Tetování, drogy a baletní špičky. Příběh rebela Sergeje Polunina

foto: The Dancer

foto: The Dancer

Ser­ge­je Poluni­na zná doslo­va celý svět. Taneč­ní­ka, o kte­rém se mlu­ví jako o ‚Jame­si Dea­no­vi bale­tu‘ nebo novém Baryš­ni­ko­vi, nepro­sla­vi­ly jen jeho bož­ské sko­ky, ale i kon­tro­verz­ní život, kte­rý vedl v záku­li­sí svě­to­vých jevišť a kte­rý své­ho času plnil média. Život­ní­mi i pro­fes­ní­mi zvra­ty balet­ní­ho rebe­la, kte­rý se v 19 letech stal nejmlad­ším sólis­tou Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně, pro­vá­zí doku­men­tár­ní film Dan­cer, kte­rý na začát­ku červ­na na jedi­ný týden vstou­pí do čes­kých kin. Jedi­neč­nou šan­ci dostat se Poluni­no­vi pod kůži tak dosta­nou všich­ni čeští divá­ci, kte­rým utek­la šan­ce vidět film v rám­ci spe­ci­ál­ní­ho veče­ra v pon­dě­lí 1. květ­na v Národ­ním diva­dle, kde ho před­sta­vil bez­na­děj­ně vypro­da­né­mu hle­diš­ti samot­ný Polunin.

Vstu­pen­ky na show v Národ­ním diva­dle, jejíž sou­čás­tí bylo sólo­vé vystou­pe­ní Ser­ge­je Poluni­na, pro­jek­ce fil­mu Dan­cer a násled­ná deba­ta, byly vypro­dá­ny během něko­li­ka málo minut. „Jsme pro­to rádi, že může­me dych­ti­vým divá­kům nabíd­nout tenhle sil­ný pří­běh vel­ké­ho talen­tu na plát­nech kin,“ líčí ředi­tel spo­leč­nos­ti Aero­films Ivo Andrle.

Odchod na vrcho­lu
Doku­men­tár­ní film Dan­cer vyprá­ví pří­běh mla­dí­ka, kte­rý od malič­ka milo­val tanec. Tré­no­val dva­krát více, než bylo běž­né, a ve svých 19 letech se díky nadá­ní i ambi­cím rodi­ny stal nejmlad­ším sólis­tou pres­tiž­ní­ho Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně. Pře­kot­ná kari­é­ra, tou­ha po svo­bod­něj­ším živo­tě a roz­pad rodin­ných vazeb ho však brzy dohna­ly na pokraj sebez­ni­če­ní. Tělo pokryl teto­vá­ním a přál si, aby se zra­nil a nemu­sel už tan­čit. Spe­ku­lo­va­lo se o dro­gách a vypa­da­lo to, že na vrcho­lu kari­é­ry tanec opus­tí úpl­ně. Pak při­šel rok 2015 a setká­ní s foto­gra­fem Davi­dem La Chap­pellem, se kte­rým nato­či­li taneč­ní klip k Hozie­ro­vě sklad­bě Take Me To Church. Video z balet­ní­ho mága přes noc udě­la­lo glo­bál­ní hvězdu. Dopo­sud ho vidě­lo přes 19 mili­o­nů lidí.

Podí­vej­te se na trai­ler k fil­mu Dancer.

Dnes sto­jí 27letý taneč­ník noha­ma pev­ně na zemi a svo­je sna­hy napřel do boje za zlep­še­ní pod­mí­nek, kte­ré vlád­nou svě­tu špič­ko­vé­ho tan­ce. „Díky tomu, čím jsem si během své kari­é­ry pro­šel, jsem se roz­ho­dl zalo­žit nada­ci Pro­ject Polunin, jejímž hlav­ním cílem je pomá­hat a pod­po­ro­vat balet­ní taneč­ní­ky v jejich nezá­vis­los­ti. Usi­lu­ji o to při­blí­žit balet­ní svět nové­mu pub­li­ku, širo­ké veřej­nos­ti i pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by nebo pro­po­je­ním s jiný­mi uměl­ci. Tanec je čis­tá emo­ce, kte­rá při­ná­ší radost, je uni­ver­zál­ním jazy­kem, kte­ré­mu kaž­dý rozu­mí,“ uve­dl během deba­ty v Národ­ním divadle.

