Festival Nová generace 2018

Nová gene­ra­ce je pro­jekt, kte­rý posky­tu­je pro­stor a záze­mí pro uvá­dě­ní nových cho­re­o­gra­fií, work in pro­gres i expe­ri­men­tů zají­ma­vých pro­jek­tů a před­sta­ve­ní mla­dých stu­den­tů a absol­ven­tů tan­ce, pohy­bo­vé­ho a fyzic­ké­ho divadla.

Pra­vi­del­ným vyvr­cho­le­ním pro­jek­tu je Fes­ti­val Nové gene­ra­ce, což je mezi­ná­rod­ní setká­ní stu­den­tů škol, kte­ré se zabý­va­jí sou­čas­ným tan­cem, pohy­bo­vým a fyzic­kým diva­dlem. V letoš­ním roce se před­sta­ví stu­den­ti z Uni­ver­si­ty Anto­na Bruckne­ra v Lin­ci, HAMU Pra­ha a VŠMU v Bratislavě.23. lis­to­pa­du se usku­teč­ní site-spe­ci­fic v pro­sto­rách HAMU, 24. – 25. lis­to­pa­du pro­běh­nou před­sta­ve­ní v diva­dle DISK.

Více najde­te na Face­boo­ko­vém pro­fi­lu fes­ti­va­lu.