Svobodné umění. Kalašnikov.

Kdo by to byl býval věřil, že se v roce 2018 bude­me bavit o svo­bo­dě umě­ní. A já se ptám? Pře­hnal to Chil­dish Gam­bi­no nebo­li rap­per, herec a komik Donald Glo­ver když zob­ra­zil trum­pov­skou Ame­ri­ku jako apo­ka­lyp­tic­kou? Může si to dovo­lit v čase pre­zi­den­ta, kte­rý jak sli­bo­val, tak činí Ame­ri­ku větší?

Může. Ne počkat — musí. Je pro­jev svo­bod­né vůle a vítěz­ství kri­tic­ké­ho myš­le­ní, pojme­no­vá­ním sku­teč­né­ho sta­vu věcí. Ve výbuš­ném video­kli­pu plném šoku­jí­cích rozuz­le­ní a špič­ko­vé­ho timin­gu míchá cho­re­o­gra­f­ka, zakla­da­tel­ka ceně­né­ho taneč­ní­ho sou­bo­ru Unique Sil­ver Dan­cers Sherrie Sil­ver afric­ké taneč­ní sty­ly. Zde s ní nalez­ne­te více než inspi­ra­tiv­ní rozhovor.

Koho klip zau­jal si může spo­lu s Sherrie Sil­ver vyzkou­šet klí­čo­vé sek­ven­ce cho­re­o­gra­fie. K video­kli­pu vel­mi pře­hled­né ukáz­ky, jak se správ­ně vlnit.

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."