OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY ČR

Komi­se pro oblast pro­fe­si­o­nál­ní­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho a non­ver­bál­ní­ho diva­dla rea­gu­je ote­vře­ným dopi­sem na roz­hod­nu­tí minis­t­ra kul­tu­ry pro­dlou­žit lhů­tu pro dodá­ní žádostí. 

Váže­ný pan

doc. Mgr. Anto­nín Sta­něk Ph.D
Minis­tr kul­tu­ry ČR
Mal­téz­ské náměs­tí 471/1
Pra­ha 1, Malá Stra­na
118 11 Pra­ha 011

V Pra­ze, 6. 11. 2018

Váže­ný pane ministře,

dovo­lu­je­me si obrá­tit se na Vás v sou­vis­los­ti s pro­dlou­že­ním lhůt pro podá­ní žádos­tí o dota­ce z pro­gra­mů MKČR pro rok 2019. Ten­to krok, kte­rý při­šel cca měsíc po uzá­věr­ce pro doru­če­ní žádos­tí tra­dič­ně sta­no­ve­né na 1. 10., pova­žu­je­me za zásad­ně chyb­ný, a to z něko­li­ka důvo­dů. Pře­de­vším pro­to, že ten­to akt nebyl nijak odů­vod­něn, respek­ti­ve Vámi uvá­dě­ný argu­ment, že minis­ter­stvo vychá­zí vstříc těm, kte­ří nestih­li podat žádost, pova­žu­je­me za vel­mi nedo­sta­teč­ný a zástup­ný. Rov­něž jsme pře­svěd­če­ni, že tako­vý­to krok kla­de mezi žada­te­le nerov­né pod­mín­ky, tudíž že vět­ši­nu žada­te­lů, kte­ří doda­li své žádosti v původ­ně sta­no­ve­ném ter­mí­nu dis­kri­mi­nu­je, a také zásad­ním způ­so­bem naru­šu­je transpa­rent­nost a důvě­ry­hod­nost dotač­ní­ho říze­ní. Záro­veň se domní­vá­me, že toto roz­hod­nu­tí může vzbu­zo­vat mezi žada­te­li myl­ný dojem, že MKČR dis­po­nu­je vět­ším obje­mem finanč­ních pro­střed­ků, než je poža­do­vá­no těmi, kte­ří doru­či­li své žádosti v původ­ně sta­no­ve­ném termínu.

Vzhle­dem k výše uve­de­ným důvo­dům Vás žádá­me, aby na žádosti doru­če­né po 1. 10. 2018 nebyl brán zřetel.

S pozdra­vem

za čle­ny komi­se pro oblast pro­fe­si­o­nál­ní­ho tan­ce, pohy­bo­vé­ho a non­ver­bál­ní­ho divadla

Libor Kasík, mís­to­před­se­da komise

čle­no­vé komi­se:
Mgr. Jana Bohutín­ská, před­sed­ky­ně komi­se
MgA.Libor Kasík, ředi­tel diva­dla Uffo a fes­ti­va­lu Cirk-UFF, mis­to­před­se­da komi­se
Mgr. Zde­něk Pro­keš, cho­re­o­graf, před­se­da Rady Taneč­ní­ho sdru­že­ní ČR
MgA. Adam Halaš, Ph.D., vedou­cí kated­ry non­ver­bál­ní­ho diva­dla HAMU
Mgr. MgA. Lucie Haya­shi Ph.D., zakla­da­tel­ka Taneč­ních aktu­a­lit, tajem­ni­ce kated­ry tan­ce HAMU
Mgr. Mar­tin Machá­ček, diva­del­ní pub­li­cis­ta, edi­tor inter­ne­to­vé­ho vydá­ní revue Taneč­ní zóna
MgA. Lucia Kaši­a­ro­vá, ředi­tel­ka ALT@RT
Dag­mar Kan­tor­ko­vá, před­sed­ky­ně kul­tur­ní­ho networ­ku Nová síť
Mgr. Bar­bo­ra Čer­má­ko­vá, fre­e­lan­ce pře­kla­da­tel­ka a arts manažerka