Pojďte také na Fractus V

foto: Filip van Roe

foto: Filip van Roe

Fractus V zna­me­ná při­ro­ze­ný zlom nezbyt­ný k růstu. Lar­bi­ho inspi­ro­val filo­sof Noam Chom­sky, zvláš­tě jeho obha­jo­ba „svo­bo­dy řeči“. Vní­má ji jako zásad­ní svo­bo­du výra­zu umož­ňu­jí­cí bou­rat tabu. Jedi­nec a spo­leč­nost. Infor­ma­ce a mani­pu­la­ce. Zlo­mo­vé momen­ty, kte­ré nás vždy někam posou­va­jí. Dílo o nalo­me­ných vzta­zích je záro­veň dia­lo­gem kultur.

Kro­mě cho­re­o­gra­fa pro­slu­lé­ho zkou­má­ním nej­růz­něj­ších sty­lů jsou na jeviš­ti dal­ší 4 taneč­ní­ci a 4 muzi­kan­ti s hlu­bo­kou zna­los­tí hud­by Japon­ska, Kore­je, Kon­ga a Indie. Bac­kground taneč­ní­ků je stej­ně pes­t­rý: fran­couz­ský nový cir­kus, ame­ric­ký Lin­dy Hop, špa­něl­ské fla­men­co, němec­ký bre­ak dan­ce a hip hop… Roz­díl­nost spo­ju­je. Více na www.tanecpraha.cz