Nechte se inspirovat tancem s PONCEM!

foto: archiv Divadla Ponec

foto: archiv Divadla Ponec

Sou­čas­ný tanec je v mno­ha ohle­dech těž­ko sro­zu­mi­tel­ný, ale jakmi­le se jed­nou nechá­te strh­nout jazy­kem těla, kte­rý doká­že vyjá­d­řit mno­hé poci­ty, emo­ce, nála­dy i frustra­ce, už nechce­te jinak. Ne nadar­mo se může­te v médi­ích dočíst o pozi­tiv­ním vli­vu pohy­bu nejen na těles­nou schrán­ku, ale i na mozek a kogni­tiv­ní funk­ce. Od září pat­ří stře­dy v PONCI všem gene­ra­cím, kte­ré se chtě­jí hýbat a tančit. 

Pokra­ču­je dále dět­ské stu­dio, kte­ré nabí­zí hodi­ny dětem od 4 – 12 let. Lek­ce vedou zku­še­ní uměl­ci Bar­bo­ra Láta­lo­vé a Jan Bár­ta. Kouz­lu sou­čas­né­ho tan­ce může od nové­ho škol­ní­ho roku pro­pad­nout i širo­ká veřej­nost. Diva­dlo zare­a­go­va­lo na poptáv­ku po kur­zech s účin­ku­jí­cí­mi uměl­ci a tan­čit tak může kaž­dý, laik i pokročilejší. 

Hodi­ny pro seni­o­ry pak i v dal­ší sezo­ně vedou lek­tor­ky Ridi­na Ahmed a Len­ka Kni­ha Bar­tůň­ko­vá. Více infor­ma­cí o kur­zech najde­te na www.divadloponec.cz