Na Mezinárodní den tance si může zatančit každý!

foto: Facebook Den tance

foto: Facebook Den tance

Blí­ží se 29. duben a s ním i Mezi­ná­rod­ní den tan­ce a jeho osla­vy. Zdá se logic­ké, že nej­lep­ší způ­sob pro osla­vu je tanec, a aby se ho mohl účast­nit kaž­dý, ať už pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ník, ama­tér, nebo i ten, kdo se roz­hod­ne s tan­cem začít prá­vě v sobo­tu 29. dub­na, oslo­vil koor­di­ná­tor oslav, pro­fes­ní taneč­ní orga­ni­za­ce Vize tan­ce, cho­re­o­gra­fa a peda­go­ga Jana Kodeta.

„Cho­re­o­gra­fii jsem při­pra­vil se svým kole­gou a kama­rá­dem, sólis­tou bale­tu Národ­ní­ho diva­dla Matthi­a­sem Dene­ux. Sna­ži­li jsme se, aby v sobě měla radost i ener­gii,” říká Jan Kodet.

Oba tvůr­ci pak vystu­pu­jí v instruk­táž­ním videu, pod­le kte­ré­ho se může cho­re­o­gra­fii fla­shmo­bu kaž­dý nau­čit. Tan­čit se bude na sin­g­lo­vou ver­zi pís­ně Just Dan­ce sku­pi­ny Mydy Raby­cad. O tom, že se jed­ná o skvě­lé spo­je­ní, se může­te pře­svěd­čit ve videu, ve kte­rém taneč­ní­ci v čele s Anič­kou Polív­ko­vou před­vá­dí, jak to bude vypa­dat, až se cho­re­o­gra­fii všich­ni naučíme.

A kde všu­de budou osla­vy pro­bí­hat? To máte stá­le v rukou vy! Až do 16. dub­na se můžou taneč­ní sku­pi­ny, ško­ly, jed­not­li­ví nad­šen­ci, jed­no­du­še kdo­ko­liv, kdo chce tan­čit, při­hlá­sit na webo­vých strán­kách www.danceday.cz a stát se tak sou­čás­tí ofi­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu a taneč­ní mapy.

Už teď víme, že se Mezi­ná­rod­ní den tan­ce bude sla­vit v Opa­vě, Lito­mě­ři­cích, Mos­tě, Žam­ber­ku, Blat­né, Liber­ci, Brně…Ve Valaš­ském Mezi­ří­čí si fla­shmob zatan­čí stov­ky dětí na spo­je­né pre­zen­ta­ci taneč­ních obo­rů ZUŠ a taneč­ních sku­pin celé­ho Zlín­ské­ho kra­je. V Pra­ze bude pro­bí­hat pro­gram na něko­li­ka mís­tech, v expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD, v Hole­šo­vi­cích před Výsta­viš­těm. Na Náměs­tí Vác­la­va Hav­la, piaz­zettě Národ­ní­ho diva­dla, pro­běh­ne Mezi­ná­rod­ní den tan­ce s Čes­kou televizí.

Na taneč­ní mapě při­bý­va­jí dal­ší a dal­ší mís­ta a zají­ma­vý pro­gram obsa­hu­jí­cí před­sta­ve­ní, worksho­py a dis­ku­ze. Sle­duj­te tedy náš Face­book, ať vám nic neu­te­če. A chys­tá­me pro vás ješ­tě jed­no pře­kva­pe­ní, ale to až příš­tě! Při­dej­te se k osla­vám Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce! Jed­no je jis­té: To bude tanec! #Just­Dan­ce

Kon­takt pro media:
Bar­bo­ra Les­ko­vja­no­vá, PR, media@vizetance.cz, tel: 731 484 500