30 let festivalu TANEC PRAHA!

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla osla­ví v červ­nu roku 2018 své 30. naro­ze­ni­ny. Jubi­lej­ní roč­ník se usku­teč­ní v Pra­ze od 1. do 25. červ­na 2018 a již od kon­ce květ­na oži­ví dal­ších cca 20 měst a obcí ČR. Pone­se se ve vizu­ál­ním sty­lu i duchu mot­ta letoš­ní­ho roč­ní­ku: TANCEM PROTI PŘEDSUDKŮM. Hlav­ní­mi udá­lost­mi fes­ti­va­lu budou insce­na­ce reno­mo­va­né­ho izra­el­ské­ho cho­re­o­gra­fa Ema­nu­e­la Gata s názvem „SUNNY“ a dílo korej­ské cho­re­o­gra­f­ky Eun-Me „Dan­cing Gran­d­mo­thers“. Dal­ší pře­kva­pe­ní se chys­tá na slav­nost­ní zahá­je­ní a pro­gram je plný špič­ko­vých zahra­nič­ních i čes­kých tvůr­ců. Více na www.tanecpraha.cz

„Pro­gram 30. roč­ní­ku je nabi­tý osob­nost­mi s vel­kou zku­še­nos­tí a respek­tem. Na scé­ně uvi­dí­me Ger­ma­i­ne Aco­g­ny (SN) jako high­li­ght linie Fokus Afri­ka, pak stej­ně nestár­nou­cí Kana­ďan­ku Loui­se Leca­va­lier a nako­nec i Eun-Me (KR), kte­rá roz­tan­čí mj. vitál­ní korej­ské babič­ky. Do zákou­tí mystic­ké aztéc­ké kul­tu­ry nás pozvou Foco alAire (MX) v rám­ci Fokus Mexi­ko a do inspi­ra­ce ze svě­ta dět­ské fan­ta­zie nás pono­ří vlám­ský Kabi­net K. Vel­ký pro­stor dosta­nou kopro­duk­ce čes­kých uměl­ců se zahra­nič­ní­mi, čímž reflek­tu­je­me výraz­ný posun taneč­ní scé­ny u nás, a nechy­bí ani Dan­ce NEWs ote­ví­ra­jí­cí dve­ře mla­dým talen­tům. Fes­ti­val nese v sobě sil­ná téma­ta, kte­rá rezo­nu­jí v dneš­ní spo­leč­nos­ti, a to v duchu úcty k vel­kým osob­nos­tem, jejichž vliv na roz­voj sou­čas­né­ho umě­ní ve svě­tě je zásad­ní, ale i ote­vře­nos­ti novým impul­zům,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, zakla­da­tel­ka Tan­ce Praha

Ema­nu­el Gat je vel­mi žáda­ný na mno­ha evrop­ských i svě­to­vých scé­nách a jeho sou­bor má vyso­kou pod­po­ru ve Fran­cii. Čes­ké pub­li­kum se s ním moh­lo sezná­mit již v rám­ci pro­jek­tu Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Time­less. Insce­na­ce SUNNY, kte­rou Gat vytvo­řil spo­lu s muzi­kan­tem a per­for­me­rem Awi­rem Leo­nem, je multi­žánro­vá udá­lost spo­ju­jí­cí živý kon­cert s ori­gi­nál­ním cho­re­o­gra­fic­kým výzkumem.

Korej­ská cho­re­o­gra­f­ka Eun-Me s dese­ti tan­čí­cí­mi babič­ka­mi v sym­bi­óze s vyni­ka­jí­cí­mi taneč­ní­ky odváž­ně pro­vo­ku­je pro­ti zaži­tým ste­re­o­ty­pům a urči­té šedi ofi­ci­ál­ní kul­tu­ry své země. Pouš­tí se do divo­ké­ho svě­ta barev a oslo­vu­je seni­o­ry na cestách ven­ko­vem, to vše v při­ro­ze­ném mezi­ge­ne­rač­ním dia­logu, kte­rý je nos­ným téma­tem celé­ho fes­ti­va­lu. Tan­čit může kaž­dý a v kaž­dém věku, tanec nás osvo­bo­zu­je a stmeluje.

