí kaž­dé­ho z nás od koléb­ky do hro­bu,“ uvá­dí Jiří Kylián.

Ener­gií a tes­toste­ro­nem srší­cí cho­re­o­gra­fie SUB od izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa Itzi­ka Gali­li­ho je dra­vý tanec, slo­že­ný z vizu­ál­ních prcha­vých obra­zů, vytvo­ře­ných pomo­cí sed­mi taneč­ní­ků a jejich tré­no­va­ných sva­lů napůl nahých těl. „Tato cho­re­o­gra­fie pro sedm mužů maxi­mál­ně vyu­ží­vá ryt­mic­ké sklad­by Weather One od Micha­e­la Gor­do­na. Téma­tem je vše nepo­psa­tel­né, co ‚máme na jazy­ku‘, a přes­to to nelze vyjá­d­řit slo­vy. Pocit na vlast­ní kůži, ve sva­lech a šla­chách, v míze. Nena­lé­zá­me slo­va; ten pocit je téměř neu­cho­pi­tel­ný, a přes­to exis­tu­je. Jako­by v mlze se obje­vu­jí stá­le nové obra­zy, zdá se, že je mož­né je popsat, ale pou­ze novým, dosud nee­xis­tu­jí­cím slo­vem. A pak – vše mizí,“ dodá­vá cho­re­o­graf Itzik Gali­li. „Tanec vyvěrá a tryská z jejich těl, jako nevy­svět­li­tel­ný, ale nepře­ko­na­tel­ný ritu­ál,“ napsal Cle­ment Crisp pro FinancialTimes.

Reprí­zy bale­tu Dva svě­ty / jeden svět ♂ ♀ se kona­jí 23., 24., 25. a 27. led­na v 18.30 hodin v Diva­dle Jiří­ho Myrona.

B/OLERO
CHOREOGRAFIE OHAD NAHARIN
HUDBA MAURICE RAVEL
v podá­ní japon­ské­ho skla­da­te­le a prů­kop­ní­ka hry na syn­te­ti­zá­tor Isa­oa Tomi­ty
ASISTENTKA CHOREOGRAFA ADI SALANT

FALLING ANGELS
CHOREOGRAFIE JIŘÍ KYLIÁN
HUDBA STEVE REICH
ASISTENTKA CHOREOGRAFA ROSLYN ANDERSON

SUB
CHOREOGRAFIE ITZIK GALILI
HUDBA MICHAEL GORDON
ASISTENTKA CHOREOGRAFA ELISABETH GIBIAT