Malá inventura 2017

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra nabíd­ne show­ca­se výraz­ných poči­nů nové­ho diva­dla na letos rekord­ních 12 scé­nách v Pra­ze. Fes­ti­val začí­ná 22. 2. v Jatkách78 kon­tro­verz­ní per­for­man­cí Black Black Woods.

Malá inven­tu­ra je pří­le­ži­tos­tí sumari­zo­vat a bilan­co­vat, stej­ně jako srov­ná­vat a vyhlí­žet diva­del­ní budouc­nost. Ved­le pro­jek­tů uvá­dě­ných domov­ský­mi scé­na­mi fes­ti­va­lu (např. pub­li­kem i kri­ti­kou oce­ňo­va­né Sku­g­ga Baldur, Gui­de nebo Odtr­že­ní) opět nebu­de chy­bět pro­gra­mo­vá sek­ce pro nezá­vis­lé diva­del­ní pro­jek­ty — Taž­ní ptá­ci, ani pro­stor pro nejmlad­ší — Nová krev na scé­ně. Oži­ve­ní domá­cí diva­del­ní nabíd­ky sli­bu­je i zahra­nič­ní sek­ce pro­gra­mu (bul­har­ské doku­men­tár­ní „ver­ba­tim“ před­sta­ve­ní Mir Vam či pro­jekt Mezi svě­tem a mnou bar­ba­doské per­for­mer­ky Valen­cie James).

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra je rov­něž oje­di­ně­lou networ­kin­go­vou plat­for­mou. Ten­to rok se do Pra­hy sje­de na 80 význam­ných hos­tů (dra­ma­tur­gů, pro­gra­me­rů, ředi­te­lů diva­del­ních scén i fes­ti­va­lů, kri­ti­ků, ad.) z Čech i ze zahra­ni­čí (Izra­el, Fran­cie, Němec­ko, Maďar­sko, Pol­sko, Bul­har­sko, ad.).

A jaké novin­ky chys­tá 15. roč­ník fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra, pro­zra­di­la ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Adri­a­na Svět­lí­ko­vá: „Baví nás pro­vo­ko­vat – pří­kla­dem je „kuře­cí vizu­ál“ — a roz­d­mý­chá­vat dis­ku­ze, pro­to jsme letos posí­li­li mož­nost aktu­ál­ní reflexe pro­jek­tů, ať už jde o kon­tro­verz­ní inter­ne­to­vou plat­for­mou THEART TERRORIST či mož­nost kon­fron­to­vat se s názo­ry hos­tů fes­ti­va­lu při kaž­do­den­ním kri­tic­kém setká­ní ve Stu­diu ALTA. Nechce­me se ohlí­žet za uply­nu­lý­mi 15 lety fes­ti­va­lu, ale spí­še ote­ví­rat dis­ku­si nad tím, co čes­ké nové diva­dlo čeká v budouc­nos­ti a jaké mož­nos­ti má doma i v zahraničí.“

Na fes­ti­va­lu se během 8 veče­rů před­sta­ví cel­kem 40 akcí. Podrob­ný pro­gram fes­ti­va­lu je k dis­po­zi­ci na www.malainventura.cz.
Malá inven­tu­ra není pou­ze praž­skou pře­hlíd­kou, na pod­zim pokra­ču­je do Jičí­na, Jih­la­vy, Čes­kých Budě­jo­vic a Opavy.

Vizu­ál fes­ti­va­lu opět ztvár­nil Kakalík.

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra pořá­dá Nová síť. Zášti­ty nad fes­ti­va­lem se uja­la pri­má­tor­ka hl. měs­ta Pra­hy Adri­a­na Krná­čo­vá. Nová síť kon­ti­nu­ál­ně posky­tu­je bez­plat­né kon­zul­ta­ce a pora­den­ství /v oblas­ti pro­ble­ma­ti­ky nezisko­vých organizací/ a medi­á­tor­ství; věnu­je se moni­to­rin­gu a oží­vá­ní lokál­ní kul­tu­ry; pod­po­ru­je umě­lec­ké rezi­den­ce. Od roku 2012 udí­lí ceny Čes­ká diva­del­ní DNA za mimo­řád­ný roz­voj, pří­nos a pod­po­ru nové­ho diva­dla; od roku 2016 spra­vu­je pro­gram sys­te­ma­tic­ké­ho prak­tic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti tech­nic­kých doved­nos­tí Art Gate. Jakož­to funkč­ní kul­tur­ní network je v úzkém kon­tak­tu s orga­ni­za­ce­mi kul­tur­ní­ho zamě­ře­ní v ČR i v zahra­ni­čí a pod­po­ru­je stra­te­gii síťo­vá­ní, cir­ku­la­ce a sdílení.

Domov­ský­mi scé­na­mi 15. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra jsou Stu­dio ALTA, Diva­dlo Archa, Ponec – diva­dlo pro tanec, Jatka78, DOX, Expe­ri­men­tál­ní cen­t­rum NOD, Meet­Fac­to­ry, Motus — pro­duk­ce diva­dla Alfred ve dvo­ře, Stu­dio Hrdi­nů a Venu­še ve Švehlovce.

— —  —  —  —  —  — -
Tis­ko­vé kon­fe­ren­ce 7. 2. 2017 se zúčast­ni­li:
Adri­a­na Svět­lí­ko­vá – ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra
Táňa Bre­de­ro­vá – Stu­dio ALTA
Yvo­na Kre­u­zman­no­vá – PONEC – diva­dlo pro tanec
Lin­da Straub – Spielraum Kollek­tiv / Diva­dlo Archa
Adéla Fol­dy­no­vá – Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní DOX
Tere­za Čer­ná – Nová krev na scé­ně / μSput­nik
Andrea Vyky­sa­lá – Nová krev na scé­ně / Stu­dy
Voj­těch Mašek – Taž­ní ptá­ci / Recykli­te­ra­tu­ra
David Kaka­lík – Vizu­ál fes­ti­va­lu
Tomáš Bořil – THEART TERRORIST

Pro více infor­ma­cí, pro­sím, kon­tak­tuj­te:
Petr Pola / Média & komu­ni­ka­ce
T: +420 776 841 851, E: petrpola@novasit.cz

Fes­ti­val Malá inven­tu­ra 2017 děku­je všem part­ne­rům, kte­ří letoš­ní roč­ník pod­po­ři­li. Jme­no­vi­tě: Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, Magis­trát hl. měs­ta Pra­hy, Stát­ní fond kul­tu­ry ČR, Čes­ká cen­t­ra, Hotel Extol Inn, Meta­mor­pho­sis, Ebel Cof­fee, Insi­der Cities

Medi­ál­ní part­ne­ři: Aero­films, Radio 1, Euro­A­WK, A2, Radio Wave, Praž­ský deník, Taneč­ní zóna, Expats.cz, Taneč­ní aktu­a­li­ty, i‑Prague, i‑divadlo.cz