Tancem proti předsudkům! Hvězdou festivalu TANEC PRAHA je Sidi Larbi Cherkaoui

foto: Filip van Roe

foto: Filip van Roe

28. květ­na začne již 29. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu TANEC PRAHA a při­ve­ze do Pra­hy a dal­ších 18 měst a obcí ČR to nej­lep­ší ze svě­to­vé­ho, ale i čes­ké­ho tan­ce. Divá­ci se mohou těšit na uměl­ce z Evro­py, Asie, Afri­ky i Latin­ské Ame­ri­ky. Fes­ti­val se bude konat až do 28. červ­na. I letos mohou návštěv­ní­ci zhléd­nout mimo­řád­ná taneč­ní před­sta­ve­ní, kte­rá reflek­tu­jí svět kolem nás. Reno­mo­va­ný vlám­ský cho­re­o­graf Sidi Lar­bi Cher­ka­oui se k nám vra­cí po 6 letech. Jeho Fractus V je sil­ným ape­lem na zacho­vá­ní svo­bo­dy indi­vi­du­a­li­ty ve svě­tě pro­pa­gan­dy. Pal­či­vým otáz­kám, kte­ré rezo­nu­jí napříč kon­ti­nen­ty, se však věnu­jí i dal­ší tvůr­ci před­sta­ve­ní. Více na www.tanecpraha.cz

Je fas­ci­nu­jí­cí, jaká tabu uměl­ci nevá­ha­jí ote­ví­rat,“ říká ředi­tel­ka Tan­ce Pra­ha Yvo­na Kre­u­zman­no­vá a dodá­vá: „Je nemé­ně záživ­né sle­do­vat, jak se liší vní­má­ní toho­to svě­ta a základ­ních hod­not na růz­ných kon­ti­nen­tech. Letoš­ní TANEC PRAHA je věr­ný osla­vě tan­ce, pohy­bu, fyzic­ké expre­se a záro­veň nás nutí k zamyš­le­ní…

Ješ­tě před slav­nost­ním zahá­je­ním ve Foru Kar­lín divá­ky roz­tan­čí na nám. Repub­li­ky v 18:00 čeští i afrič­tí uměl­ci z Gha­na Dan­ce Ensem­ble s Moni­kou Reb­co­vou & kol. v před­sta­ve­ní Gha­na zrá­na, kte­ré je dia­lo­gem kul­tur Afri­ky a Evro­py. Mos­tem mezi kul­tu­ra­mi je též hlav­ní udá­lost sezo­ny Fractus V, v níž kro­mě samot­né­ho cho­re­o­gra­fa Sidi Lar­bi­ho Cher­ka­ou­ia vystou­pí dal­ší 4 taneč­ní­ci a 4 muzi­kan­ti s hlu­bo­kou zna­los­tí hud­by Japon­ska, Kore­je, Kon­ga a Indie. Bac­kground taneč­ní­ků je stej­ně pes­t­rý: fran­couz­ský nový cir­kus, ame­ric­ký Lin­dy Hop, špa­něl­ské fla­men­co, němec­ký bre­ak dan­ce a hip hop. Reno­mo­va­ný bel­gic­ký cho­re­o­graf vystou­pil na fes­ti­va­lu TANEC PRAHA v roce 2011 s pro­slu­lým před­sta­ve­ním SUTRA spo­lu s mni­chy ze šao­lin­ské­ho kláš­te­ra. Ten­to­krát se nechal inspi­ro­vat popu­lár­ním filo­zo­fem Noa­mem Chom­skym a jeho obha­jo­bou svo­bo­dy řeči. Dílo o nalo­me­ných vzta­zích se stá­vá též dia­lo­gem kultur.

Cher­ka­oui letos popr­vé uve­de také pro­jekt, kte­rý vytvo­řil spo­leč­ně se špič­ko­vým čes­kým sou­bo­rem 420PEOPLE. Insce­na­ce, kte­rá vznik­la v kopro­duk­ci fes­ti­va­lu TANEC PRAHA, 420PEOPLE, Eastman a Jatka78, bude uve­de­na ve svě­to­vé pre­mi­é­ře 4. a 5. červ­na od 20:00 hod. v pro­sto­ru Jatka78. „Pod­po­ra této spo­lu­prá­ce nám při­šla důle­ži­tá z mno­ha důvo­dů. Je to popr­vé, co hvězda fes­ti­va­lu tvo­ří záro­veň pro čes­ký sou­bor. Navíc pro­po­je­ní Vác­la­va Kune­še a Sidi Lar­bi Cher­ka­ou­i­ho vznik­lo v minu­los­ti prá­vě na fes­ti­va­lu TANEC PRAHA,” říká spo­lu­ře­di­tel­ka fes­ti­va­lu Mar­ké­ta Perroud a dále vysvět­lu­je: „Je to tako­vý dárek k 10. naro­ze­ni­nám sou­bo­ru, způ­sob oce­ně­ní toho, co za tu dobu pro čes­ký tanec, jeho zvi­di­tel­ně­ní, dokázali.”

V rám­ci stej­né­ho veče­ra budou moct divá­ci zhléd­nout i Cher­ka­ou­i­ho insce­na­ci Faun, kte­rá oso­bi­tě zpra­co­vá­vá pro­slu­lé dílo Vác­la­va Nižin­ské­ho – Fau­no­vo odpo­led­ne, exklu­ziv­ně v inter­pre­ta­ci Vác­la­va Kune­še a Niko­ly Leahey. 

Němec­ké autor­ky Chris­ti­na Ciup­ke a Anna Till ve svém pro­jek­tu undo, redo and repe­at zkou­ma­jí, jak uměl­ce ovliv­ňu­je taneč­ní his­to­rie. Zatím­co bra­zil­ský cho­re­o­graf João Pau­lo Gross se v před­sta­ve­ní O CRIVO inspi­ru­je divo­kým hla­sem pří­ro­dy, korej­ská autor­ka Lim Set Bye­ol ve svém díle Hello? kri­ti­zu­je kor­po­rát­ní kul­tu­ru, kte­rá se pro­je­vu­je sil­ným tla­kem na sebe­o­vlá­dá­ní v celé jiho­ko­rej­ské spo­leč­nos­ti. Oli­vier Dubo­is je opě­tov­ně inspi­ro­ván věč­nou výzvou – Svě­ce­ním jara. Insce­na­ce Mon élue noi­re – Sacre # 2 je uši­ta na míru prv­ní dámě afric­ké­ho tan­ce Ger­ma­i­ne Aco­g­ny, ta nevá­há upo­zor­nit na zrůd­nos­ti kolo­ni­a­lis­mu a vyzdvi­hu­je sílu lid­ské bytos­ti bez ohle­du na věk nebo bar­vu pleti.

Rachid Ouram­da­ne uve­de 25. červ­na v Diva­dle Archa ryze intim­ní, křeh­ký duet TORDRE, v němž zhmo­t­ňu­je pří­běh dvou uměl­kyň, s nimiž dlou­há léta spo­lu­pra­cu­je, a věnu­je kaž­dé svůj „sólo­vý pro­stor“. Praž­ská část hlav­ní­ho pro­gra­mu vyvr­cho­lí monu­men­tál­ní freskou sou­bo­ru La Vero­nal s názvem Sie­na – site-spe­ci­fic, jež pub­li­kum vtáh­ne zpět do minu­los­ti, aby se moh­lo zamýš­let, jak se měnil motiv těla napříč sto­le­tí­mi. Dílo bude uve­de­no v pro­sto­rách Gale­rie hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy Collo­re­do-Mansfeld­ské­ho palá­ce a sym­bo­lic­ky zakon­čí letoš­ní roč­ník festivalu.

Dan­ce NEWs
Výji­meč­ně pes­t­ré a kva­lit­ní jsou letoš­ní novin­ky z nejmlad­ší (nejen) evrop­ské taneč­ní scé­ny uvá­dě­né v dra­ma­tur­gic­ké linii Dan­ce NEWs. Švý­car­ská cho­re­o­gra­f­ka Yas­mi­ne Hugon­net se inspi­ru­je rene­sanč­ním malí­řem Hie­ro­ny­mem Bos­chem v díle Le Réci­tal des Postu­res. Je to reci­tál pro jedi­ný lid­ský nástroj: tělo jako arche­typ nezbyt­ný pro všech­ny dru­hy lid­ské komu­ni­ka­ce. V této linii dále vystou­pí izra­el­ský cho­re­o­graf Uri Sha­rif, kte­rý divá­ky na chví­li vyve­de z míry a nechá je pochy­bo­vat o tom, co je rea­li­ta a co fik­ce. Jeho večer dopl­ní Špa­ně­lé říka­jí­cí si La Imper­fec­ta. Ze stej­né země je i Pere Fau­ra, jenž poba­ví ori­gi­nál­ní insce­na­cí plnou iro­nie Stripte­a­se. Po té nás oso­bi­tá irská cho­re­o­gra­f­ka Oona Doher­ty vrá­tí zpět do drs­né rea­li­ty „špi­na­vé Evro­py“, aby pub­li­ku v závě­ru při­slí­bi­la nadě­ji, a La Vero­nal uve­dou fas­ci­nu­jí­cí díl­ko Portland ve spo­lu­prá­ci Mar­co­se Moraua s Lali Ayguadé.