Již nyní jsou v pro­de­ji dár­ko­vé pou­ka­zy na fes­ti­val TANEC PRAHA 2018 a od led­na bude mož­né zakou­pit si vstu­pen­ky na udá­los­ti sezo­ny. Před­běž­ný pro­gram nazna­ču­je, že je na co se těšit!

Trai­le­ry k Udá­los­tem sezony:

https://www.youtube.com/watch?v=wNLGQz2TJzs

https://www.youtube.com/watch?v=UPSWUt4w-qs

 

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto se obracejte:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá, media relati­ons

Mobil:  +420 603 728 915

E‑mail:  katerina.kavalirova@tanecpraha.eu

 

Před­běž­ný pro­gram 30. roč­ní­ku fes­ti­va­lu TANEC PRAHA

Pá 1. 6. — 15:00 — Kasár­na Kar­lín — Pre­zen­ta­ce komu­nit­ních pro­jek­tů (děti, seni­o­ři, men­ši­ny)  - CZ

Pá 1. 6. I 20:00 — PONEC — Gala Ope­ning fes­ti­va­lu TANEC PRAHA 2018

Pá a So 1 + 2. 6. I VEN.ku TANCI: Com­pa­ny Furin­kaï / Satchie Noro & Sil­va­in Ohl ORIGAMI — FR

Po 4. 6. I 20:00 — DOX — Far­ma v jes­ky­ni / Vili­am Dočo­lo­man­ský — Refu­ge - CZ — svě­to­vá premiéra

Út 5. 6. I 20:00 — PONEC — Dan­ce NEWs: László Fülöp; Luke Baio & Domi­nik Grünbühel - HU — AT

Čt 7. 6. I 20:00 — PONEC — Ger­ma­i­ne Aco­g­ny & Mika­ël Serre I A un endro­it du début / Somewhe­re at the Begin­ning — SN

Pá 8. 6. — TANEC PRAHA STUDENTŮM: Ger­ma­i­ne Aco­g­ny I workshop & lectu­re — SN

So 9. 6. — VEN.ku TANCI: Lad­ji Koné — ®mark — BF

Po 11. 6. — 20:00 — PONEC I Kari­ne Pon­ties — SAME SAME — BE — FR — CZ — svě­to­vá premiéra

Út 12. 6. — 20:00 — PONEC I Lad­ji Koné — Lego de l’e­go  (solo) + Màa Laby­rin­the (duet) — BF

Čt 14. 6. — 20:00 — PONEC I Foco alAire  - IDEA DE UNA PASION I MX

Pá 15. 6. — Žiž­kov­ský tunel I VEN.ku TANCI: Cie Mos­soux – Bon­té I Odpo­čí­tá­vá­ní — BE

So 16. 6. — VEN.ku TANCI: Foco alAire — LOStheUL­TRA­MAR — MX

Ne 17. 6. — VEN.ku TANCI: Phy­s­i­cal Momen­tum — MX — ES

Po 18. 6. — 20:00 — PONEC — Jiří Pokor­ný, Radim Vizvá­ry — Sun­day Neu­ro­sis — CZ — NL

St 20. 6. — 20:00 — PONEC — Loui­se Leca­va­lier — SO BLUE — CA

So 23. 6. — 17:00 — FORUM KARLÍN I Udá­lost sezo­ny I — Eun-Me Ahn — Dan­cing Gran­d­mo­thers — KR      

Ne 24. 6. — 17:00 — PONEC — TANEC PRAHA DĚTEM: Kabi­net K — HORSES — BE

Ne 24. 6. — 20:00 — FORUM Kar­lín — Udá­lost sezo­ny I — Eun-Me Ahn — Dan­cing Gran­d­mo­thers — KR

Po 25. 6. — 10:00 — PONEC — TANEC PRAHA DĚTEM: Kabi­net K — HORSES — BE  

Po 25. 6. — 20:00 — FORUM Kar­lín — Udá­lost sezo­ny II: Ema­nu­el Gat / Awir Leon I SUNNY — IL

 

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena

– 

Kate­ři­na Kavalírová

media relati­ons

 

Tanec Pra­ha z.ú. | PONEC — diva­dlo pro tanec 
Husit­ská 899/24a, CZ 130 00 Pra­ha 3
M: +420 603 728 915
www.tanecpraha.czwww.divadloponec.cz