23. ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA již zná své vítěze!

foto: Vojtěch Brtnický

foto: Vojtěch Brtnický

Pra­ha – 23. roč­ník fes­ti­va­lu ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA už zná své vítě­ze. Mezi­ná­rod­ní poro­ta deba­to­va­la o cenách Taneč­ník roku a Taneč­ní insce­na­ce roku, k tomu byl oce­něn svě­tel­ný design, hla­so­va­li také divá­ci a již podru­hé byl vyhlá­šen Taneč­ní mana­žer roku. Nej­lep­ší taneč­ní insce­na­cí roku 2016 se sta­lo před­sta­ve­ní Švih­la Tere­zy Hradilkové.

Mezi­ná­rod­ní poro­ta roz­ho­du­je o dvou cenách. Tou prv­ní je Taneč­ník / Taneč­ni­ce roku a zís­ka­la ji Hele­na Arenber­ge­ro­vá za mimo­řád­ný výkon v insce­na­ci Flow sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce v režii Jiří­ho Havel­ky. Dru­hou, kaž­do­pád­ně nej­pres­tiž­něj­ší cenou, je Taneč­ní insce­na­ce roku. Letos ji zís­ka­la insce­na­ce Švih­la Tere­zy Hra­dil­ko­vé. Její doko­na­lá sou­hra s hudeb­ní­kem, auten­tic­ká výpo­věď a neu­vě­ři­tel­ný fyzic­ký výkon oslo­vi­ly prak­tic­ky všech­ny. Byla v nomi­na­cích na Cenu divá­ka, Taneč­ni­ci roku i Taneč­ní insce­na­ci roku, kte­rou zaslou­že­ně získala.

Tere­za Hra­dil­ko­vá při­nes­la nej­o­ri­gi­nál­něj­ší insce­nač­ní kon­cept, kte­rý se obje­vil v pro­gra­mu. Pro pře­ne­se­ní emo­cí ženy v běhu její­ho živo­ta vyu­ži­la oblí­be­nou a základ­ní dět­skou hol­či­čí hru – ská­ká­ní přes švi­ha­dlo,“ říká člen­ka mezi­ná­rod­ní poro­ty Nina Van­ge­li a dodá­vá: „Vytvo­ři­la tak veli­kou jevišt­ní meta­fo­ru a záro­veň pod­mín­ky pro svůj pohy­bo­vý výkon, fyzic­ky vel­mi nároč­ný.

Cenu divá­ka vel­mi těs­ným roz­dí­lem obdr­že­la insce­na­ce YOU ARE HERE Pet­ry Tej­no­ro­véJara Viňar­ské­ho. Cena za svě­tel­ný design byla letos udě­le­na Katarí­ně Ďuri­co­vé za insce­na­ci Flow sou­bo­ru Ver­Te­Dan­ce v režii Jiří­ho Havel­ky. Již podru­hé byla také pře­dá­na cena Mana­žer roku, kte­rou si odne­sl Jan Malík za leti­tou prá­ci pro sou­bor NANOHACH a nové pro­jek­ty, kte­ré rozvíjí.

Na letoš­ní v pořa­dí již 23. ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU zaví­tal opět mimo­řád­ný počet zahra­nič­ních a tuzem­ských hos­tů z řad odbor­né veřej­nos­ti. Do Pra­hy se od 6. do 9. dub­na sje­lo na sto pre­zen­t­rů, dra­ma­tur­gů, novi­ná­řů, uměl­ců, pří­z­niv­ců, zástup­ců taneč­ních domů i mana­že­rů z celé­ho svě­ta, aby zhléd­li ta nej­za­jí­ma­věj­ší čes­ká taneč­ní a pohy­bo­vá před­sta­ve­ní uply­nu­lé­ho roku.

„Atmo­sfé­ra letoš­ní plat­for­my byla výji­meč­ná, nepo­chyb­ně k tomu při­spě­la obrov­ská pes­t­rost pro­gra­mu, kte­rý zda­le­ka nebyl jen o tan­ci, ale také o pohy­bo­vém a fyzic­kém diva­dle a vůbec pře­sa­zích tan­ce do dal­ších umě­lec­kých obo­rů,“ říká Yvo­na Kre­u­zman­no­vá, ředi­tel­ka Tan­ce Praha.

Hos­té oce­ni­li nejen umě­lec­ký poten­ci­ál, ale i ener­gii mana­že­rů osmi růz­ných pro­stor, kde se akce kona­la – zvlášt­ní podě­ko­vá­ní nepo­chyb­ně pat­ří tech­nic­ké­mu a orga­ni­zač­ní­mu týmu v čele se Zuza­nou Háj­ko­vou.

