Vyšla Taneční zóna č. 2/17

PODZIM. TANEČNÍ ZÓNA…A JEDEŠ! 

Dru­hé čís­lo Taneč­ní zóny roku 2017 při­ná­ší pojed­ná­ní o muž­ských taneč­ní­cích v Čechách, a to z pera Niny Van­ge­li. Tatáž autor­ka nás zve k pozná­ní japon­ské­ho diva­dla butó, kte­ré je už dáv­no také sou­čás­tí evrop­ské kul­tu­ry. Při­ná­ší­me též vzpo­mín­ku na Euge­nia Barbu. 

Před­sta­ví­me vám také Fili­pa Baran­kiewic­ze, kte­rý je od sezó­ny 2017/18 novým šéfem Bale­tu Národ­ní­ho diva­dla v Pra­ze. Při­ná­ší­me také recen­zi na jed­nu z posled­ních insce­na­cí Sashy Waltz. Roz­sáh­lá stať autor­ky Liz­zy Le Ques­ne je věno­va­ná Ser­ge­ji Poluni­no­vi, rebe­lo­vi evrop­ské­ho bale­tu, o kte­ré se také hovo­ří jako o obě­ti tance. 

Dal­ší část Taneč­ní zóny je věno­vá­na mezi­ná­rod­ní­mu fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha. Na letoš­ní rok při­padla hned dvě jubi­lea: 140 let od naro­ze­ní taneč­ni­ce Isi­do­ry Dun­can, a 25 let od zalo­že­ní praž­ské taneč­ní ško­ly nesou­cí její jmé­no. Dal­ší pouť po antro­po­lo­gic­kých koře­nech tan­ce auto­ra Sta­ni­sla­va Sla­vic­ké­ho nás zavá­dí do Střed­ní Ameriky. 

LÍBÍ SE VÁM A ZAJÍMÁ VÁS TANEČNÍ ZÓNA? PŘEDPLATNÉ NEPOČKÁ! REVUE TANEČNÍ ZÓNA SI MŮŽETE PŘEDPLATIT !!! ZDE !!!