24. Česká taneční platforma odtajňuje svůj program!

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Letoš­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma se usku­teč­ní 4. – 7. dub­na 2018 v Pra­ze a nabíd­ne výběr toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho, co vznik­lo za posled­ní dvě sezo­ny na čes­ké taneč­ní a pohy­bo­vé scé­ně. Pří­mo na plat­for­mu navá­že 8. dub­na EDN (Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network) Ate­lier, kte­rý se bude věno­vat sta­vu sou­čas­né­ho tan­ce v zemích střed­ní a východ­ní Evropy. 

Zájmem orga­ni­zá­to­rů Čes­ké taneč­ní plat­for­my je nejen při­pra­vit atrak­tiv­ní pro­gram slo­že­ný z růz­no­ro­dých děl čes­ké taneč­ní a pohy­bo­vé scé­ny, ale také zaujmout zahra­nič­ní hos­ty boha­tým dopro­vod­ným pro­gra­mem a vytvo­řit pro­stře­dí pro čet­né dis­ku­se a networ­king. Plat­for­ma vybí­zí k inten­ziv­ní­mu navá­zá­ní mezi­ná­rod­ních i národ­ních kon­tak­tů a násled­né spo­lu­prá­ci. Díky stou­pa­jí­cí repu­ta­ci se jí v posled­ních dvou letech zúčast­ni­lo vždy přes 100 zahra­nič­ních exper­tů z Evro­py i zámo­ří, kte­ří zpra­vi­dla řídí mezi­ná­rod­ní akti­vi­ty ve svých diva­dlech, na fes­ti­va­lech nebo píší o tan­ci pro média ve svých zemích.

„Stou­pa­jí­cí zájem o čes­ký tanec v zahra­ni­čí je skvě­lou vizit­kou naší scé­ny, věřím, že neo­pad­ne. Letos je navíc plat­for­ma pro­po­je­na s Ate­li­é­rem Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Networ­ku, což je síť 36 pres­tiž­ních evrop­ských taneč­ních domů. Jsme mezi nimi jen dva řád­ní čle­no­vé ze zemí střed­ní a východ­ní Evro­py, pro­to jsme navrh­li věno­vat se porov­ná­ní pod­mí­nek a vývo­je taneč­ní scé­ny v zemích Vise­grá­du a v nej­bliž­ších post­so­vět­ských zemích: Ukra­ji­ně, Bělo­rus­ku a Rus­ku. I my se při pří­pra­vách doví­dá­me spous­tu nových věcí, a tak jsem si jis­ta, že při­spě­je­me k lep­ší­mu pocho­pe­ní kon­tex­tu tvor­by uměl­ců v této čás­ti Evro­py,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka a zakla­da­tel­ka pořá­da­jí­cí­ho Tan­ce Praha.

Dra­ma­tur­gic­ká rada pro letoš­ní roč­ník vybra­la sedm děl do hlav­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý vyvr­cho­lí vítěz­nou insce­na­cí loň­ska s názvem Švih­la Tere­zy Hra­dil­ko­vé, naším jedi­ným repre­zen­tan­tem na letoš­ním Tanzmes­se Düs­sel­dorf. Hlav­ní pro­gram tvo­ří dílo sou­bo­ru Far­ma v jes­ky­ni Navždy spo­lu!, kte­ré ori­gi­nál­ně zapo­ju­je seni­o­ry, dále Pojď­me na tanec! – „manu­ál” pro všech­ny odváž­né divá­ky – sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce a reži­sér­ky Pet­ry Tej­no­ro­vé, ve kte­rém zatan­čí i Hal­ka Třešňá­ko­vá, či výtvar­ně-taneč­ní insce­na­ce Kaba­ret Velá­zquez Jana Komár­ka a Andrey Milt­ne­ro­vé. Mar­tin Tala­ga před­sta­ví svo­ji SOMU, ten­to­krát v Kor­zu Veletrž­ní­ho palá­ce, sou­bor DOT504 uve­de dílo You Are Not the One Who Shall Live Long, kte­ré vznik­lo pod tak­tov­kou Joze­fa Fruč­ka a Lin­dy Kape­ta­ney. Posled­ní den se pone­se ve zna­me­ní sil­ných žen­ských sól – Spit­fi­re Com­pa­ny uve­de Vypra­vě­če a Eliš­ka Brt­nic­ká Eno­lu, pro niž našla inspi­ra­ci v Japonsku.