Už při závě­reč­né cere­mo­nii vtip­ně mode­ro­va­né Hal­kou Třešňá­ko­vou avi­zo­va­li čle­no­vé mezi­ná­rod­ní jury své nabíd­ky i zvlášt­ní ocenění:

Tzv. „Spe­cial men­ti­on“, tedy zvlášt­ní zmín­ku mezi­ná­rod­ní poro­ty, si vyslou­ži­la prá­ce Jiří­ho Bar­to­van­ce se stu­den­ty Kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re, kte­ří pod jeho vede­ním vel­mi kva­lit­ně doká­za­li ztvár­nit Svě­ce­ní jara.

Ani­ta Mathieu avi­zo­va­la své pozvá­ní Tere­ze Hra­dil­ko­vé na pres­tiž­ní Ren­con­tres cho­ré­gra­phiques inter­nati­o­na­les de Sei­ne-Saint-Denis v roce 2018..

Rober­to Casa­rot­to při­dal pozvá­ní Vik­to­ru Čer­nic­ké­mu na Cho­re­o­gra­phic research week, kte­ré daru­je Cen­t­ro per la Sce­na Con­tem­po­ra­nea Bassa­no del Grappa.

Pře­hled o nomi­na­cích a oceněních:

Taneč­ní insce­na­ce roku 2017

Mezi­ná­rod­ní odbor­ná poro­ta slo­že­ná z pěti zahra­nič­ních a pěti tuzem­ských odbor­ní­ků hod­no­ti­la cel­kem 9 insce­na­cí hlav­ní­ho pro­gra­mu a dal­ší tři v sek­ci Mla­dá krev či před­sta­ve­ní pro děti. Ta před­vy­bra­la dra­ma­tur­gic­ká poro­ta z cel­kem 37 při­hlá­še­ných děl.
Vítě­zem se sta­lo dílo Švih­la Tere­zy Hra­dil­ko­vé.
Na dal­ších mís­tech se umís­ti­li:
YOU ARE HERE – Jaro Viňar­ský a Pet­ra Tej­no­ro­vá
PAROLAPOLEA – Vik­tor Čer­nic­ký
Black Black Woods – La Puty­ka
Con­stellati­ons I. Befo­re I Say Yes – Spit­fi­re Com­pa­ny & Orchestr Berg

Taneč­ník roku 2017

Stej­ná mezi­ná­rod­ní poro­ta hla­su­je i o ceně Taneč­ník / Taneč­ni­ce roku.
Taneč­ni­cí roku 2017 se sta­la Hele­na Arenber­ge­ro­vá díky mimo­řád­né­mu výko­nu v insce­na­ci Flow Jiří­ho Havel­ky / Ver­Te­Dan­ce.
Na dal­ších mís­tech se umís­ti­li:
se stej­ným počtem bodů Tere­za Hra­dil­ko­váVik­tor Čer­nic­ký
Ros­ťa Novák juni­or
a opět se stej­ným počtem bodů Mar­ti­na Hajdy­la Laco­váLukáš Kará­sek.

Cena divá­ka 2017

Letos byli divá­ky plat­for­my čet­ní zahra­nič­ní hos­té, ale i míst­ní pub­li­kum. Nej­vý­še oce­ni­li dílo reži­sér­ky Pet­ry Tej­no­ro­vé, cho­re­o­gra­fa a taneč­ní­ka Jara Viňar­ské­ho a celé­ho týmu insce­na­ce YOU ARE HERE.

Na dal­ších mís­tech se umís­ti­li s vel­mi těs­ný­mi roz­dí­ly roz­me­zí mezi prv­ním a pátým dílem je pou­hých 0,48 v pěti­bo­do­vé škále:
tYhle / Lukáš Kará­sek a Flo­rent Gol­fier: Výš
ME-SA / Andrej Pet­ro­vič: L / One of the Seven
Spit­fi­re Com­pa­ny & Orchestr Berg: CONSTELLATIONS I Befo­re I Say Yes
Tere­za Hra­dil­ko­vá: Švih­la

Cena za svě­tel­ný design
Tříčlen­ná poro­ta svě­tel­né­ho desig­nu ohod­no­ti­la nej­lé­pe prá­ci Katarí­ny Ďuri­co­vé za insce­na­ci Flow Jiří­ho Havel­ky / Ver­Te­Dan­ce.
Mezi nomi­no­va­ný­mi byli i svě­tel­ní designe­ři těch­to insce­na­cí:
YOU ARE HERETomáš Morá­vek
Svě­ce­ní jaraMichal Horá­ček
Black Black WoodsPeri­k­les Mathiellis

Mana­žer roku letos již podruhé

Vznik ceny pro Mana­že­ra roku ini­ci­o­val Jiří Opě­la, sám jeden z prů­kop­ní­ků manage­men­tu nezá­vis­lé­ho taneč­ní­ho sou­bo­ru u nás. Cenu letos zís­kal Jan Malík za leti­tou prá­ci pro sou­bor NANOHACH a nové pro­jek­ty, kte­ré rozvíjí.

