Ultima Vez – Mockumentary of a Contemporary Saviour Mockument

foto: archiv divadla Archa

foto: archiv divadla Archa

Krát­ce po prv­ním uve­de­ní v Krá­lov­ském vlám­ském diva­dle v Bru­se­lu uve­de Diva­dlo Archa nové před­sta­ve­ní Wima Van­de­key­buse a jeho sou­bo­ru Ulti­ma Vez. V diva­del­ně — taneč­ním před­sta­ve­ní Moc­ku­ment o novo­do­bém spa­si­te­li Wim Van­de­key­bus pro­střed­nic­tvím sed­mi postav před­sta­vu­je břit­ký obraz ima­gi­nár­ní posta­vy mesi­á­še. Slo­vo moc­ku­ment si Wim Van­de­key­bus vypůj­čil z kine­ma­to­gra­fie, kde ozna­ču­je zob­ra­ze­ní nere­ál­ných udá­los­ti for­mou doku­men­tár­ní­ho fil­mu. V jeho futu­ris­tic­ké vizi není nic, jak se zdá. Před­sta­ve­ní se usku­te­čí 27., 28. a 29.5. ve 20.00 v Diva­dle Archa.

Nachá­zí­me se v dale­ké budouc­nos­ti. Lid­stvo dospě­lo do zlo­mo­vé­ho oka­mži­ku. Straš­li­vá síla ničí veš­ke­rý život na Zemi. Jed­no dítě nicmé­ně pomů­že hrst­ce lidí do bez­peč­né­ho úkry­tu. Život v něm ale není vůbec snad­ný. Pře­ži­vší jsou lid­ské bytos­ti, tím pádem si neu­stá­le navzá­jem pře­ká­že­jí. A co hůř, tito vyvo­le­ní dokon­ce ani nemo­hou unik­nout živo­tu. Sta­li se nesmr­tel­ný­mi, tak­že ani sebe­vraž­da už nena­bí­zí ces­tu ven. Nejas­ný vztah s dítě­tem ve vněj­ším svě­tě, vnitř­ní roz­po­ry, kul­tur­ní roz­dí­ly a cha­rak­te­ris­tic­ky lid­ské pudy a potře­by vytvá­ře­jí pro­stře­dí neu­tu­cha­jí­cí­ho zmat­ku. Nade vše­mi se navíc vzná­ší stín tou­hy pod­dat se niči­vé­mu běs­ně­ní ven­ku. Sto­jí vůbec lid­stvo za záchranu?

Wim Van­de­key­bus v kaž­dém ze svých pro­jek­tů hle­dá. Kaž­dé jeho před­sta­ve­ní se pouš­tí smě­rem k nezná­mé­mu a teď se roz­ho­dl udě­lat před­sta­ve­ní vyja­dřu­jí­cí k závaž­ným téma­tům sou­čas­nos­ti. V Moc­ku­men­tu o novo­do­bém spa­si­te­li pra­cu­je s dra­ma­tic­kým tex­tem, kte­rý pro insce­na­ci vzni­kl. Před­sta­ví tak diva­del­ní nara­tiv, pro jeho dří­věj­ší cho­re­o­gra­fie nety­pic­ký. Ved­le taneč­ní­ků obsa­dil i kla­sic­ké her­ce. O svém vidě­ní sou­čas­né­ho svě­ta bude osob­ně dis­ku­to­vat po kaž­dém před­sta­ve­ní“, říká Ondřej Hrab, ředi­tel Archy.

V sobo­tu 27. květ­na v 17.30 se usku­teč­ní v Arše též před­náš­ka Wima Van­de­key­buse The Rage of Sta­ging. Wim bude mlu­vit o své vlast­ní tvor­bě i o stej­no­jmen­né kni­ze, kte­rá nedáv­no k tři­ce­ti­le­tí Ulti­my Vez vyšla. Úvod­ní stať v této kni­ze napsal Ondřej Hrab.

Ulti­ma Vez v Arše pra­vi­del­ně hos­tu­je od roku 1995, od té doby mají čeští divá­ci mož­nost sle­do­vat tvor­bu jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších svě­to­vých cho­re­o­gra­fů i jeho uva­žo­vá­ní o sou­čas­ném tan­ci. Van­de­key­bus zalo­žil sou­bor v roce 1986. Jeho tvor­ba je cha­rak­te­ris­tic­ká radi­kál­ním pohy­bo­vým diva­dlem plným kon­fron­ta­cí, výbuš­nos­ti, emo­cí a ener­gie, jehož hna­cím moto­rem je kon­flikt, síla, instinkt, vášeň, „ima­gi­nár­ní kata­stro­fa“ a roz­por mezi při­taž­li­vos­tí a odta­ži­tos­tí. V jeho před­sta­ve­ních se pro­lí­na­jí tanec, hud­ba, diva­dlo, pro­jek­ce, hud­ba a svět­lo v jeden celek, pokaž­dé však v jiné podo­bě. To umož­ňu­jí i čet­né spo­lu­prá­ce s řadou per­for­me­rů a tvůr­ců napříč žán­ry. Význam­nou roli v pro­jek­tech Ulti­my Vez hra­je autor­ská hud­ba a zvu­ko­vý dopro­vod, kte­rou v minu­los­ti k cho­re­o­gra­fi­ím vytvo­ři­li Peter Ver­meer­sch, Thi­er­ry De Mey, Marc Ribot, Eave­sdrop­per, David Euge­ne Edwards, Daan, Arno, Cha­ro Cal­vo, Mau­ro Pawlowski, Roland Van Cam­pe­nhout, Elko Bli­jweert nebo David Byr­ne.

V roce 2015 uve­dl Van­de­key­bus pre­mi­é­ru své­ho prv­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Gallo­ping Mind s Jer­ry Kil­lic­kem v jed­né z hlav­ních rolí, kte­rý byl uve­den i na fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech. Minu­lý rok do kin vstou­pil doku­ment WIM v režii Van­de­key­bu­so­vi sest­ry Lut Vandekeybus.

Vstu­pen­ky za 390,- Kč / 190,- Kč stu­den­ti a seni­o­ři jsou v před­pro­de­ji v poklad­ně Diva­dla Archa a síti GoOut.

Infor­ma­ce pro média a akre­di­ta­ce:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz