Otevřený dopis ministru kultury

OPERA+

Taneční časopisy a Taneční sdružení napsaly otevřený dopis ministru kultury Ilju Šmídovi vyjadřující se k ukončení činnosti portálu Opera Plus z důvodů „drastického snížení letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu” (více zde).

 

Váže­ný pan
PhDr. Ilja Šmíd
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR
Mal­téz­ské nám. 1, 118 00 Pra­ha 1

V Pra­ze 16. 5. 2018
Ote­vře­ný dopis: Sta­no­vis­ko k ukon­če­ní čin­nos­ti por­tá­lu Ope­ra Plus

Váže­ný pane ministře,
s vel­kým zne­po­ko­je­ním vní­má­me ukon­če­ní čin­nos­ti por­tá­lu Ope­ra Plus z důvo­du nedo­sta­teč­né finanč­ní pod­po­ry ze stra­ny Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR. Kul­tur­ní por­tál Ope­ra Plus se za devět let své­ho fun­go­vá­ní stal důle­ži­tou plat­for­mou odbor­né reflexe v oblas­ti hud­by, ope­ry a tan­ce. V tan­ci se šíří zábě­ru a okru­hem auto­rů vel­mi dob­ře dopl­ňu­je s dal­ší­mi obo­ro­vý­mi peri­o­di­ky.
Ukon­če­ní čin­nos­ti por­tá­lu Ope­ra Plus chá­pe­me i jako zne­po­ko­ji­vou zprá­vu o pod­mín­kách, ve kte­rých fun­gu­jí sou­čas­ná kri­tic­ká média, včet­ně těch půso­bí­cích v umě­lec­kých obo­rech. V sou­čas­né době jsou pro odbor­né kul­tur­ní časo­pi­sy Minis­ter­stvo kul­tu­ry a Stát­ní fond kul­tu­ry pro­střed­nic­tvím svých gran­to­vých komi­sí jedi­ný­mi význam­ný­mi zdro­ji finan­co­vá­ní. Jejich osud je zce­la v jejich moci. V kau­ze Ope­ra Plus vidí­me pre­ce­dens eko­no­mic­ky uml­če­né­ho média, pre­ce­dens, kte­rý se nás hlu­bo­ce týká. Uvě­do­m­me si, že kri­tic­ká média posky­tu­jí uměl­cům zpět­nou vazbu a vytvá­ře­jí obo­ru medi­ál­ní obraz. To je něco, co má ve vyspě­lé spo­leč­nos­ti vel­kou a neza­stu­pi­tel­nou cenu. Nezá­vis­lá exper­tí­za, odbor­ná dis­ku­se, vědo­mí sou­vis­los­tí a šíře­ní infor­ma­cí jsou totiž nej­ú­čin­něj­ší nástro­je pro vní­má­ní kva­li­ty, poro­zu­mě­ní vidě­né­mu, pro roz­voj a infor­mo­va­nost.
Váže­ný pane ministře, žádá­me Vás, abys­te situ­a­ci kolem finan­co­vá­ní odbor­ných umě­lec­kých peri­o­dik ze stra­ny Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR věno­val mimo­řád­nou pozor­nost a abys­te zvá­žil mož­nos­ti, jak napo­mo­ci obno­ve­ní fun­go­vá­ní v oblas­ti umě­lec­ké reflexe etablo­va­né­ho por­tá­lu Ope­ra Plus.

S pozdra­vem

MgA. Josef Bar­toš, šéf­re­dak­tor por­tá­lu Taneč­ní aktu­a­li­ty
Vla­di­mír Hulec, šéf­re­dak­tor časo­pi­su Taneč­ní zóna
Mgr. Zde­něk Pro­keš, před­se­da Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR