Dance transit. Praha.Dresden.Leipizig

Foto: Benjamin Schindler

Foto: Benjamin Schindler

Ve dnech 10. – 12. dub­na se v Pra­ze usku­teč­ní fes­ti­val Dan­ce tran­sit. Praha.Dresden.Leipzig, kte­rý je plat­for­mou pro pod­po­ru kre­a­tiv­ní spo­lu­prá­ce v oblas­ti sou­čas­né­ho tan­ce, mezi tře­mi měs­ty – Pra­hou, Dráž­ďa­ny a Lip­skem. Jeho praž­ská část nabíd­ne ukáz­ku čes­ké a němec­ké taneč­ní tvor­by a také prv­ní čes­ké uve­de­ní popu­lár­ní­ho kon­cep­tu, battlu taneč­ních sty­lů, „Flo­or on Fire — Batt­le of Sty­les”, ve kte­rém se na jeviš­ti pot­ka­jí nejen růz­né taneč­ní sty­ly (sou­čas­ný tanec, balet, bre­ak dan­ce, folklor), ale rov­něž taneč­ní osob­nos­ti z Čech i Němec­ka. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu budou také před­sta­ve­ní v diva­dle PONEC, site-spe­ci­fic na Vít­ko­vě a zají­ma­vý dopro­vod­ný pro­gram zamě­ře­ný na čes­ko-němec­kou taneč­ní scénu. 

Pra­ha: 10. – 12. 4. 2017
Dráž­ďa­ny: 21. – 29. 4. 2017
Lip­sko: 27. – 29. 4. 2017

Více na www.divadloponec.cz/dancetransit

Cílem fes­ti­va­lu je ini­ci­o­vat inten­ziv­něj­ší pro­po­je­ní taneč­ních scén part­ner­ských měst, kte­rá jsou si blíz­ko nejen geo­gra­fic­ky ‚“ říká Mar­ké­ta Perroud a dodá­vá: „ jsem ráda, že může­me navá­zat na úspěš­ný prv­ní roč­ník, kte­rý před­čil naše oče­ká­vá­ní.

V rám­ci prv­ní­ho roč­ní­ku vyje­lo do Němec­ka pět růz­ných čes­kých insce­na­cí a dílo DAMÚZY, Spit­fi­re Com­pa­ny, Mar­kéty Vacov­ské, Len­ky Dusi­lo­vé One Step Befo­re the Fall poté zís­ka­lo též oce­ně­ní fes­ti­va­lu – finanč­ní a rezi­denč­ní pod­po­ru vzni­ku nové insce­na­ce urče­né Spit­fi­re Com­pa­ny. Byl tak pod­po­řen vznik mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho díla Con­stellati­ons I. Befo­re I Say Yes, vytvo­ře­né Spit­fi­re Com­pa­ny ve spo­lu­prá­ci s orchestrem BERG, dílo kte­ré rov­něž zahá­jí dru­hý roč­ník fes­ti­va­lu 10. dub­na. v diva­dle PONEC.

Dru­hý den fes­ti­va­lu se zájem­ci budou moci zúčast­nit netra­dič­ní pro­cház­ky se sesku­pe­ním CreW­collecti­ve - Moving Orchest­ra, s hudeb­ní­mi a taneč­ní­mi inter­ven­ce­mi ten­to­krát v čes­ko-němec­kém podá­ní na ces­tě mezi PONCEM a vrchem Vít­kov. V PONCI bude násled­ně uve­de­no taneč­ně-diva­del­ní před­sta­ve­ní jed­né z nej­vý­raz­něj­ších mla­dých cho­re­o­gra­fek dráž­ďan­ské scé­ny – Johan­ny Roggan. Její the guts com­pa­ny zde před­sta­ví dílo Das Frem­de / ALI­E­NI­den­ti­tät, kte­ré nás zave­de do svě­ta podivna.

Posled­ní den fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit v Pra­ze je rezer­vo­ván od 17 hod pro­jek­ci taneč­ní­ho doku­men­tu Sil­ke Abend­s­che­in EL SÉPTIMO SENTIDO – I am a dan­cer. Von der Kunst zu leben v Goethe-Insti­tu­tu, kte­ré pro­běh­ne za osob­ní účas­ti reži­sér­ky. Fes­ti­val vyvr­cho­lí ve 20 hodin v Diva­dle Archa vůbec prv­ním čes­kým uve­de­ním úspěš­né­ho for­má­tu Flo­or on Fire / Batt­le of Sty­les. Kon­cept battlu kon­fron­tu­je, ale pře­de­vším sbli­žu­je taneč­ní­ky růz­ných žánrů (sou­čas­ný tanec, balet, bre­ak dan­ce, folk­lór aj.) a odha­lu­je vir­tu­o­zi­tu tan­ce ve všech jeho podo­bách. Schop­nost impro­vi­za­ce, spo­lu­prá­ce a kre­a­ti­vi­ta zúčast­ně­ných taneč­ní­ků dělá kaž­dé jeho uve­de­ní uni­kát­ním. Čes­kou scé­nu budou zastu­po­vat taneč­ní­ci bale­tu ND, čes­ké­ho folklor­ní­ho tan­ce, němec­ké part­ne­ry zná­má bre­ak dan­ce com­pa­ny The Saxonz. Sou­čas­ný tanec pak bude zastou­pen repre­zen­tan­ty jak čes­ké, tak němec­ké scé­ny. V rám­ci fes­ti­va­lu se set­ka­jí nejen uměl­ci z part­ner­ských měst, ale i divá­ci, a to díky Moving Audience.