VEN.ku TANCI
Nedíl­nou sou­čás­tí fes­ti­va­lu jsou opět taneč­ní a pohy­bo­vé per­for­man­ce, kte­ré se kona­jí pod širým nebem a oži­vu­jí různá netra­dič­ní mís­ta nejen v Pra­ze. Kro­mě zmí­ně­né­ho čes­ko-afric­ké­ho pro­jek­tu s Gha­na Dan­ce Ensem­ble divá­ky jis­tě zaujme Pelat špa­něl­ské­ho tvůr­ce Joa­na Cata­ly pod­tr­hu­jí­cí potře­bu vzá­jem­né důvě­ry či před­sta­ve­ní Ivá­na Pére­ze, jehož vědec­ko­fan­tas­tic­ky ladě­né dílo The Inha­bi­tants napros­to ori­gi­nál­ně „zabyd­lí“ pro­sto­ry EXPO 58. Z čes­kých sou­bo­rů výzvě veřej­né­ho pro­sto­ru čelí Ver­Te­Dan­ce s dílem Ceviche, vytvo­ře­ném spo­leč­ně s impro­vi­zač­ním mágem Davi­dem Zam­bra­nem a kape­lou Zrní, a CreW­collecti­ve v „netra­dič­ní pro­cház­ce“ nazva­né Moving Orchest­ra, kte­rá v kaž­dém měs­tě fun­gu­je jako živá sou­část veřej­né­ho prostoru.

TANEC PRAHA DĚTEM
Cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kem pro letoš­ní pro­gra­mo­vou linii TANEC PRAHA DĚTEM je pří­stup k dítě­ti jako ke spo­lu­tvůr­ci a zdro­ji inspi­ra­ce. Fes­ti­val dává ten­to rok před­nost dílům, kte­rá by bez při­či­ně­ní dětí nevznik­la. Je tomu tak rov­něž ve sno­vé labo­ra­to­ři cho­re­o­gra­f­ky Milly Kois­ti­nen s názvem A Cloud of Milk, v níž se divá­ci pro­střed­nic­tvím pohy­bu, svět­la, video­pro­jek­ce a hud­by pono­ří do jaké­ho­si surre­ál­né­ho snu. „Fin­ská cho­re­o­gra­f­ka bude v Pra­ze před před­sta­ve­ním pra­co­vat s míst­ní sku­pi­nou dětí,” vysvět­lu­je mana­žer­ka fes­ti­va­lu Ale­na Bro­žo­vá a dodá­vá: „Během worksho­pu budou spo­leč­ně zkou­mat jejich sny a pře­ta­vo­vat jejich obsah do podo­by před­sta­ve­ní, kte­ré divá­ci uvi­dí 15. června.“

Oči­ma dětí vzni­ká i doku­ment reži­sér­ky Pet­ry Tej­no­ro­vé a cho­re­o­gra­f­ky a taneč­ni­ce Tere­zy Ondro­vé pro všech­ny milov­ní­ky sci-fi, tan­ce a dal­ších dob­ro­druž­ství Haló? Je tam někdo? Posí­lá­ní zprá­vy nejen o tan­ci do vesmí­ru. Nová dob­ro­druž­ství pro celou rodi­nu zajis­tí Taneč­ní bojov­ka při­pra­ve­ná týmem Bár­ta & Brun­got Sví­te­ko­vá & Láta­lo­vá. Díky ní mohou čle­no­vé rodin spo­leč­ně plnit roz­lič­né kre­a­tiv­ní úlo­hy a záro­veň si osvo­jit hod­no­ty vzá­jem­né­ho vzta­hu. S ori­gi­na­li­tou sobě vlast­ní vtáh­ne děti do dění i workshop Věry Ondra­ší­ko­vé: ČÁRY, MÁRY, FUK – SVĚTLO, POHYB, ZVUK.

