Francouzská akademie vzdává nejvyšší poctu českému umělci za posledních 180 let!

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Není jím archi­tekt, fil­mař, gra­fik, hudeb­ník, malíř nebo sochař, nýbrž Jiří Kyli­án, cho­re­o­graf svě­to­vé­ho reno­mé. Díky mimo­řád­né­mu význa­mu jeho díla navíc navrh­la Aka­de­mie i novou kate­go­rii – choreografie.

Aca­dé­mie fran­cai­se je slo­vut­nou insti­tu­cí, k níž neod­mys­li­tel­ně pat­ří Aca­dé­mie des beaux-arts, tedy Aka­de­mie krás­ných umě­ní, zalo­že­ná roku 1816. Stát se čle­nem této Aka­de­mie zna­me­ná prak­tic­ky „nesmr­tel­nost“.  Při­je­tí cizin­ce za čle­na, tzn. mem­bre asso­cié étran­ger, je oje­di­ně­lou udá­los­tí, týká se jen pár zahra­nič­ních osob­nos­tí múzic­kých a výtvar­ných umě­ní. Jed­nou z nich byl v roce 1835 hudeb­ník čes­ké­ho půvo­du, Anto­nín Rejcha. Ten­to praž­ský rodák byl ředi­te­lem Paříž­ské kon­zer­va­to­ře, uči­te­lem tako­vých veli­čin, jako Hec­tor Ber­li­oz, Franz Liszt, César Franck nebo Char­les Gounod.

Píše se 25. duben 2018 a Aka­de­mie krás­ných umě­ní volí za své­ho čle­na dru­hé­ho Čecha v his­to­rii. Násle­du­je schvá­le­ní návr­hu na člen­ství Jiří­ho Kyli­á­na fran­couz­ským minis­trem pro Evro­pu a zahra­nič­ní vzta­hy. 25. květ­na 2018 je ofi­ci­ál­ně vydá­no komu­ni­ké stvr­zu­jí­cí tuto výji­meč­nou poctu. Obrov­ská gratulace!

Jak píší o život­ní ces­tě Jiří­ho Kyli­á­na v zahraničí?

Ces­ta k tan­ci Jiří­ho Kyli­á­na ved­la od akro­ba­cie přes balet­ní pří­prav­ku Národ­ní­ho diva­dla na Taneč­ní kon­zer­va­toř Pra­ha. Sti­pen­di­um na Krá­lov­ské balet­ní ško­le v Lon­dýně zna­me­na­lo klí­čo­vé setká­ní s cho­re­o­gra­fem Johnem Cran­kem, kte­rý mu nabí­dl angaž­má v Stutt­gart Ballet­tu. V roce 1975 při­jal nabíd­ku na umě­lec­ké spo­luve­de­ní NDT (Neder­lands Dans The­a­ter) v Haa­gu. V roce 1978, po nebý­va­lém úspě­chu bale­tu Sin­fo­ni­et­ta byl jme­no­ván umě­lec­kým ředi­te­lem NDT v plném roz­sa­hu. Žal­mo­vá sym­fo­nie, jeho dru­hý počin této éry, už jed­no­znač­ně vyne­sl sou­bo­ru mezi­ná­rod­ní věhlas. Po obdo­bí pří­klo­nu k abs­trakt­ní­mu sty­lu v 80. letech jeho tvor­bu zásad­ně ovliv­ni­lo setká­ní s domo­rod­ci v Aus­trá­lii. Jiří Kyli­án ode­šel z pozi­ce umě­lec­ké­ho ředi­te­le NDT v roce 1999, ale zůstal ješ­tě rezi­denč­ním cho­re­o­gra­fem sku­pi­ny. Od 70. let minu­lé­ho sto­le­tí vytvo­řil stov­ku bale­tů, z nichž tři čtvr­ti­ny byly prá­vě pro NDT. Je drži­te­lem celé řady oce­ně­ní, včet­ně Ceny Nižin­ské­ho udě­le­né v Mon­te Car­lu, nebo fran­couz­ské­ho řádu Čest­né legie.

Dodejme, že praž­ská Aka­de­mie múzic­kých umě­ní mu udě­li­la titul Dok­tor hono­ris causa. V jed­nom z jeho vrchol­ných děl, Arcim­bol­do, kte­ré vytvo­řil pro 35. výro­čí NDT, spo­jil všech­ny fáze taneč­ní kari­é­ry od 17 do 70 let. Měli ho mož­nost vidět i naši divá­ci. Jeho vel­kou inspi­ra­cí byla také Zora Šem­be­ro­vá, prv­ní svě­to­vá inter­pret­ka Julie v Pro­ko­fje­vo­vě baletu. 

„Dopo­sud mělo člen­ství Aka­de­mie krás­ných umě­ní sedm kate­go­rií: Archi­tek­tu­ra, Film a foto­gra­fie, Gra­fi­ka, Hud­ba, Malíř­ství, Sochař­ství, a Kate­go­rie nezá­vis­lých čle­nů. 25. dub­na, kdy jsem byl zvo­len čle­nem Aka­de­mie, se cho­re­o­gra­fie sta­la její novou kate­go­rií. Mám z toho radost a snad mají také radost ostat­ní pří­sluš­ní­ci naše­ho cechu,“ vysvět­lu­je Jiří Kyli­án a dodává:

Bude vás urči­tě zají­mat, že jedi­ní moji před­chůd­ci z naší pro­fe­se, kte­ří se sta­li čle­ny této insti­tu­ce, byli Mar­cel Mar­ce­au a Mau­ri­ce Béjart. Ti byli při­ja­ti do kate­go­rie nezá­vis­lých čle­nů, pro­to­že kate­go­rie Cho­re­o­gra­fie neby­la ješ­tě zalo­že­na. Oba tyto tvůr­ce jsem nesmír­ně obdi­vo­val. Oni nám ote­vře­li dve­ře k magii, ino­va­ci, krá­se a fan­ta­zii. Byli nej­vět­ší­mi hrdi­ny mého mlá­dí. Dodnes si uvě­do­mu­ji, jak důle­ži­té pro mne bylo vidět jejich před­sta­ve­ní, a poz­dě­ji se s nimi dokon­ce i setkat.“ 

Fes­ti­val TANEC PRAHA se rád při­dá­vá k neko­neč­né řadě gra­tu­lan­tů!,“  říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu, a dopl­ňu­je: „Je pro nás o to vět­ší poctou, že prá­vě Jiří Kyli­án s pře­sa­ho­vým dílem East Sha­dow zahá­jí jubi­lej­ní 30. roč­ník fes­ti­va­lu 1. – 3. červ­na v diva­dle PONEC.

Mimo­řád­nou pří­le­ži­tost sezná­mit se hlou­bě­ji s jeho život­ním dílem pak při­ne­se retrospek­tiv­ní mul­ti­me­di­ál­ní výsta­va Cele­bra­ting Kyli­án!, kte­rou v úzké spo­lu­prá­ci s Bale­tem Národ­ní­ho diva­dla a Kyli­á­no­vým nadač­ním fon­dem ote­vře­me příští týden! Veřej­nost má mož­nost ji navští­vit od 5. do 10. červ­na a od 11. do 25. 10. 2018 

v budo­vě B Národ­ní­ho diva­dla na náměs­tí Vác­la­va Hav­la.  Více na: www.tanecpraha.org