Divác­ká poro­ta, kte­rá se také od pod­zi­mu schá­ze­la, hla­so­va­la pro díla Eno­la Eliš­ky Brt­nic­ké, Pojď­me na tanec! Pet­ry Tej­no­ro­vé a Cre­ep Miřen­ky Čecho­vé (Tan­te­hor­se).
.
Mezi­ná­rod­ní odbor­ná poro­ta roz­hod­ne během plat­for­my o cenách v kate­go­ri­ích Taneč­ní insce­na­ce roku a Taneč­ník / Taneč­ni­ce roku. Pozvá­ní do poro­ty při­ja­li: taneč­ní expert, kurá­tor a dra­ma­turg Guy Cools (BE/AT), ředi­tel­ka Cir­cu­it-Est – Cen­t­re Cho­ré­gra­phique Mon­tré­al Fran­ci­ne Gag­né (CA), reži­sér­ka a dra­ma­tur­gy­ně Maja Hrie­šik (SK), pre­zi­dent­ka EDN (Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network) Pia Krä­mer (PT) a umě­lec­ká ředi­tel­ka Tanz im August Vir­ve Suti­nen (FI/DE). Nebu­dou v ní chy­bět ani čle­no­vé dra­ma­tur­gic­ké rady: Pet­ra Haue­ro­vá, Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, Mar­tin Machá­ček, Mar­ké­ta Perroud, Nina Van­ge­li a Jan Žůrek.
Odbor­ní­ci udě­lí Cenu za svě­tel­ný design, kte­rou zaš­ti­ťu­je Insti­tut svě­tel­né­ho desig­nu. Již potře­tí se bude udí­let oce­ně­ní pro Mana­že­ra roku, ini­ci­o­va­né panem Jiřím Opělou.

Celý fes­ti­val vyvr­cho­lí v sobo­tu 7. dub­na uve­de­ním loň­ské Taneč­ní insce­na­ce roku, kte­rou je Švih­la Tere­zy Hra­dil­ko­vé s živou hud­bou Fili­pa Míš­ka a slav­nost­ním vyhlá­še­ním cen letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­ré bude mode­ro­vat Danie­la Voráč­ko­vá.

24. roč­ník se ode­hra­je v sed­mi praž­ských loka­li­tách – PONEC – diva­dlo pro tanec, Stu­dio ALTA, Alfred ve dvo­ře, Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX, Kor­zo Veletrž­ní­ho palá­ce, Národ­ní gale­rie v Pra­ze, Stu­dio Hrdi­nů, La Fabrika.

Fes­ti­va l se koná za pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, pro­gra­mu Kre­a­tiv­ní Evro­pa, Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústa­vu, Pra­hy 7, Čes­kých cen­ter a Ital­ské­ho kul­tur­ní­ho insti­tu­tu. Part­ne­ry fes­ti­va­lu jsou: ALT@RT z.ú., EDN (Euro­pe­an Dan­ce­hou­se Network), Insti­tut svě­tel­né­ho desig­nu, Rakous­ké kul­tur­ní fórum a SE.S.TA – Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho rozvoje.

Před­běž­ný pro­gram fes­ti­va­lu při­klá­dá­me níže, nalez­ne­te ho také na: www.tanecniplatforma.cz

ST I 4. 4. I 20:00 I Stu­dio ALTA I Tan­te­hor­se / Miřen­ka Čecho­vá: Cre­ep – výběr Divác­ké poroty

ČT I 5. 4. I 15:00 I Afred ve dvo­ře I SILK Fue­g­ge: DISASTROUS – pro děti, dopro­vod­ný program

17:00 I Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX I Far­ma v jes­ky­ni: Navždy spo­lu

20:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec I Ver­Te­Dan­ce I Pet­ra Tej­no­ro­vá: Pojď­me na tanec! – výběr Divác­ké poro­ty a dra­ma­tur­gic­ké rady

PÁ I 6. 4. I 15:00 I Stu­dio ALTA I Jan Komá­rek a kol.: Kaba­ret Velázquez

17:00 I Národ­ní gale­rie – Kor­zo I Mar­tin Tala­ga: SOMA

20:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec I DOT504 I Jozef Fru­ček a Lin­da Kape­ta­nea: You Are Not the One Who Shall Live Long

SO I 7. 4. I 12:15 Stu­dio Hrdi­nů I Jan Bár­ta: Pitch – dopro­vod­ný program

14:00 I Stu­dio ALTA I Spit­fi­re Com­pa­ny: Vypravěč

17:00 I La Fab­ri­ka I Eliš­ka Brt­nic­ká: Eno­la – výběr Divác­ké poro­ty a dra­ma­tur­gic­ké rady

20:00 I PONEC – diva­dlo pro tanec I Tere­za Hra­dil­ko­vá a kol.: Švih­la – Taneč­ní insce­na­ce roku 2017, vyhlá­še­ní cen

Změ­na pro­gra­mu vyhrazena.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.:
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915