Tři balety na úchvatnou hudbu Leonarda Bernsteina připomenou 100 let od géniova narození

(foto: Aerofilms)

(foto: Aerofilms)

Abys­te doká­za­li něco úžas­né­ho, potře­bu­je­te dvě věci: plán a nedo­sta­tek času,“ pro­hlá­sil legen­dár­ní skla­da­tel Leo­nard Bern­stein, autor muzi­ká­lu West Side Sto­ry. Krá­lov­ská ope­ra v Lon­dýně se jeho výro­kem inspi­ro­va­la a v rekord­ně krát­kém čase při­pra­vi­la uni­kát­ní balet­ní pro­gram, kte­rým při­po­me­ne 100 let od naro­ze­ní toho­to vel­ké­ho skla­da­te­le. Kom­po­no­va­né­mu balet­ní­mu pro­gra­mu na Bern­stei­no­vu hud­bu vévo­dí hned dvě svě­to­vé pre­mi­é­ry – jed­na s názvem Yugen od stá­lé­ho cho­re­o­gra­fa sou­bo­ru Way­nea McGre­go­ra a dru­há pojme­no­va­ná Cory­ban­tic Games od hos­tu­jí­cí­ho cho­re­o­gra­fa Chris­to­phe­ra Whe­el­do­na. Jádro kom­po­no­va­né­ho veče­ra pak tvo­ří prv­ní obno­ve­ná insce­na­ce Věk úzkos­ti cho­re­o­gra­fa Lia­ma Scar­let­ta, kte­rou vytvo­řil v roce 2014 na hlou­ba­vou hud­bu Bern­stei­no­vy Dru­hé sym­fo­nie. Oslav­né před­sta­ve­ní při­jde v pří­mém pře­no­su z Lon­dý­na i do čes­kých kin, a to v úte­rý 27. března.

Hod­ně napo­slou­chá­vá­ní, a pak najed­nou při­jde něco, co vás zasáh­ne jako ide­ál­ní vol­ba pro balet­ní etu­du,” rea­gu­je cho­re­o­graf Way­ne McGre­gor na dotaz, jak postu­po­val při vytvá­ře­ní taneč­ní­ho pří­bě­hu na Bern­stei­no­vu hud­bu. „Bern­stein slo­žil bez­po­čet perel pří­mo pro diva­del­ní, muzi­ká­lo­vý, potaž­mo fil­mo­vý svět, tak­že pro mě bylo veli­ce slo­ži­té vybrat si z toho jed­no jedi­né dílo pro balet­ní adap­ta­ci,” podo­tý­ká k tomu dru­hý cho­re­o­graf Chris­to­pher Whe­el­don.

Oba cho­re­o­gra­fo­vé byli navíc pod poměr­ně vel­kým časo­vým pre­sem. Krá­lov­ský balet je jed­na z mno­ha kul­tur­ních insti­tu­cí, kte­ré se roz­hod­ly při­spět vlast­ní­mi a zbru­su nový­mi autor­ský­mi díly k celo­svě­to­vým osla­vám jubi­lea věhlas­né­ho skla­da­te­le, diri­gen­ta, hudeb­ní­ho peda­go­ga a prvotříd­ní­ho popu­la­ri­zá­to­ra nejen kla­sic­ké hud­by. A je zjev­né, že se v oné zápla­vě spo­le­čen­ských oslav ame­ric­ké­ho veli­ká­na chce blýsknout.

Pani­ka a zbě­si­lost
„Way­ne mohl pra­co­vat na své etudě tuším asi jen tři týd­ny, já o něco déle a sou­běž­ně s dal­ší­mi zakáz­ka­mi, tak­že to byla tzv. panic­ká scé­na, úpl­ná zbě­si­lost,” smě­je se s oči­ma navrch hla­vy Whe­el­don. „Řídi­li jsme kaž­dý svůj sou­bor v sou­se­dí­cích taneč­ních zku­šeb­nách, tak­že člo­věk tu a tam mohl přes okno poku­ko­vat, co tvo­ří ten dru­hý. A jak už to bývá, zrov­na když se vám něco neda­ří a všech­no kola­bu­je, v dru­hé zku­šeb­ně v té samé chví­li exce­lu­jí s úžas­ný­mi fine­sa­mi,” dodá­vá rov­něž se smí­chem McGregor.

Podí­vej­te se na trai­ler před­sta­ve­ní.
Pro oba cho­re­o­gra­fy byla tato prá­ce jakým­si cito­vým balet­ním návra­tem do domo­vi­ny – oba tvo­ří pro růz­né svě­to­vé balet­ní i taneč­ní scé­ny, neu­stá­le ces­tu­jí a nyní se oba dva setka­li zno­vu tam, kde sla­vi­li mno­ho ze svých dosa­vad­ních tvůr­čích vrcho­lů a zís­ka­li čet­ná domá­cí oce­ně­ní. Oba také vyzdvi­hu­jí talen­to­vou líheň Krá­lov­ské­ho bale­tu. „Je to krás­né setkat se takhle zno­vu na novém díle s taneč­ní­ky, s nimiž jste v minu­los­ti skvě­le spo­lu­tvo­ři­li a jste na téže vlně, a k tomu poznat úpl­ně nové tvá­ře s fan­tas­tic­ký­mi doved­nost­mi – a to všech­no zkom­bi­no­vat v tom samém díle,” vysvět­lu­je Wheeldon.

