Soubor DOT504 3x v PONCI

foto: archiv DOT504

PONEC – diva­dlo pro tanec uvá­dí ten­to týden tři insce­na­ce reno­mo­va­né­ho sou­bo­ru D0T504. Jak je již u sou­bo­ru zvy­kem, jed­ná se vždy o pro­po­je­ní tvůr­čích sil špič­ko­vých čes­kých i zahra­nič­ních uměl­ců. Ve čtvr­tek 30. 11. od 20:00 hod. bude uve­de­no cena­mi ověn­če­né před­sta­ve­ní Collecti­ve Loss of Memo­ry, kte­ré již sla­ví tře­tí výro­čí a zabý­vá se téma­tem nási­lí a kolek­tiv­ní ztrá­ty pamě­ti. V pátek 1. 12. od 20:00 hod. se může­te těšit na insce­na­ci You Are Not One, Who Shall Live Long, kte­rá kla­de otáz­ky tyka­jí­cí se samot­né­ho bytí. Tro­ji­tý záži­tek zavr­ší v sobo­tu 2. 12. od 20:00 hod. dru­há reprí­za posled­ní pro­duk­ce sou­bo­ru Fami­ly Jour­ney – surre­a­lis­tic­ké­ho obra­zu jed­né rodi­ny, kte­rá má svo­je pra­vi­dla a své­ráz­né členy.

ČT 30. 11. 20:00 hod. — Collecti­ve Loss of Memory

Žid Tom, při­způ­so­bi­vý Nathan, pomoc­ník Dano, pra­vý, čis­to­krev­ný Knut a boss Wan­ny – mini­mál­ně o 50 % lep­ší než všich­ni ostat­ní. S pěti­cí těch­to vese­lých chlap­ců se bude­me věno­vat sil­né­mu soci­ál­ní­mu feno­mé­nu, jed­no­mu ze zvlášt­ních potě­še­ní čás­ti lid­stva – potě­še­ní ze zabí­je­ní a účas­ti na nási­lí. Radost ze zabí­je­ní dává jedi­neč­ný pocit abso­lut­ní moci a svo­bo­dy. Pro obě­ti je to ale peklo samo. A náhod­ní svěd­ci? Nedě­la­jí nic. Posti­že­ni kolek­tiv­ní ztrá­tou pamě­ti jen pozorují.

PÁ 1. 12. 20:00 hod. — I You Are Not One, Who Shall Live Long

You Are Not One,
Who Shall Live Long.
Nejsi ten,
kdo bude žít dlou­ho.
Chtě­jí po vás vysvět­le­ní.
Chtě­jí znát smy­sl, záměr, poje­tí.
Ale není tu nic.
Vše vychá­zí z niče­ho
a není co vysvět­lo­vat.
Vyjma toho, že
co dělá­me,
co exis­tu­je,
kým jsme,
se stá­le mění.
To, co dělá­me, to nejsme my.
Při­chá­zí to k nám
odně­kud a odni­kud.
Nikdo neví, co to je.
Co to je?
Jozef Fru­ček, Lin­da Kapetanea

SO 2. 12. 20:00 hod. — I Fami­ly Journey

Jsme rodi­na, ale nikdy jsme nepo­zna­li otce ani matku.

Šťast­nou sho­dou okol­nos­tí jsme ale potka­li jed­no­ho podi­vu­hod­né­ho muže, kte­rý nám řekl:

„Jste rodi­na. Drž­te při sobě a bude­te ta nej­šťast­něj­ší rodi­na. Nej­šťast­něj­ší na celém svě­tě.
Více na www.divadloponec.cz

O sou­bo­ru
DOT504 stí­rá hra­ni­ce mezi diva­dlem, tan­cem a novým cir­ku­sem. Spo­lu­prá­ce s Joze­fem Fruč­kem a Lin­dou Kape­ta­ne­ou (Root­Les­sRo­ot Com­pa­ny) nava­zu­je na před­cho­zí mezi­ná­rod­ně úspěš­né pro­jek­ty. Hol­din‘ Fast, prv­ní spo­leč­ný pro­jekt, obdr­žel nomi­na­ci Total The­a­t­re Award pro nej­lep­ší začí­na­jí­cí sou­bor na Frin­ge Fes­ti­va­lu v Edinbur­ku v roce 2008. Násle­du­jí­cí pro­jekt 100 Woun­ded Tears zís­kal pres­tiž­ní oce­ně­ní The Herald Angels Award na Frin­ge Fes­ti­va­lu v roce 2009 a Collecti­ve Loss of Memo­ry, zatím posled­ní v řadě, navá­zal na tyto úspě­chy a zís­kal cenu za Taneč­ní insce­na­ci roku a Cenu divá­ka Čes­ké Taneč­ní Plat­for­my 2015.
www.dot504.cz