Dílna čínské choreografky a režisérky Wen Hui

foto: archiv Divadla Archa

foto: archiv Divadla Archa

Ději­ny ulo­že­né v lid­ském těle

sobo­ta 4. lis­to­pa­du, 10.00 – 13.00

Stu­dio Zlat­nic­ká, Zlat­nic­ká 8, Pra­ha 1

Cena 300,- Kč / pro stu­den­ty 150,- 

Jmé­no Wen Hui nechy­bí v žád­né obor­né sta­ti či kni­ze, kte­rá se zabý­vá sou­do­bou čín­skou diva­del­ní avant­gar­dou. V roce 1994 zalo­ži­la s fil­ma­řem Wu Wen­gu­an­gem v Pekin­gu diva­dlo Living Dan­ce Stu­dio. Od té doby se v neleh­kých pod­mín­kách věnu­je umě­lec­ké tvor­bě, kte­rá je nezá­vis­lá na ofi­ci­ál­ní čín­ské kul­tur­ní poli­ti­ce. Její insce­na­ce vel­mi čas­to reflek­tu­jí tra­gic­ké momen­ty nedáv­né čín­ské his­to­rie. Living Dan­ce Stu­dio zís­ka­lo věhlas po celém svě­tě odváž­ným pro­jek­tem Memo­ry (Paměť) kom­bi­nu­jí­cím rafi­no­va­nou for­mou doku­men­tár­ní film s fyzic­kým tan­cem na scé­ně. Před­sta­vo­val auten­tic­ké výpo­vě­di o tabu­i­zo­va­ných téma­tech jako byl hla­do­mor či kul­tur­ní revo­lu­ce za vlá­dy Mao Ce Tun­ga. Přes dekla­ro­va­nou nezá­vis­lost byla její prá­ce napří­klad sou­čás­tí čín­ské pre­zen­ta­ce na minu­lém Bie­ná­le umě­ní v Benát­kách. Odkrý­vá­ní pamě­ti skr­ze fyzic­ký pohyb je jed­nou z metod prá­ce Wen Hui. Diva­dlo Archa před­sta­vi­lo před­sta­ve­ní Living Dan­ce Stu­dio v rám­ci fes­ti­va­lu Akcent 2012. Wen Hui spo­lu s Janou Svo­bo­do­vou a čes­ký­mi i čín­ský­mi uměl­ci vytvo­ři­la insce­na­ci Oby­čej­ní lidé, kte­rá měla pre­mi­é­ru v led­nu 2017 v Diva­dle Archa. Díl­na Wen Hui je urče­na pro­fe­si­o­ná­lům a seri­óz­ním zájem­cům o doku­men­tár­ní diva­dlo. V ang­lič­ti­ně. Více infor­ma­cí na www.divadloarcha.cz, regis­truj­te se na jana.svobodova@archatheatre.cz