Rekonstrukce budoucnosti

Foto: Hellerau

Foto: Hellerau

Pro­stor-svět­lo-pohyb-uto­pie, Evrop­ské cen­t­rum umě­ní Helle­rau, Drážďany

Diva­dlo Archa i v pod­zim­ní sezó­ně pokra­ču­je v pro­jek­tu Moving Audi­en­ce. Ten už pátým rokem umož­ňu­je čes­ké­mu pub­li­ku navště­vo­vat před­sta­ve­ní v part­ner­ském Evrop­ském cen­t­ru umě­ní v Helle­rau, zatím­co divá­ci z Dráž­ďan navště­vu­jí pro­duk­ce v Arše. U pří­le­ži­tos­ti pro­jek­tu Rekon­struk­ce budouc­nos­ti (Pro­stor – svět­lo – pohyb – uto­pie) v říj­nu Archa pořá­dá zájezdy na dvě vel­ké udá­los­ti toho­to fes­ti­va­lu – scé­nic­kou před­náš­ku Rober­ta Wil­so­na a retrospek­tiv­ní insce­na­ci O mra­cích, kte­ré ana­ly­tic­ky zkou­má slav­nou cho­re­o­gra­fii „Clouds after Cra­na­ch” Wil­li­a­ma Forsythea.

Na dráž­ďan­ském před­měs­tí Helle­rau se v roce 1911 sešli diva­del­ní refor­má­tor Adol­phe Appia, tvůr­ce ryt­mic­ké gym­nasti­ky (eurhyt­mics) Émi­le Jaques-Dal­cro­ze, archi­tekt Hein­rich Tes­se­now a výtvar­ník Ale­xan­der von Sal­zmann. Toto setká­ní stá­lo na počát­ku vel­ké pro­mě­ny evrop­ské­ho diva­dla. Ve vel­kém sále fes­ti­va­lo­vé­ho diva­dla v Helle­rau vytvo­ři­li ide­ál­ní scé­nu, kte­rá byla defi­no­vá­na Appi­o­vou scé­no­gra­fií pro­měn­li­vých prv­ků a svě­tel­ným designem Ale­xan­de­ra von Sal­zman­na. Sto šest let poté se umě­lec­ké vede­ní Evrop­ské­ho cen­t­ra umě­ní Helle­rau roz­hod­lo rekon­stru­o­vat původ­ní Appi­o­vy a Sal­zman­no­vy plá­ny a vyzva­li význam­né svě­to­vé cho­re­o­gra­fy, reži­sé­ry a výtvar­ní­ky, aby se zabý­va­li mož­nost­mi, jak vyu­žít tuto revo­luč­ní his­to­ric­kou scé­no­gra­fii dnes. Pro­jekt nazva­li Rekon­struk­ce budouc­nos­ti (Pro­stor – svět­lo – pohyb – utopie).

Od 17. říj­na do 11. lis­to­pa­du se uměl­ci, jako jsou Robert Wil­son, Richard Sie­gal, Jan Mar­tens a Luis Cam­ni­t­zer, budou zabý­vat Appi­o­vou vizí a jejím význa­mem pro sou­čas­nost. Ten­to appi­ov­ský fes­ti­val dopro­vá­zí výsta­vy a aka­de­mic­ký dopro­vod­ný pro­gram při­pra­ve­ný Richar­dem Bea­cha­mem a dal­ší­mi odbor­ní­ky na dílo Adol­pha Appii.

Diva­del­ní refor­má­tor Adol­phe Appia a jeho myš­le­ní o diva­dle sil­ně ovliv­ni­ly kon­cept režie a svě­tel­né­ho desig­nu Rober­ta Wil­so­na, jemuž pat­ří úvod fes­ti­va­lu. Jeho per­for­ma­tiv­ní způ­sob před­ná­še­ní vytvá­ří intim­ní auto­por­trét Wil­so­no­va tvůr­čí­ho pro­ce­su a umě­lec­ké­ho vesmí­ru. Zájezd na scé­nic­kou před­náš­ku Rober­ta Wil­so­na 1. už jste tady byl? 2. ne, teď popr­vé. (1 Have You been here befo­re 2 No this is the first time) pořá­dá Archa 17. října.

Před­sta­ve­ní O mra­cích vytvo­ři­li taneč­ní­ci Jone San Mar­tinAma­ni­co Gon­za­les spo­lu Davi­dem Ker­nem, kte­rý bude vystu­po­vat onli­ne. Jde o retrospek­tiv­ní insce­na­ci, kte­ré ana­ly­tic­ky zkou­má slav­nou cho­re­o­gra­fii „Clouds after Cra­na­chWil­li­a­ma For­sy­thea. Tato cho­re­o­gra­fie je někdy cha­rak­te­ri­zo­vá­na jako taneč­ní Guer­ni­ca. Taneč­ní­ci pří­mo před pub­li­kem ana­ly­zu­jí svá roz­hod­nu­tí při vol­bě růz­ných inter­pre­ta­cí For­sy­the­o­va díla. Ve sho­dě s ide­a­mi, kte­ré pro­sa­zo­val Adol­phe Appia, při­dá­va­jí ke scé­nic­ké­mu pro­sto­ru dal­ší mís­to. Taneč­ník David Kern, se účast­ní pro­duk­ce v nede­fi­no­va­ném exte­ri­é­ru a je díky moder­ním tech­no­lo­giím pro­po­jen s děním
na scé­ně on-line. Zájezd na toto před­sta­ve­ní pro­běh­ne v nedě­li 29. října.

 

Rekon­struk­ce budoucnosti

Pro­stor-svět­lo-pohyb-uto­pie, Evrop­ské cen­t­rum umě­ní Helle­rau, Drážďany

17. říj­na, odjezd z Pra­hy v 16.00

Robert Wil­son – 1. už jste tady byl? 2. ne, teď popr­vé. (1 Have You been here befo­re 2 No this is the first time

29. říj­na, odjezd z Pra­hy v 16.00

Jone San Mar­tin / Ama­ni­co Gon­za­les / David Kern (onli­ne) – O mra­cích 

Vstu­pen­ky za 650,- jsou v před­pro­de­ji v poklad­ně Diva­dla Archa a síti GoOut. Cena zahr­nu­je vstu­pen­ku na před­sta­ve­ní a zpá­teč­ní jíz­den­ku do Helle­rau. Odjezd v 16.00 z uli­ce na Flo­ren­ci, před­po­klá­da­ný návrat do Pra­hy kolem 24.00.

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu: http://en.hellerau.org/rekonstruktion-der-zukunft

Infor­ma­ce pro média a akre­di­ta­ce:
Diva­dlo Archa
Pavlí­na Sva­to­ňo­vá
Tel. 739 077 956
pavlina.svatonova@archatheatre.cz