Václav Kuneš: „Pro Sidiho je důležité, aby tanečníci uměli pracovat sami.“

foto: archiv Tanec Praha

foto: archiv Tanec Praha

Obje­ví-li se v prů­bě­hu sezó­ny v Pra­ze ori­gi­nál­ní dílo mla­dé­ho a začí­na­jí­cí cho­re­o­gra­fa v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce, o kte­rém se mlu­ví, půjde se vší prav­dě­po­dob­nos­tí o absol­ven­ta taneč­ní Kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re. Tato úspěš­ná ško­la, dítě pore­vo­luč­ní doby, sla­ví prá­vě teď své 25. naro­ze­ni­ny a záro­veň sto čty­ři­cet let od naro­ze­ní vel­ké ame­ric­ké taneč­ní refor­má­tor­ky Isa­do­ry Duncan. 

Od koho vze­šel prv­ní pod­nět ke spo­lu­prá­ci se Sidi Lar­bi Cher­ka­oui?
Prv­ní, co jsem od něho viděl naži­vo, byla Sut­ra. Líbi­la se mi a teh­dy mě napadlo, že by se naše prá­ce moh­la spo­jit. Vysvět­lil jsem mu, jaké jsou naše mož­nos­ti jako nezá­vis­lé­ho sou­bo­ru, zejmé­na co se týká finanč­ních pod­mí­nek. Vel­mi brzy jsme při­šli na kon­cept mož­né­ho pro­po­je­ní taneč­ní­ků obou sou­bo­rů. Neby­la to tedy cho­re­o­gra­fie na zakázku.

Jak spo­lu­prá­ce pro­bí­ha­la? Dojíž­dě­li jste do zahra­ni­čí?
Kvů­li jeho nároč­né­mu pro­gra­mu jsme dojíž­dě­li tam, kde zrov­na tvo­řil a pra­co­val. V pro­sin­ci a květ­nu jsme zkou­še­li v Antver­pách, v dub­nu v Basi­le­ji a nako­nec v Pra­ze. Kaž­dá návště­va měla tře­ba 10 dní či týden, tak­že zkou­še­ní dohro­ma­dy pro­bí­ha­lo stan­dard­ních 5 týdnů.

Vy jste tan­čil v úvod­ní cho­re­o­gra­fii Faun, kte­rá měla původ­ní pre­mi­é­ru v roce 2009. Setkal jste se jako taneč­ník s tím­to bale­tem v někte­ré z před­cho­zích ver­zí?
Debussy­ho hud­bu a Nijin­ské­ho ver­zi jsem samo­zřej­mě znal, Jiří Kyli­án na to kdy­si vytvo­řil své jedi­né dám­ské sólo, ale tuto ver­zi jsem viděl až teh­dy, když mi ji Lar­bi poslal na videu. Původ­ně jsem v tom­to pro­jek­tu neměl vůbec tan­čit. Od začát­ku jsem spo­lu­prá­ci bral tak, že bude tře­ba, aby Lar­bi­mu někdo asis­to­val, ale že to bude pro­jekt pře­de­vším pro taneč­ní­ky z 420PEOPLE. Že bude ved­le pre­mi­é­ry Nomá­da uve­den i Faun, to nako­nec vze­šlo z cel­ko­vé­ho dra­ma­tur­gic­ké­ho pro­po­je­ní večera.

Jak bys­te Fau­na cha­rak­te­ri­zo­val? Spo­je­ním hud­by Clau­dea Debussy­ho a indic­ké­ho skla­da­te­le Niti­na Sawh­neye se vytvá­ří dal­ší roz­měr.
Faun, napůl člo­věk a napůl zví­ře se setká­vá s nad­při­ro­ze­nou nym­fou. Ač je kaž­dý „z jiné­ho těs­ta“, v něčem se potká­va­jí a záro­veň obje­vu­jí. Je v tom jaký­si chtíč, ero­ti­ka, lid­ská i zví­ře­cí. Roz­díl­né svě­ty Fau­na a Nym­fy se pro­je­vu­jí i v roz­díl­né hud­bě Debussy­ho a Nitin Sawh­neye. Tím chtěl Lar­bi pře­nést Fau­na o 100 let dále, do současnosti.