Balet pro zasvě­cen­ce i nováč­ky
Whe­el­don i McGre­gor se také sho­du­jí, že kom­po­no­va­ný balet­ní večer, kte­rý spo­ju­je Bern­stei­no­va úchvat­ná hud­ba, hra­vě spo­jí i všech­ny divá­ky – ty, kte­ří jsou do balet­ní­ho svě­ta plně zasvě­ce­ní, i ty, kte­ří tře­ba uvi­dí svůj prv­ní balet v živo­tě či dokon­ce nezna­jí ani dílo samot­né­ho ame­ric­ké­ho skla­da­te­le. Divák totiž dosta­ne od vše­ho tro­chu – obno­ve­ná balet­ní insce­na­ce Věk úzkos­ti cho­re­o­gra­fa Lia­ma Scar­let­ta je ukáz­ka vypra­věč­ské­ho taneč­ní­ho mis­trov­ství – dra­ma­tič­nost, živý ryt­mus, záplet­ka, akce, rozuz­le­ní v krás­ných balet­ních figurách.

Whe­el­don a McGre­gor zase odkry­jí jinou část Bern­stei­no­va širo­ké­ho hudeb­ní­ho obzo­ru – lyrič­nost, poezii, hra­vost, sno­vou před­sta­vi­vost, lás­ku a vášeň v mno­ha jiných podo­bách. Tvůr­ci zkrát­ka chtě­jí pou­ká­zat autor­sky výji­meč­nou balet­ní řečí na celou šíři Bern­stei­no­va hudeb­ní­ho talen­tu – geni­ál­ní ame­ric­ký skla­da­tel sám pro­slul tím, jak doká­zal pro­po­jo­vat váž­nou a popu­lár­ní hud­bu v doko­na­lém souzně­ní. Rád fúzo­val, dával dohro­ma­dy růz­né hudeb­ní smě­ry 20. sto­le­tí s lido­vou hud­bou i s kla­sic­kou a vyu­ží­val boha­tou instru­men­ta­ci. Byl celý život věr­ný své­mu mot­tu: „Neš­ka­tul­ku­ji hud­bu do růz­ných smě­rů, his­to­ric­kých sou­vis­los­tí, nepo­mě­řu­ji hud­bu kla­sic­kou s hud­bou popu­lár­ní. Roz­li­šu­ji jen mezi hud­bou dobrou a špatnou.”

 

(foto: Aerofilms)

CO: Krá­lov­ský balet v Lon­dýně
BERNSTEINOVY NAROZENINY: Nový McGre­gor / Nový Whe­el­don / Věk úzkos­ti – pří­mý pře­nos | 3 balet­ní kusy v jed­nom veče­ru u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí naro­ze­ní Leo­nar­da Bern­stei­na | 180 min

Hud­ba: Leo­nard Bern­stein
Cho­re­o­gra­fie: Way­ne McGre­gor, Chris­to­pher Whe­el­don, Liam Scar­lett
Výpra­va: Edmund de Waal, Jean-Marc Puissant, John Mac­far­la­ne
Účin­ku­jí:
Lau­ra More­ra, Ale­xan­der Cam­pbell, Ben­net Gart­si­de, Tristan Dyer
Orchestr Krá­lov­ské ope­ry diri­gu­jí Koen Kes­sels a Bar­ry Word­sworth
Sbor Bale­tu Krá­lov­ské ope­ry
KDY a KDE:
27. břez­na od 20:15 – pří­mý pře­nos
Pra­ha – Bio Oko
Hra­dec Krá­lo­vé – Bio Central

9. dub­na – záznam
Zlín – GA Cinema

Pro více infor­ma­cí navštiv­te násle­du­jí­cí strán­ky:
Ofi­ci­ál­ní strán­ky pro­jek­tu Balet v kině: www.baletvkine.cz
Vše o pře­no­sech alter­na­tiv­ní­ho obsa­hu do kin nyní na jed­nom mís­tě: www.vicnezfilm.cz
Face­book: www.facebook.com/vicnezfilm

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly ke sta­že­ní najde­te na úlož­ném sys­té­mu aero.capsa.cz (pří­stu­po­vé úda­je na vyžádání).

Balet v kině
Pří­mé pře­no­sy bale­tů kom­bi­nu­jí špič­ko­vé taneč­ní umě­ní s nej­mo­der­něj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi. HD (High Defi­ni­ti­on) je akro­nym pro vyso­ké obra­zo­vé roz­li­še­ní, kte­ré svou kva­li­tou dale­ko pře­vy­šu­je kva­li­tu for­má­tu DVD. Zvuk je pře­ná­šen v pro­sto­ro­vém šes­ti­ka­ná­le 5.1.

PROGRAM SEZONY
Sezo­na 2017 – 18 s Krá­lov­ským bale­tem v Londýně

Pří­mé pře­no­sy
po 23. 10. 2017 20.15 Alen­ka v říši divů | Joby Tal­bot | Chris­to­pher Whe­el­don
út 5. 12. 2017 20.15 Lous­ká­ček | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Marius Peti­pa, Peter Wright
st 28. 2. 2018 20.15 Zim­ní pohád­ka | Joby Tal­bot | Chris­to­pher Whe­el­don
út 27. 3. 2018 20.15 BERNSTEINOVY NAROZENINY: Nový McGre­gor / Nový Whe­el­don / Věk úzkos­ti | Leo­nard Bern­stein | Way­ne McGre­gor, Chris­to­pher Whe­el­don, Liam Scar­lett
čt 3. 5. 2018 20.15 Manon | Jules Mas­se­net | Ken­ne­th Mac­Millan
út 12. 6. 2018 20.15 Labu­tí jeze­ro (nová insce­na­ce) | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Marius Peti­pa, Lev Iva­nov, Liam Scar­lett, Fre­de­rick Ashton 

Press kon­takt: Zuza­na Rau­šo­vá | zuzana.rausova@aerofilms.cz | +420 776 808 181
Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly najde­te na aero.capsa.cz (hes­lo na vyžádání).