FESTIVAL MALÁ INVENTURA OSLAVÍ NOVÉ DIVADLO UŽ PO ŠESTNÁCTÉ

foto: archiv festivalu Malá inventura

Posled­ní úno­ro­vý týden, od 21. – 28. úno­ra 2018, čeká Pra­hu osmi­den­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho diva­dla Malá inven­tu­ra. Již 16. roč­ník nabíd­ne více jak 20 diva­del­ních pro­jek­tů, boha­tý dopro­vod­ný pro­gram, networ­kin­go­vá setká­ní, dis­kus­ní veče­ry a v nepo­sled­ní řadě i pěti­díl­ný autor­ský pro­jekt Hori­zont 8, rea­gu­jí­cí na his­to­ric­ké udá­los­ti z let kon­čí­cích osmičkou.

Fes­ti­val bude zahá­jen slav­nost­ní pře­dá­vá­ním cen Čes­ká diva­del­ní DNA. V pořa­dí již čtvr­té udí­le­ní cen pro­bí­há kaž­dé dva roky a je výra­zem úcty za mimo­řád­ný pří­nos v oblas­ti nové­ho diva­dla. Slav­nost­ní večer se usku­teč­ní 21. 2. od 20.00 v La Fab­ri­ce. (Nomi­na­ce v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích nalez­ne­te v pří­lo­ze této tis­ko­vé zprávy.)

I letoš­ní fes­ti­va­lo­vý roč­ník bude roze­set do něko­li­ka míst po Pra­ze, cel­kem dva­nác­ti scén pro sou­čas­né diva­dlo, mezi něž pat­ří napří­klad hole­šo­vic­ké Stu­dio Hrdi­nů, DOX či Alfred ve dvo­ře, ale i Meet­Fac­to­ry nebo Weri­cho­va vila. Středo­bo­dem dění bude opět Stu­dio Alta — fes­ti­va­lo­vé cen­t­rum, v němž pro­běh­ne vět­ši­na networ­kin­go­vých setká­ní, kte­rých se zúčast­ní na 100 akre­di­to­va­ných zahra­nič­ních i tuzem­ských hostů.

Opět mě pře­kva­pil nebý­va­lý zájem o nové diva­dlo zejmé­na z řad zahra­nič­ních hos­tů. Týden v Pra­ze na 12 scénách…tomu se pros­tě nedá odo­lat.  Navíc je tu hned něko­lik fes­ti­va­lo­vých novi­nek – autor­ský pro­jekt Jiří­ho Hon­zír­ka Hori­zont 8 a nebo mimo­řád­né setká­ní s měst­skou ber­lín­skou plat­for­mou PAP s cílem pro­po­jit se s tou praž­skou. Letoš­ní pro­gram rezo­nu­je ve všech pro­gra­mo­vých kate­go­ri­ích, mezi kte­rý­mi jsou i nomi­na­ce na ceny Čes­ká diva­del­ní DNA. Kuře má letos oprav­du výji­meč­nou snáš­ku!”, uved­la ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Adri­a­na Světlíková.

Smys­lem fes­ti­va­lu je před­sta­vit co nej­šir­ší šká­lu podob nové­ho diva­dla, pro­jek­ty, kte­ré vznik­ly v prů­bě­hu roku 2017. Fes­ti­val se neo­me­zu­je pou­ze na úze­mí hlav­ní­ho měs­ta, na pod­zim na pře­hlíd­ku nava­zu­je Malá inven­tu­ra v Jičí­ně, Čes­kých Budě­jo­vi­cích, Opa­vě a Jihlavě.

Domov­ský­mi scé­na­mi 16. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra jsou Stu­dio ALTA, Diva­dlo Archa, PONEC – diva­dlo pro tanec, Meet­Fac­to­ry, Alfred ve dvo­ře, Stu­dio Hrdi­nů, Venu­še ve Šveh­lov­ce, Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX, La Fab­ri­ka, Národ­ní gale­rie v Pra­ze — Veletrž­ní palác, fes­ti­val dále spo­lu­pra­cu­je s Weri­cho­vou vilou a kul­tur­ním cen­t­rem Leto­hrad­ská 10. Podrob­ný pro­gram fes­ti­va­lu nalez­ne­te na strán­kách: www.malainventura.cz

Hlav­ním pořa­da­te­lem fes­ti­va­lu je kul­tur­ní neziskov­ka Nová síť, kte­rá v roce 2018 sla­ví 15 let své čin­nos­ti. Kon­ti­nu­ál­ně posky­tu­je bez­plat­né kon­zul­ta­ce, pora­den­ství v oblas­ti pro­ble­ma­ti­ky nezisko­vých orga­ni­za­cí a medi­á­tor­ství, věnu­je se moni­to­rin­gu a oží­vá­ní lokál­ní kul­tu­ry, pod­po­ru­je umě­lec­ké rezi­den­ce. Spra­vu­je a koor­di­nu­je stej­no­jmen­ný kul­tur­ní network, je v úzkém kon­tak­tu s orga­ni­za­ce­mi kul­tur­ní­ho zamě­ře­ní v ČR i v zahra­ni­čí a pod­po­ru­je stra­te­gii síťo­vá­ní, cir­ku­la­ce a sdí­le­ní. Od roku 2016 roz­ví­jí pro­gram sys­te­ma­tic­ké­ho prak­tic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti tech­nic­kých doved­nos­tí Art Gate.

Více infor­ma­cí na www.novasit.cz

Pro více infor­ma­cí, pro­sím, kon­tak­tuj­te: Micha­e­la Dostá­lo­vá
tel.: 774 555 570 | email: michaeladostalova@novasit.cz

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra 2018 děku­je všem part­ne­rům, kte­ří letoš­ní roč­ník pod­po­ři­li. Jme­no­vi­tě:
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Magis­trát hl. měs­ta Pra­ha, Stát­ní fond kul­tu­ry ČR, Čes­ká cen­t­ra, MČ Pra­ha 7, Hotel Extol Inn, Meta­mor­pho­sis, Ebel Cof­fee, Visi­on fac­to­ry, Logicworks a domov­ské scé­ny.
Medi­ál­ní part­ne­ři: Radio 1, Radio Wave, Diva­del­ní novi­ny, Euro­A­WK, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktu­a­li­ty, Svět a diva­dlo, i‑divadlo.cz, informuji.cz, GoOut.

Label: EFFE — Euro­pe for Fes­ti­vals, Fes­ti­vals for Euro­pe.
Spo­lupo­řa­da­te­lem tis­ko­vé kon­fe­ren­ce jsou Čes­ká centra.