V dru­hé čás­ti zva­né Nomád, kte­rý měl na Jat­kách v nedě­li svě­to­vou pre­mi­é­ru, jste byl asi­s­ten­tem cho­re­o­gra­fa. Jakým způ­so­bem Sidi Lar­bi Cher­ka­oui pra­cu­je?
Já si nesmír­ně užil celý zrod, jak si hrál s pro­sto­rem na Jat­kách, co stá­le obmě­ňo­val a pro­mě­ňo­val. Měl jsem skvě­lý pocit z toho, že jsme mno­ho věcí moh­li kon­zul­to­vat spo­leč­ně. Samo­zřej­mě to byl on, kdo při­chá­zel s nápa­dy a struk­tu­rou, do toho jsem neza­sa­ho­val, ale byla spous­ta věcí k řeše­ní v momen­tě, kdy zrov­na nebyl na zkouš­kách. Pro Lar­bi­ho je důle­ži­té, aby taneč­ní­ci umě­li pra­co­vat sami. To je jeho způ­sob prá­ce, pro­blémy pro­sto­ro­vé i pohy­bo­vé si musí vyře­šit mezi sebou. Kaž­dý z nich musí být na kaž­dou zkouš­ku per­fekt­ně při­pra­ve­ný, pro­to­že se může stát, že něko­ho pře­su­ne na jiné mís­to, a není čas, aby si potom taneč­ní tepr­ve zača­li zjiš­ťo­vat, co mají kde dělat. Je tře­ba počí­tat s obrov­skou šká­lou pohy­bo­vé­ho mate­ri­á­lu, kte­rý jsme měli, být scho­pen zare­a­go­vat a oka­mži­tě ho upra­vit, nabar­vit ho pod­le momen­tu, na kte­rém se zrov­na pra­co­va­lo. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat, jak ten­to sys­tém nád­her­ně fun­gu­je. Taneč­ní­ci měli oprav­du vel­kou zodpovědnost.

Cho­re­o­gra­fie vzni­ka­la na zku­šeb­ně, nebo Sidi Lar­bi při­chá­zel s jas­něj­ší před­sta­vou toho, co chce?
Měl před­sta­vu, jak to dát dohro­ma­dy, ale napří­klad s koneč­ným pořa­dím jed­not­li­vých scén čekal až do doby, než byla slo­že­ná hud­ba. Ta insce­na­ci doda­la vel­mi jas­né kon­tu­ry, pod­le toho se už věci jen dopl­ňo­va­ly do celé skládačky.

V cho­re­o­gra­fii je zob­ra­ze­na celá řada témat, pře­kva­pi­lo vás někte­ré z nich?
Ani ne, pro­to­že jsem mohl sle­do­vat, jak k tomu Lar­bi při­stu­pu­je. Když hle­dal prvot­ní téma, chtěl vyu­žít vlast­ních koře­nů, ať už se to týká půvo­du, ane­bo hud­by, kte­rá ho ovliv­ni­la. Do toho tam jsou pou­ži­ty jeho vlast­ní impro­vi­zo­va­né pasá­že na pia­no.
Hod­ně mlu­vil o civi­li­za­ci jako tako­vé, a o tom, jak si pla­ne­tu, ale i sebe sami ničí­me. Ten apo­ka­lyp­tic­ký nádech Nomá­da mi tam zapa­dal. Je prav­da, že závě­reč­ný výjev ato­mo­vé­ho hři­bu mě v prv­ní chví­li zasko­čil, ale věděl jsem, že má v Nomá­do­vi své opod­stat­ně­ní. Pár dní před tím jsme si mimo jiné poví­da­li o Muzeu v Hiroshimě.

Nyní máte po úspěš­né pre­mi­é­ře, bude mož­né váš nový kus vidět i dále?
Od začát­ku jsme pro­jekt kon­ci­po­va­li tak, že pokud se vše pove­de, měl by zde být poten­ci­ál nabí­zet ho dál, napří­klad na mezi­ná­rod­ní zájezdy. Jed­ním z prv­ních impul­zů, proč jsme si s Lar­bim sed­li, bylo najít pro svo­je taneč­ní­ky pří­le­ži­tost ke kva­lit­ní prá­ci. Nejen v tvor­bě. Pre­mi­é­rou to začí­ná, ale poten­ci­ál se posou­vá až v prů­bě­hu hraní.

Je mož­né, že bude vaše spo­lu­prá­ce pokra­čo­vat i v dal­ších pro­jek­tech?
Vše uká­že čas, ale jsme tomu oba ote­vře­ní. Všich­ni jsme si tu prá­ci uži­li. Jsem pře­svěd­čen, že se naše ces­ty ješ­tě pro­tknout, byť nic kon­krét­ní­ho zatím naplá­no­va­né­ho není.

Od Barbora Truksová

Barbora Truksová (*1990) vystudovala obor Kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praze, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském programu Etnologie, a souběžně studuje na téže fakultě Divadelní vědu. Od roku 2015 spolupracuje se serverem Taneční aktuality, kde je od ledna 2017 členkou redakce. Publikovala také v časopise Nový Prostor, plzeňské mutaci MF Dnes, na serverech Cirqueon, Opera+ či na studentském blogu Divědové. Kromě umění má zálibu v koloběhu, lyžování, kulturní a lidskoprávní politice, zajímá jí tetování, kynologie a sport.