Dopro­vod­ný pro­gram
Dopro­vod­ný pro­gram tvo­ří pře­de­vším worksho­py, hned na úvod semi­nář Guy Cool­se s názvem Who needs a dra­ma­turg?, poté Workshop taneč­ní foto­gra­fie dvor­ní­ho foto­gra­fa fes­ti­va­lu Voj­tě­cha Brt­nic­ké­ho. V nepo­sled­ní řadě met­ro­po­li opět roz­jas­ní cyk­lus Tan­čí­ren, kaž­dou stře­du v jiném ryt­mu: od tai-či přes tan­go po afro či Lin­dy Hop si může spo­lu s uměl­ci zatan­čit kaž­dý bez ohle­du na věk či zku­še­nos­ti.
Kro­mě Pra­hy fes­ti­val uvá­dí kom­bi­na­ci čes­kých a zahra­nič­ních děl, worksho­pů a dal­ších akcí v dal­ších 18 obcích ČR, kon­krét­ně jsou to: Brno, Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Cho­ceň, Hra­dec Krá­lo­vé, Jih­la­va, Kar­lo­vy Vary, Kladru­by, Libe­rec, Malo­vi­ce, Mlá­zo­vy, Nečti­ny, Olo­mouc, Ost­ra­va, Par­du­bi­ce, Písek, Plzeň̌, Tábor, Ústí nad Labem.
Více na www.tanecpraha.cz

Vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní zakou­pí­te na www.goout.czwww.tanecpraha.cz nebo v mís­tě koná­ní akce.

TANEC PRAHA V PRAZE
Za více­le­té pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evro­pa
Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Čes­ká tele­vi­ze
Za pod­po­ry: Aerowa­ves, Čes­ko-němec­ký fond budouc­nos­ti, Čes­ko-němec­ké kul­tur­ní jaro 2017, Vlám­ské zastu­pi­tel­ství, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze, Insti­tut Cervan­tes, Izra­el­ská amba­sáda, Špa­něl­ská amba­sáda, Rakous­ké kul­tur­ní fórum, Tanzfonds Erbe aj.
Medi­ál­ní part­ne­ři: Vlta­va, Wave, Regi­na, Radio Express, Radio 1, Aero­films, Čes­ké novi­ny, Taneč­ní zóna, Taneč­ní aktu­a­li­ty, scena.cz, i‑divadlo.cz, Taneč­ní maga­zín, Arti­kl, Tanec, Maxi­musweb
Spo­lupo­řa­da­te­lé: PONEC – diva­dlo pro tanec, Jatka78, Forum Kar­lín, Diva­dlo Archa, Gale­rie hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Národ­ní diva­dlo, Havas, HAMU, Piá­na na uli­ci, Stu­dio ALTA, Čes­ká centra

29. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla TANEC PRAHA 2017 se koná pod zášti­tou minis­t­ra kul­tu­ry ČR Danie­la Her­ma­na a pri­má­tor­ky Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy Adri­a­ny Krná­čo­vé
Fes­ti­val TANEC PRAHA se usku­teč­nil za finanč­ní pod­po­ry Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR.
Hlav­ní měs­to Pra­ha pod­po­ři­lo fes­ti­val TANEC PRAHA část­kou 3 100 000 Kč.

S žádos­tí o dal­ší infor­ma­ce či foto se obra­cej­te:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Media relati­on
Mobil: +420603728915
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu

 

HLAVNÍ PROGRAM PRAHA

28/05 20:00 Forum Kar­lín / Ope­ning / Udá­lost sezo­ny
Eastman / Sidi Lar­bi Cher­ka­oui (BE): Fractus V

28/05 18:00 náměs­tí Repub­li­ky / VEN.ku TANCI
Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá & kol. (GH/CZ): Gha­na zrána

29/05 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / Dan­ce NEWs I 
Yas­mi­ne Hugon­net (CH): Le Réci­tal des Postures

29/05 22:00 EXPO 58 / VEN.ku TANCI
INNE: Iván Pérez (NL): The Inhabitants

30/05 22:00 EXPO 58 / VEN.ku TANCI
Iván Pérez (NL): The Inhabitants

31/05 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / Dan­ce NEWs II
Uri Sha­fir (IL): Somewhe­re In The Now
La Imper­fec­ta / Alber­to Alon­so (ES): Sobrelajuventud

04 a 05/06 20:00 Jatka78 / I. a II. svě­to­vá pre­mi­é­ra
420PEOPLE & Eastman / Sidi Lar­bi Cher­ka­oui (CZ/BE): Pre­mi­é­ra + Faun

06/06 20:00 PONEC
Chris­ti­na Ciup­ke & Anna Till (DE): undo, redo and repeat

07/06 11:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA STUDENTŮM
Chris­ti­na Ciup­ke & Anna Till (DE): undo, redo and repeat

11/06 19:00 Negrel­li­ho vida­dukt / VEN.ku TANCI
CreW­collecti­ve (CZ): Moving Orchestra

11/06 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec
João Pau­lo Gross (BR): O CRIVO
Lim Set Bye­ol (KR): Hello?

