PONEC – divadlo pro tanec zahajuje podzimní sezonu

foto: archiv divadla Ponec

foto: archiv divadla Ponec

PONEC – diva­dlo pro tanec zaha­ju­je 17. září od 20:00 hod. pod­zim­ní sezo­nu insce­na­cí Jany Vrá­ny Black&Whi­te, kte­rá tema­ti­zu­je roz­díl­nost i jed­no­tu žen­ské­ho a muž­ské­ho prin­ci­pu. Nava­zu­je tak na linii sil­ných spo­le­čen­ských témat, v jejímž duchu se nesl letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu TANEC PRAHA. 

Taneč­ně-vizu­ál­ní před­sta­ve­ní vznik­lo v kopro­duk­ci s multi­žán­ro­vým fes­ti­va­lem Pra­gue Pri­de a uka­zu­je nejen, že muž­ský a žen­ský prin­cip dří­má v kaž­dém z nás, ale pře­de­vším, že zdán­li­vě pro­ti­klad­né síly tvo­ří přes svou odliš­nost jeden celek. „Kla­de­me si za cíl popřít klam­nou ilu­zi dua­li­ty,“ vysvět­lu­je Jana Vrá­na a dodá­vá: „Jsme si totiž jis­tí, že bílá i čer­ná jsou dvě napros­to rov­no­cen­né bar­vy, pod­stat­né pro náš život.“  Insce­na­ce je taneč­ním sólem Jany Vrá­ny, kte­rá se zde uka­zu­je v něko­li­ka podo­bách. Auto­rem kos­tý­mů a líče­ní je Renee Vidour­ko­vá, hud­bu slo­žil na míru před­sta­ve­ní čes­ký DJ a pro­du­cent hipho­po­vé sku­pi­ny PSH Mike Tra­fik.

Pod­zim­ní sezo­na PONCE divá­kům nabíd­ne dal­ší čty­ři pre­mi­é­ry. „Jsem zvě­da­vá na scé­nic­kou ver­zi expre­siv­ní­ho sóla Jany Vrá­ny na zahá­je­ní 17. sezo­ny a stej­ně tak bude­me s napě­tím oče­ká­vat dva zce­la odliš­né pro­jek­ty Ver­Te­Dan­ce, výsled­ky spo­lu­prá­ce DOT504 s Anto­nem Lach­kym a také po del­ší odml­ce nový tvůr­čí pro­jekt Pet­ra Tyce,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka. „Záro­veň mě těší, že jsme pro­pra­co­va­li nabíd­ku pro děti a mla­dé divá­ky a roz­ší­ři­li pro­gram o dal­ší nabíd­ku veřej­nos­ti, kte­rá si chce kouz­lo sou­čas­né­ho tan­ce prak­tic­ky zažít. Kaž­dá stře­da tak bude pat­řit tan­cechti­vým divá­kům od seni­o­rů přes děti růz­né­ho věku po dospě­lé lai­ky i mír­ně pokro­či­lé,“ dopl­ňu­je.

Na insce­na­ci Pet­ra Tyce Tři jaho­dy v řadě, kte­rá ori­gi­nál­ně zpra­co­vá­vá téma lásky,se může­me těšit už 23. říj­na. Fyzic­ký doku­ment Ver­Te­Dan­cePet­ry Tej­no­ro­vé Pojď­me na tanec!, kte­rý nabíd­ne ori­gi­nál­ní poje­tí něko­li­ka lek­cí sou­čas­né­ho tan­ce, pub­li­kum čeká 30. říj­na. Nový pro­jekt sou­bo­ru DOT504, jenž vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se slo­ven­ským cho­re­o­gra­fem žijí­cím v Bru­se­lu Anto­nem Lach­kym, bude uve­den 3. lis­to­pa­du a pozve nás na noč­ní dob­ro­druž­ství jed­né rodi­ny. Posled­ní pre­mi­é­rou letoš­ní­ho roku bude Void Vero­ni­ky Knytlo­vé ze sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce, kte­rá se kri­tic­ky sta­ví k nena­pl­ně­nos­ti vzta­hů ve spo­leč­nos­ti zamě­ře­né na výkon.

Od říj­na se bude opět kaž­dou stře­du konat Dět­ské stu­dio pro děti od 4 do 12 let vede­né pro­fe­si­o­nál­ní­mi uměl­ci Bar­bo­rou Láta­lo­vou, Janem Bár­tou a Janou Láta­lo­vou, dále pohy­bo­vě-hla­so­vé díl­ny pro seni­o­ry pod vede­ním zku­še­ných lek­to­rek Ridi­ny AhmedLen­ky Kni­hy Bar­tůň­ko­vé a nově budou ote­vře­ny rov­něž taneč­ně-pohy­bo­vé díl­ny pro dospě­lé, kte­ré budou pro­bí­hat pod tak­tov­kou stří­da­jí­cích se cho­re­o­gra­fů a cho­re­o­gra­fek. Více na www.divadloponec.cz

 

Pod­zim­ní pre­mi­é­ry v PONCI – diva­dle pro tanec:

NE I 17. 9. I 20:00 Jana Vrá­na& Pra­gue Pri­de: Black&Whi­te

PO I 23. 10. I 20:00 Petr Tyc: Tři jaho­dy v řadě

PO I 30. 10. I 20:00  Pet­ra Tej­no­ro­vá / Ver­Te­Dan­ce: Pojď­me na tanec!

PÁ I 3. 11. I 20:00 DOT504 / Anton Lach­ky: Fami­ly­’s Journey

Út I 28. 11. I 20:00 Vero­ni­ka Knytlo­vá /  Ver­Te­Dan­ce: Void

PONEC –diva­dlo pro tanec je ote­vře­ný pro­stor pro sou­čas­ný tanec a pohy­bo­vé diva­dlo, jehož poslá­ním je pod­po­ro­vat nezá­vis­lou taneč­ní scé­nu a její pře­sa­hy k jiným žánrům. Na jeho scé­ně se pra­vi­del­ně před­sta­vu­jí insce­na­ce tuzem­ských i zahra­nič­ních sou­bo­rů a uměl­ců. Roč­ně se zde ode­hra­je na 200 představení.

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915