Festival tanečních filmů přivítá Tomera Heymanna

foto: archiv FTF

foto: archiv FTF

Hlav­ním hos­tem Fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů bude izra­el­ský reži­sér Tomer Hey­mann, kte­rý uve­de čes­kou pre­mi­é­ru své­ho slav­né­ho doku­men­tár­ní­ho sním­ku Mr. GAGA. Str­hu­jí­cí por­trét cho­re­o­gra­fa Oha­da Naha­ri­na, umě­lec­ké­ho šéfa sou­bo­ru Bat­she­va Dan­ce Com­pa­ny, slav­nost­ně fes­ti­val zahá­jí ve čtvr­tek ve 20:00 v kině Svě­to­zor. Hey­mann bude po pro­jek­ci dis­ku­to­vat s pre­mi­é­ro­vým pub­li­kem a dru­hý den pove­de na FAMU pro stu­den­ty i fil­mo­vé zájem­ce z řad veřej­nos­ti ote­vře­ný workshop. Vstup na toto mimo­řád­né setká­ní s hvězdou sou­čas­né svě­to­vé doku­men­tár­ní tvor­by je zdarma.

Letoš­ní 5. roč­ník FTF uve­de i pre­mi­é­ru A Living Spa­ce, poe­tic­kou doku­men­tár­ní son­du reži­sé­ra Jaku­ba Jah­na do tvůr­čí rezi­den­ce Wat­ter­mill reži­sé­ra Rober­ta Wil­so­na nebo por­trét feno­me­nál­ní taneč­ni­ce Shan­ta­ly Shi­val­lin­ga­pa, kte­rá spo­lu­pra­cu­je s cho­re­o­gra­fy sou­čas­né­ho tan­ce, jako je Sidi Lar­bi Cher­ka­oui, Akram Khan nebo Pina Bausch, a při­tom tvůr­čím způ­so­bem ucho­vá­vá a kul­ti­vu­je odkaz kla­sic­ké indic­ké tra­di­ce tan­ce kuchi­pu­di. (Shan­ta­la, režie Ezra Belot­te-Cousi­ne­au, pátek 12. 5., 16.00).

Fes­ti­va­lo­vý pro­gram kro­mě dlou­ho­me­tráž­ních doku­men­tů uve­de něko­lik tema­tic­kých blo­ků krat­ších sním­ků, jimiž divá­ky vždy pro­ve­de zasvě­ce­ný kurá­tor­ský komen­tář. Tak napří­klad fil­my v kolek­ci Urban dan­ce films bude komen­to­vat Lucie Plav­co­vá aka Swee­mo, redak­tor­ka por­tá­lů zamě­ře­ných na street dan­ce, orga­ni­zá­tor­ka b‑boyingových batt­lů a také aktiv­ní taneč­ni­ce, člen­ka legen­dár­ní sku­pi­ny The Bronx Boys/Girls z New Yor­ku. Spe­ci­ál­ní kolek­ci Tanec. Móda. Film. věno­va­nou taneč­ní pre­zen­ta­ci vel­kých mód­ních zna­ček a tvůr­ců bude komen­to­vat Jakub Jahn, sám tvůr­ce fashi­on videí pře­de­vším pro čes­ké mód­ní návr­há­ře, jako je Libě­na Rocho­vá, Jakub Polan­ka a další.

Jako pře­de­hru fes­ti­val nabíd­ne veřej­nou pre­zen­ta­ci fil­mů, kte­ré vznik­ly v rám­ci worksho­pu Tanec a kame­ra, jenž men­tor­sky vedl brit­ský reži­sér David Hin­ton. Smys­lem worksho­pu je pod­ně­co­vat vznik domá­cích dan­ce for came­ra, taneč­ních fil­mů, a pro­po­jo­vat taneč­ní a fil­mo­vou komunitu.

Novým nástro­jem, kte­rým Fes­ti­val taneč­ních fil­mů usi­lu­je o roz­voj čes­ké taneč­ní kine­ma­to­gra­fie, se sta­la námě­to­vá sou­těž MAYA, jejíž prv­ní roč­ník pod­po­řil Kyli­á­nův nadač­ní fond vede­ný Nata­šou Novot­nou. Svým porad­ním hla­sem do roz­ho­do­vá­ní poro­ty, kte­rá pra­co­va­la ve slo­že­ní Jana Návra­to­vá, Nata­ša Novot­ná, Pet­ra Kašpa­ro­vá, Michal Caban a Jakub Jahn, zasá­hl i Jiří Kyli­án. Vítě­zem prv­ní­ho roč­ní­ku se stal námět Com­pe­ti­ti­ve Plas­ti­ci­ty, před­lo­že­ný mla­dou reži­sér­kou Mári­ou Júdo­vou. Cena, kte­rá před­sta­vu­je finanč­ní část­ku 60 000,- je urče­na na rea­li­za­ci vítěz­né­ho námětu.

Orga­ni­zá­to­ři fes­ti­va­lu se roz­hod­li letos pod­po­řit Nadač­ní fond pro taneč­ní kari­é­ru, kte­rý peču­je o taneč­ní pro­fe­si­o­ná­ly, a věnu­jí 30,- Kč z kaž­dé vstu­pen­ky na pre­mi­é­ro­vé fil­my Mr. GAGAA Living Spa­ce ve pro­spěch nadač­ní­ho fondu.

Fes­ti­val taneč­ních fil­mů
11. – 13. Květ­na
Kino Svě­to­zor

Kon­takt pro média:
eliska.cerna@tanecnifilmy.cz
tel.: +420 604 417 742
www.tanecnifilmy.cz