13/06 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec
Oli­vier Dubo­is / Ger­ma­i­ne Aco­g­ny (FR/SE): Mon élue noi­re – Sacre # 2
Vin­cent Mant­soe (ZA): GULA

13/06 18:00 náměs­tí Vác­la­va Hav­la / VEN.ku TANCI
Joan Cata­là (ES): Pelat

15/06 10:00 + 18:00 PONEC / TANEC PRAHA DĚTEM
Mil­la Kois­ti­nen (DE): A Cloud of Milk
15/06 18:00 náměs­tí Vác­la­va Hav­la / VEN.ku TANCI
Ver­Te­Dan­ce (CZ), David Zam­bra­no (VE), Zrní (CZ): Ceviche

18/06 18:00 náměs­tí Vác­la­va Hav­la / VEN.ku TANCI
Joan Cata­là (ES): Pelat

20/06 20:00 PONEC / Dan­ce NEWs III
Pere Fau­ra (ES): Striptease

24/06 14:00 Kar­lín – Uni­ted Islands / VEN.ku TANCI
Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá & coll. (GH/CZ): Gha­na zrána

25/06 20:00 Diva­dlo ARCHA
Rachid Ouram­da­ne (FR): TORDRE

26/06 20:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / Dan­ce NEWs IV
Oona Doher­ty (UK): Hope Hunt and the ascensi­on into Laza­rus
La Vero­nal / Lali Aygu­a­dé (ES): Portland

27 + 28/06 17:00 + 19:00 GHMP Collo­re­do-Mansfeld­ský palác
La Vero­nal (ES): Sie­na – site-specific

DOPROVODNÝ PROGRAM PRAHA
29/05 10:00 HAMU
Guy Cools (BE): Who needs a dra­ma­turg? – seminář

31/05 17:00 Stře­cha Lucer­ny / VEN.ku TANCI
Pohy­bo­vě-hla­so­vá díl­na pro seni­o­ry + Sacred – fil­mo­vá projekce

31/05 18:00 náměs­tí Míru / VEN.ku TANCI / Tan­čír­ny
Flow s Ver­Te­Dan­ce & Bea­ta Hlavenková

01/06 17:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA DĚTEM
Pet­ra Tej­no­ro­vá, Tere­za Ondro­vá a kol. (CZ): Haló? Je tam někdo? Posí­lá­ní zprá­vy nejen o tan­ci do vesmí­ru – film-doku­ment + díl­na / Premiéra

02 a 03/06 PONEC – diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA DĚTEM
Věra Ondra­ší­ko­vá (CZ): ČÁRY, MÁRY, FUK – SVĚTLO, POHYB, ZVUK – workshop

04/06 14:00 PONEC – diva­dlo pro tanec
Věra Ondra­ší­ko­vá (CZ): ČÁRY, MÁRY, FUK – SVĚTLO, POHYB, ZVUK – veřej­ná prezentace

07/06 18:00 náměs­tí Míru / VEN.ku TANCI / Tan­čír­ny
Tan­go se Stu­di­em 12

10/06 14:00 Žiž­kov­ské mezi­dvor­ky / VEN.ku TANCI
Gha­na Dan­ce Ensem­ble, Moni­ka Reb­co­vá (GH/CZ)

10/06 17:00 Žiž­kov­ské mezi­dvor­ky / VEN.ku TANCI
Vin­cent Mant­soe (ZA)

10 a 11/06 10:00 Stu­dio ALTA
CreW­Collecti­ve (CZ) – Taneč­ně-hudeb­ní workshop impro­vi­za­ce
11/06 16:00 Stu­dio ALTA
CreW­Collecti­ve (CZ) – Taneč­ně-hudeb­ní workshop impro­vi­za­ce – veřej­ná prezentace

11 a 12/06 Gale­rie Čes­kých cen­ter
Voj­těch Brt­nic­ký (CZ): Workshop taneč­ní fotografie

14/06 18:00 náměs­tí Míru / VEN.ku TANCI / Tan­čír­ny
Afro s Gha­na Dan­ce Ensem­ble & Moni­ka Rebcová

18/06 16:00 Čes­ký roz­hlas Stu­dio 1 / TANEC PRAHA DĚTEM
Jan Bár­ta & Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá & Bar­bo­ra Láta­lo­vá (CZ): Taneč­ní bojovka

21/06 18:00 Vítěz­né náměs­tí / Šes­ťák / VEN.ku TANCI / Tan­čír­ny
Lin­dy Hop se Swing Busters

27/06 17:00 PONEC – diva­dlo pro tanec / TANEC PRAHA DĚTEM
Jan Bár­ta & Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá & Bar­bo­ra Láta­lo­vá (CZ): Taneč­ní bojovka

Změ­ny v pro­gra­mu vyhrazeny.