Pře­hlíd­ka se dále pře­mís­tí do Dráž­ďan a Lip­ska, kde budou sou­čás­tí fes­ti­va­lu díla čes­kých sou­bo­rů a uměl­ců Věry Ondra­ší­ko­vé, DOT504, Tere­zy Ondro­vé a Pete­ra Šave­la, Spit­fi­re Com­pa­ny a Orchest­ru BERG, ME-SY a Rena­na Mar­tin­se Oli­vie­ra, Mar­ti­ny Hajdy­ly Laco­vé a Sta­no Dobá­ka, stej­ně tak jako worksho­py ligh­t­de­sig­nu Katarí­ny Ďuri­co­vé a Tomá­še Moráv­ka, taneč­ní workshop Pete­ra Šave­la a pre­zen­ta­ce čes­ké taneč­ní scé­ny.
Pro více infor­ma­cí se může­te obrá­tit na:
Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
media relati­ons
+420 603 728 915
katerina.kavalirova@tanecpraha.eu

PRAHA / Tanec Pra­ha
10. 4.
20:00 / PONEC – Orchestr BERG, Spit­fi­re Com­pa­ny (CZ): Con­stellati­ons I. Befo­re I Say Yes

11. 4.
10:00 / Stu­dio ALTA – Jose­fi­ne Wosah­lo (DE): GYROKINESIS® Meto­da (ukáz­ko­vá lek­ce)
12:30 / Stu­dio ALTA – pre­zen­ta­ce TanzNe­tzDre­sden (DE)
18:30 / PONEC / Vít­kov – Crew­Collecti­ve: Moving Orchest­ra (CZ/DE)
20:00 / PONEC – the guts com­pa­ny (DE): Das Frem­de / ALIENIdentität

12. 4.
17:00 / GOETHE-INSTITUT – Sil­ke Abend­s­che­in (DE): EL SÉPTIMO SENTIDO – I am a dan­cer. Von der Kunst zu leben – doku­men­tár­ní film a dis­ku­se s reži­sér­kou
20:00 / Diva­dlo Archa – Flo­or on Fire – Batt­le of Sty­les (DE/CZ)

DRESDEN / HELLERAU – Evrop­ské cen­t­rum umě­ní Dráž­ďa­ny
21. a 22. 4. 11:00 — 18:00
Katarí­na Ďuri­co­vá & Tomáš Morá­vek (CZ) : Light design Workshop

21. 4.
18:30 – Mar­ké­ta Perroud a Zuza­na Háj­ko­vá (CZ): Pre­zen­ta­ce o čes­ké taneč­ní scé­ně
20:00 – Věra Ondra­ší­ko­vá (CZ): Gui­de
21:30 – Anna Till / Ulri­ke Fei­big / Juli­a­ne Schmi­dt (DE): Ach­se, Ader, Zeh – nicht aufhören zu erzählen

22. 4.
20:00 — DOT504 (CZ): Collecti­ve Loss of Memo­ry
21:30 — Tere­za Ondro­vá, Peter Šavel (CZ/SK): As Long As Hol­ding Hands

23. 4.
11:00 — Peter Šavel (CZ/SK): Workshop (CZ/SK)

27. 4. a 28. 4. 18:30
Mag­da­le­na Weni­ger / TanzNe­tzDre­sden (CZ): 97% unknown

27. 4.
20:00 Alma Toaspern / Elpi­da Orfa­ni­dou (DE): Zeit­fishen
21:00 Romy Sch­war­zer (DE): In the Loop

28. 4.
20:00 Spit­fi­re Com­pa­ny / BERG Orchest­ra (CZ): Con­stellati­ons I. Befo­re I Say Yes

29. 4.
18:00 Sil­ke Abend­s­che­in (DE): El Sep­ti­mo Sen­ti­do (film)
20:00 Flo­or on Fire — Batt­le of Sty­les // Czech Edi­ti­on (DE/CZ)

LEIPZIG / LOFFT
24. a 25. 4.

Kata­ri­na Ďuri­co­vá a Tomáš Morá­vek (CZ): Workshop svět­lo a sou­čas­ný tanec

27. 4.
20:00 Renan Mar­tins de Oli­ve­i­ra / ME-SA (CZ/BE): REPLAY

28. 4.
20:00 Blind Date (DE)

29. 4.
20:00 ME-SA/ Mar­ti­na Hajdy­la Lacová/ Sta­no Dobák (CZ/SK): Super­na­tu­rals
Go Plas­tic (DE): Go West, Young Men