Dal­ší­mi nomi­no­va­ný­mi na oce­ně­ní byli (v abe­ced­ním pořa­dí):
Mila­da Boro­vič­ko­vá za TANECVALMEZ
Katarí­na Ďuri­co­vá za ČESKOU TANEČNÍ PLATFORMU a Spring For­ward v Plzni
Lucia Kaši­a­ro­vá za stu­dio ALTA
Mar­ta Laj­ne­ro­vá za 420PEOPLE, Fes­ti­val taneč­ních fil­mů i před­cho­zí pro­jek­ty
Lud­mi­la Vac­ko­vá za Spit­fi­re Com­pa­ny a Stu­dio ALTA

Mezi­ná­rod­ní poro­ta:
Ani­ta van Dolen (NL) – Sta­dsschou­wburg Amster­dam, Juli­dans fes­ti­val
Maja Hrie­šik (SK) – reži­sér­ka a dra­ma­tur­gy­ně
Bet­ti­na Masuch (DE) – nrwtan­zhaus Düs­sel­dorf
Ani­ta Mathieu (FR) – Ren­con­tre­scho­ré­gra­phiquesin­ter­nati­o­na­les de Sei­ne-Saint-Denis
Ben­ja­min Per­chet (FR) – Dub­lin Dan­ce Festival

Čeští čle­no­vé Mezi­ná­rod­ní poro­ty:
Pet­ra Haue­ro­vá – cho­re­o­gra­f­ka, taneč­ni­ce a taneč­ní peda­gož­ka
Yvo­na Kre­u­zman­no­vá – zakla­da­tel­ka a ředi­tel­ka Tan­ce Pra­ha
Mar­tin Machá­ček – edi­tor inter­ne­to­vé Taneč­ní zóny
Mar­ké­ta Perroud – umě­lec­ká spo­lu­ře­di­tel­ka Tan­ce Pra­ha
Nina Van­ge­li – taneč­ní publicistka

Poro­ta Ceny za svě­tel­ný design:
Mar­ké­ta Fan­to­vá — umě­lec­ká ředi­tel­ka PQ
Richard Loskot — výtvar­ník
Vla­di­mír Buri­an — vedou­cí ate­li­é­ru Svě­tel­né­ho desig­nu, DIFA JAMU

Poro­ta ceny Mana­žer roku:
Jiří Opě­la – ini­ci­á­tor ceny, pro­du­cent
Jana Návra­to­vá – taneč­ní pub­li­cist­ka
Karo­lí­na Hej­no­vá – drži­tel­ka ceny 2016, mana­žer­ka dan­ceWatch, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka Stu­dio ALTA

Za pod­po­ry: Minis­ter­stvo kul­tu­ry, Hlav­ní měs­to Pra­ha, Kre­a­tiv­ní Evro­pa / BeSpe­cACTi­ve!, Čes­ká cen­t­ra, Diva­del­ní ústav, Čes­ko němec­ké kul­tur­ní jaro
Part­ne­ři: Stu­dio ALTA, Ital­ský kul­tur­ní insti­tut, SE.S.TA, Insti­tut Svě­tel­né­ho Desig­nu, Aero­films, MAXIMUS, Goethe Insti­tut, Rakous­ké kul­tur­ní fórum, Insti­tut Fran­cais, Čes­ko-němec­ký fond budouc­nos­ti
Medi­ál­ní part­ne­ři: Rádio 1, Rádio Wave, Taneč­ní aktu­a­li­ty, Taneč­ní zóna, Čes­ké novi­ny, Čes­ký roz­hlas Vlta­va, i‑divadlo.cz, scena.cz, expats.cz
Fes­ti­va­lo­vé scé­ny: PONEC – diva­dlo pro tanec, Stu­dio ALTA, DOX, Alfred ve dvo­ře, La Fab­ri­ka, JATKA78, NoD, Dun­can Centre