SOUTĚŽ s Poncem!

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

PONEC –  diva­dlo pro tanec uvá­dí v úte­rý 28. lis­to­pa­du od 20:00 hod. posled­ní pre­mi­é­ru pod­zim­ní sezo­ny – nový pro­jekt Vero­ni­ky Knytlo­vé a sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce nesou­cí název Void. 

Cho­re­o­gra­fie, jejíž název zna­čí nico­tu, vyprá­ví o neko­neč­ných mož­nos­tech zpo­chyb­ně­ní kaž­dé spo­leč­né chví­le, oka­mži­ku tady  a teď, o hle­dá­ní jis­to­ty a pev­né­ho bodu v neu­stá­le se roz­růs­ta­jí­cí prázd­no­tě. V insce­na­ci tan­čí taneč­ní­ci Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Zden­ka Jose­fi, Ali­cia Cubells, Mar­tin Tala­ga. Autor­skou hud­bu uši­la na míru před­sta­ve­ní Bea­ta Hla­ven­ko­vá. Více na www.divadloponec.cz

Sou­těž­ní otázka: 

Kdo je auto­rem svě­tel­né­ho designu?