Festival AKCENT: Living Dance Studio: RED

foto: Dai Jianyong

foto: Dai Jianyong

25. a 26. říj­na, 20.00 Diva­dlo Archa

Před­sta­ve­ní RED zís­ka­lo od své pre­mi­é­ry v roce 2015 věhlas na hlav­ních evrop­ských scé­nách. Kro­mě jiné­ho bylo uve­de­no napří­klad na loň­ském paříž­ském Pod­zim­ním fes­ti­va­lu. V letoš­ním roce jej uvá­dí i fes­ti­val Akcent 25. a 26. říj­na v Diva­dle Archa.

Jed­ním z hlav­ních zdro­jů před­sta­ve­ní RED jsou obra­zo­vé zázna­my původ­ní­ho revo­luč­ní­ho bale­tu Rudý žen­ský pra­por. Ten byl popr­vé uve­den 26. září 1964 v Pekin­gu jako jed­no z osmi mode­lo­vých revo­luč­ních scé­nic­kých děl, kte­rá tvo­ři­la ofi­ci­ál­ní diva­del­ní kánon čín­ské kul­tur­ní revo­lu­ce. Insce­no­vá­ní Rudé­ho žen­ské­ho pra­po­ru bylo povin­ně šíře­no po celé zemi. Svou for­mou kom­bi­no­va­lo západ­ní balet­ní tech­ni­ku se zákla­dy tra­dič­ních lido­vých čín­ských tan­ců a bylo pova­žo­vá­no za doko­na­lou fúzi revo­luč­ní ide­o­lo­gie a umě­lec­ké­ho mis­trov­ství.
Taneč­ni­ce Wen Hui a Liou Ču-jing se zna­jí 40 let. Pat­ří ke gene­ra­ci, kte­rá vyrůs­ta­la v obdo­bí čín­ské kul­tur­ní revo­lu­ce. Liou byla pro Wen vzo­rem, když v raných 70. letech obě navště­vo­va­ly Jün-nan­skou umě­lec­kou ško­lu. Po pro­mo­ci byla Liou jako talen­to­va­ná stu­dent­ka při­ja­ta do sou­bo­ru mode­lo­vé­ho revo­luč­ní­ho bale­tu. V růz­ných rolích absol­vo­va­la doslo­va tisí­ce pro­pa­gan­dis­tic­kých před­sta­ve­ní. Wen se také tou­ži­la stát revo­luč­ní balerí­nou. Nau­či­la se celou cho­re­o­gra­fii Rudé­ho žen­ské­ho pra­po­ru zpa­mě­ti a dych­ti­vě čeka­la na pří­le­ži­tost tan­čit roli žen­ské pro­ta­go­nist­ky revo­luč­ní­ho pří­bě­hu. Sen se jí spl­nil. Pak kul­tur­ní revo­lu­ce skon­či­la. Wen Hui obje­vu­je jiné hod­no­ty a vydá­vá se úpl­ně novou ces­tou. Postup­ně se stá­vá vůd­čí osob­nos­tí čín­ské­ho moder­ní­ho tan­ce.
Dvě mlad­ší per­for­mer­ky před­sta­ve­ní Red – Li Yuyao a Li Sin-min – pat­ří k mla­dé gene­ra­ci, kte­rá se o kul­tur­ní revo­lu­ci dozví­da­la jen kusé informace.

Living Dan­ce Stu­dio obra­cí v před­sta­ve­ní RED svou umě­lec­kou a kri­tic­kou pozor­nost k obra­zům hrdin­ských ozbro­je­ných balerín na špič­kách. Kom­bi­nu­je fyzic­ký výraz taneč­nic s video­zá­zna­my roz­ho­vo­rů poří­ze­ných v nedáv­né minu­los­ti, s bio­gra­fic­ký­mi úda­ji a osob­ní­mi pří­běhy revo­luč­ních bale­tek. Rudý žen­ský pra­por je pro aktér­ky před­sta­ve­ní ide­o­lo­gic­ky zatí­že­ný hrůz­ný sym­bol éry kul­tur­ní revo­lu­ce, nadu­ží­va­ný, vyprázd­ně­ný arte­fakt soci­a­lis­tic­ké­ho budo­vá­ní. Záro­veň je však pro ně dokla­dem femi­nis­tic­ké inter­ven­ce v kul­tu­ře, kte­rá i v dneš­ní Číně umož­ňu­je ženám spo­jit síly k odbo­ji pro­ti daným soci­ál­ním pod­mín­kám a strukturám.