Cha­rizma­tic­ký taneč­ník Polunin pochá­zí z Ukra­ji­ny. Jeho sko­ky doklá­da­jí pod­le někte­rých až nad­po­zem­ské schop­nos­ti. Doku­men­tár­ní film Dan­cer bude uve­den v kinech od 1. do 6. červ­na, jed­nu pro­jek­ci ode­hra­je v před­sti­hu praž­ské Kino Svě­to­zor, a to v úte­rý 16. května.

Drži­tel licen­ce pro ČR a SR:

Dis­tri­bu­tor v ČR:

SEZNAM ZAPOJENÝCH KIN*
16. 5. 2017 Pra­ha | Kino Svě­to­zor
1. 6. 2017 Pra­ha | Kino Aero
1. 6. 2017 Náchod | Kino Vesmír
2. 6. 2017 Pra­ha | Kino Lucer­na
2. 6. 2017 Ště­tí nad Labem | Kino Ště­tí
3. 6. 2017 Rado­tín | Kino
4. 6. 2017 Semi­ly | Kino Jitřen­ka
4. 6. 2017 Olo­mouc | Kino Met­ro­pol
5. 6. 2017 Haví­řov | Kino Cen­t­rum
5. 6. 2017 Plzeň | Bese­da
5. 6. 2017 Sla­ný | Měst­ské kino
5. 6. 2017 Soko­lov | FK Alfa
6. 6. 2017 Ústí nad Labem | Hra­ni­čář
6. 6. 2017 Jičín | Bio­graf Čes­ký ráj

*seznam bude prů­běž­ně aktu­a­li­zo­ván na: http://bit.ly/Dancer_v_kinech

DANCER (Vel­ká Bri­tá­nie / USA / Rus­ko / Ukra­ji­na, 2016, 85 min.)
Režie: Ste­ven Can­tor
Hud­ba: Ilan Eshkeri

Pří­běh geni­ál­ní­ho taneč­ní­ka, rebe­la a zra­ni­tel­né­ho člo­vě­ka. „James Dean bale­tu“. Ser­gej Polunin se dostal na špič­ku svě­to­vé balet­ní scé­ny, aby z ní v 21 letech na pokra­ji sebez­ni­če­ní odešel.

Fil­mo­vý por­trét „Dan­cer“ bez příkras zachy­cu­je ces­tu půvo­dem ukra­jin­ské­ho taneč­ní­ho genia Ser­ge­je Poluni­na na balet­ní výslu­ní. Díky obrov­ské­mu talen­tu, vlast­ní vytr­va­los­ti i ambi­cím rodi­ny, kte­rá podří­di­la jeho kari­é­ře vše, se v 19 letech stal his­to­ric­ky nejmlad­ším sólis­tou Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně. Sou­čás­tí jeho kaž­do­den­ní­ho živo­ta se sta­ly str­hu­jí­cí výko­ny oce­ňo­va­né ova­ce­mi, ale i boles­ti­vý dril ven­ti­lo­va­ný exce­sy na divo­kých večí­r­cích. Pod sílí­cí osob­ní kri­zí slib­ně roz­je­tou dráhu v Lon­dýně opus­til a po krát­kém angaž­má v Rus­ku plá­no­val z taneč­ní scé­ny zmi­zet úpl­ně. Jeho život změ­ni­lo setká­ní s ame­ric­kým foto­gra­fem a reži­sé­rem Davi­dem LaCha­pellem, se kte­rým nato­či­li taneč­ní klip ke sklad­bě Take Me To Church. Video zhlédlo 17 mili­o­nů lidí a přes noc vrá­ti­lo Poluni­na do pově­do­mí jako hvězdu glo­bál­ní­ho formátu.

Dal­ší mate­ri­á­ly včet­ně foto­gra­fií ke sta­že­ní najde­te na úlož­ném sys­té­mu aero.capsa.cz (pří­stu­po­vé úda­je na vyžádání).

Press kon­takt: Zuza­na Rau­šo­vá | zooz@aerofilms.cz | +420 776 808 181
Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly najde­te na aero.capsa.cz (hes­lo na vyžádání).