Václav Kuneš: „Pro Sidiho je důležité, aby tanečníci uměli pracovat sami.“

Obje­­ví-li se v prů­bě­hu sezó­ny v Pra­ze ori­gi­nál­ní dílo mla­dé­ho a začí­na­jí­cí cho­re­o­gra­fa v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce, o kte­rém se mlu­ví, půjde se vší prav­dě­po­dob­nos­tí o absol­ven­ta taneč­ní Kon­zer­va­to­ře Dun­can cen­t­re. Tato úspěš­ná ško­la, dítě pore­vo­luč­ní doby, sla­ví prá­vě teď své 25. naro­ze­ni­ny a záro­veň sto čty­ři­cet let od naro­ze­ní vel­ké ame­ric­ké taneč­ní refor­má­tor­ky Isa­do­ry Duncan.