Petr Tyc se vrací po 14 letech s taneční studií lásky

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Bere­te lás­ku váž­ně? A mys­lí­te, že může skon­čit dob­ře? A o čem vlast­ně mlu­ví­te, když mlu­ví­te o lásce? 

PONEC – diva­dlo pro tanec uvá­dí v pon­dě­lí 23. a v úte­rý 24. říj­na ve 20:00 hod. svě­to­vou pre­mi­é­ru nové­ho pro­jek­tu cho­re­o­gra­fa Pet­ra Tyce, kte­rý se tím vra­cí po 14 letech k tan­ci. Insce­na­ce nesou­cí název Dokud neu­mře­li je taneč­ně-diva­del­ní stu­dií lás­ky a milost­ných vzta­hů, jež je vol­ně inspi­ro­vá­na romá­nem brit­ské­ho spi­so­va­te­le Juli­a­na Bar­ne­se Jak to vlast­ně bylo?

Název díla odka­zu­je na závě­reč­né rče­ní v pohád­kách „A žili šťast­ně, dokud neu­mře­li“.
Tahle věta se pou­ží­vá v pohád­kách v návaz­nos­ti na milost­né vzpla­nu­tí. Člo­věk by řekl, že to dnes nikdo nemů­že brát váž­ně,“ vysvět­lu­je Tyc, „Jen­že roman­tic­ká před­sta­va lás­ky, kte­rá má šťast­ný konec, je vel­mi zako­ře­ně­ná. Fakt, že je rea­li­ta jiná, vytr­va­le vytěs­ňu­je­me,“  uza­ví­rá.

Před­sta­ve­ní se pohy­bu­je na pome­zí žánrů sou­čas­né­ho tan­ce a diva­dla a vystu­pu­jí v něm tři inter­pre­ti: lau­re­át­ka ceny Taneč­ní insce­na­ce roku 2017 Tere­za Hra­dil­ko­vá, Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá a Radim Peš­ka. Hud­bu slo­žil Tomáš Pro­cház­ka a auto­rem svě­tel­né­ho desig­nu je oce­ňo­va­ný umě­lec Jan Komá­rek.

Petr Tyc vystu­do­val kla­sic­ký tanec na praž­ské Taneč­ní kon­zer­va­to­ři a cho­re­o­gra­fii na Hudeb­ní fakul­tě Aka­de­mie múzic­kých umě­ní u Pav­la Šmoka. Své vzdě­lá­ní dále roz­ví­jel stu­dij­ním poby­tem u Mer­ce Cun­ningha­ma v New Yor­ku aj. Půso­bil jako taneč­ník v Praž­ském komor­ním bale­tu Pav­la Šmoka a dále v Lon­dýně. Spo­lu­pra­co­val zde se slav­ný­mi cho­re­o­gra­fy, jaký­mi jsou Jiří Kyli­án, Ger­hard Bohner aj. Od roku 1994 půso­bí jako nezá­vis­lý cho­re­o­graf, taneč­ník a peda­gog. Více na www.divadloponec.cz

Trai­ler k insce­na­ci:
https://youtu.be/fdi7Y_RYOak

Dal­ší pod­zim­ní pre­mi­é­ry v PONCI – diva­dle pro tanec:

PO I 30. 10. I 20:00 Pet­ra Tej­no­ro­vá / Ver­Te­Dan­ce: Pojď­me na tanec!
PÁ I 3. 11. I 20:00 DOT504 / Anton Lach­ky: Fami­ly­’s Jour­ney
Út I 28. 11. I 20:00 Vero­ni­ka Knytlo­vá / Ver­Te­Dan­ce: Void
PONEC – diva­dlo pro tanec je ote­vře­ný pro­stor pro sou­čas­ný tanec a pohy­bo­vé diva­dlo, jehož poslá­ním je pod­po­ro­vat nezá­vis­lou taneč­ní scé­nu a její pře­sa­hy k jiným žánrům. Na jeho scé­ně se pra­vi­del­ně před­sta­vu­jí insce­na­ce tuzem­ských i zahra­nič­ních sou­bo­rů a uměl­ců. Roč­ně se zde ode­hra­je na 200 představení.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915