„Lid­ské tělo je archiv, svě­dek a nosi­tel dějin; je mís­tem, jež nám umož­ňu­je pocho­pit, jak hlu­bo­ce se do nás vepi­su­jí spo­leč­ná his­to­rie a paměť. Tělo je také kata­ly­zá­to­rem pamě­ti a pro­sto­rem pro pře­kra­čo­vá­ní hra­nic. Pomo­cí fyzic­kých metod rekon­stru­u­je­me minu­lost, pře­ná­ší­me zku­še­nos­ti z gene­ra­ce na gene­ra­ci a iden­ti­fi­ku­je­me bio-poli­tic­kou logi­ku kon­krét­ní his­to­ric­ké udá­los­ti.“ Wen Hui

Living Dan­ce Stu­dio zalo­ži­la cho­re­o­gra­f­ka Wen Hui spo­leč­ně s doku­men­ta­ris­tou Wu Wen­gu­an­gem. Scé­nic­ký styl Living Dan­ce Stu­dia kom­bi­nu­je tanec, fil­mo­vý doku­ment i slo­vo. Jejich tema­tic­kým zájmem je podat zprá­vu o trau­ma­tic­ké his­to­rii Číny tak, jak dopa­da­la na kaž­do­den­ní kon­krét­ní živo­ty oby­čej­ných lidí. V roce 2008 uved­lo Living Dan­ce Stu­dio osmi­ho­di­no­vou mul­ti­me­di­ál­ní per­for­man­ci s názvem Vzpo­mí­ná­ní I, v níž uměl­ci zkou­ma­li obdo­bí kul­tur­ní revo­lu­ce skr­ze vzpo­mín­ky inte­lek­tu­á­lů naro­ze­ných v 50. a 60. letech 20. sto­le­tí. V roce 2009, v návaz­nos­ti na tuto meto­du soci­ál­ní­ho vzpo­mí­ná­ní a alter­na­tiv­ní his­to­ric­ké rekon­struk­ce, zalo­ži­lo Living Dan­ce Stu­dio ve spo­lu­prá­ci s Cchao-čchang-ti Workstati­on pro­jekt Lido­vá paměť, zapo­ju­jí­cí ves­ni­ča­ny, kte­ří pře­ži­li „Vel­ký skok vpřed“. Od té doby vytvo­ři­lo Living Dan­ce Stu­dio v rám­ci pro­jek­tu Lido­vá paměť celou řadu před­sta­ve­ní, mimo jiné Naslou­chá­ní vzpo­mín­kám tře­tí babič­ky (2012), Pama­tuj: Náhro­bek (2012), Paměť na ces­tě (2011) a Paměť: Hlad (2010). Před­sta­ve­ní Red na tuto linii tvor­by nava­zu­je a je také mož­né jej vní­mat jako pro­jekt kri­tic­ké­ho zkou­má­ní soci­ál­ní pamě­ti pro­střed­nic­tvím doku­men­tu a per­for­man­ce. Diva­dlo Archa uved­lo v roce 2013 v rám­ci fes­ti­va­lu Akcent před­sta­ve­ní Naslou­chá­ní vzpo­mín­kám tře­tí babič­ky a před­sta­ve­ní Paměť: Hlad. Spo­leč­ně s Janou Svo­bo­do­vou a týmem Diva­dla Archa vytvo­ři­la Wen Hui před­sta­ve­ní Oby­čej­ní lidé (Ordi­na­ry people).

Kon­cept, režie a cho­re­o­gra­fie: Wen Hui
Text: ZHUANG Jia­y­un
Dra­ma­tur­gie: Kai TUCHMANN
Per­for­me­ři: Li Yuyao , LI Xin­min, LIU Zhu­y­ing, WEN Hui
Svě­tel­ný design: Edwin van Ste­enber­gen
Video: ZOU Xue­ping
Scé­na: ZHOU Jie
Roz­ho­vo­ry: WEN Hui, ZHUANG Jia­y­un, ZOU­Xu­e­ping
Hud­ba: WEN Lvy­u­an
Pře­klad do ang­lič­ti­ny: ZHUANG Jia­y­un, GUO Rui, XU Qian.
Kopro­duk­ce: Living Dan­ce Stu­dio a Goethe insti­tut Čína
Vstup­né 290,- / 150,- Kč

pátek 26. říj­na, 11:00
Hra­ni­ce lid­ské svo­bo­dy — Setká­ní se zakla­da­tel­kou Wen Hui a člen­ka­mi sou­bo­ru Living Dan­ce Stu­dio
Wen Hui se naro­di­la v 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí v době vel­ké­ho hla­do­mo­ru v Číně. Vyrůs­ta­la v čase Kul­tur­ní revo­lu­ce. Ješ­tě jako dítě nastou­pi­la vel­mi nároč­ný tré­nink v balet­ní ško­le, kte­rá ji měla při­pra­vit pro Vzo­ro­vý balet Rudý pra­por žen, vlaj­ko­vou loď komu­nis­tic­ké Číny pod vede­ním Mao ce Tun­ga. Taneč­ni­ce Li Yuyao , LI Xin­min, se naro­di­ly v 80 letech minu­lé­ho sto­le­tí. V dneš­ní době je jim kolem 30 let. V rám­ci setká­ní s tvůr­ci se bude­me ptát: co vše může člo­věk pře­ko­nat, aby zachrá­nil svůj vlast­ní život? Kam saha­jí hra­ni­ce lid­ské svobody?

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě: https://www.dropbox.com/s/iuii5gaqsygti36/RED.zip?dl=0

Infor­ma­ce pro média a akre­di­ta­ce:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz