PONEC uvádí poslední premiéru podzimní sezony

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

PONEC –  diva­dlo pro tanec uvá­dí v úte­rý 28. lis­to­pa­du od 20:00 hod. posled­ní pre­mi­é­ru pod­zim­ní sezo­ny pre­mi­é­ru nové­ho pro­jek­tu Vero­ni­ky Knytlo­vé a sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce nesou­cí název Void. Cho­re­o­gra­fie, jejíž název zna­čí nico­tu, vyprá­ví o neko­neč­ných mož­nos­tech zpo­chyb­ně­ní kaž­dé spo­leč­né chví­le, oka­mži­ku tady  a teď, o hle­dá­ní jis­to­ty a pev­né­ho bodu v neu­stá­le se roz­růs­ta­jí­cí prázdnotě. 

„Nápad se zro­dil během zkou­še­ní před­sta­ve­ní Nau­če­ná bez­moc­nost v roce 2013,“ vysvět­lu­je cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Vero­ni­ka Knytlo­vá a pokra­ču­je: „Pro­chá­ze­li jsme cho­re­o­gra­fii bez jed­no­ho člo­vě­ka a jako by tam s námi byl, přes­to­že nebyl pří­to­men. Ten­to feno­mén chy­bě­ní tam, kde bylo cosi dří­ve plně pří­tomno, mě začal bytost­ně zají­mat. V před­sta­ve­ní si tedy záro­veň kla­du otáz­ku, co všech­no je mož­no ode­brat, aby stá­le něco zůsta­lo, aby stá­le bylo čeho se chy­tit.

V insce­na­ci tan­čí taneč­ní­ci Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Zden­ka Jose­fi, Ali­cia Cubells, Mar­tin Tala­ga. Autor­skou hud­bu uši­la na míru před­sta­ve­ní Bea­ta Hla­ven­ko­vá.

Více na www.divadloponec.cz 

PONEC – diva­dlo pro tanec je ote­vře­ný pro­stor pro sou­čas­ný tanec a pohy­bo­vé diva­dlo, jehož poslá­ním je pod­po­ro­vat nezá­vis­lou taneč­ní scé­nu a její pře­sa­hy k jiným žánrům. Na jeho scé­ně se pra­vi­del­ně před­sta­vu­jí insce­na­ce tuzem­ských i zahra­nič­ních sou­bo­rů a uměl­ců. Roč­ně se zde ode­hra­je na 200 představení. 

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915