Festival Nultý bod se letos rozroste

Jako kaž­dé léto od roku 2009 bude jeden čer­ven­co­vý týden v cen­t­ru Pra­hy pat­řit mezi­ná­rod­ní diva­del­ní pře­hlíd­ce Nul­tý bod, kte­rá ten­to­krát pro­běh­ne od 17. do 23. čer­ven­ce. Diva­dlo v Celet­né bude hos­tit uměl­ce z Němec­ka, Špa­něl­ska, Por­tu­gal­ska, Řec­ka, Rus­ka a nebu­dou chy­bět ani uměl­ci z tuzem­ské umě­lec­ké scé­ny. Novin­kou jsou letos také nové loka­ce, do kte­rých se pro­gram fes­ti­va­lu roz­ros­tl – Muse­um Kam­pa, Weri­cho­va vila a pro­sto­ry Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústavu.

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val Nul­tý bod již pode­vá­té při­vá­ží do Pra­hy vychá­ze­jí­cí hvězdy i etablo­va­né uměl­ce svě­to­vé­ho diva­dla, kte­ré se nebo­jí pře­kra­čo­vat žán­ry a hle­dá stá­le nové inspi­ra­ce a impul­sy. Letoš­ní roč­ník opět balan­cu­je na pome­zí diva­dla, tan­ce, site-spe­ci­fic a instalací.

„Fes­ti­va­lu Nul­tý bod nikdy nešlo pou­ze o před­ve­de­ní zahra­nič­ních uměl­ců praž­ské­mu pub­li­ku. Vždy tam byl a bude ele­ment zasta­ve­ní se a sdí­le­ní. Divá­ci po před­sta­ve­ní zůstá­va­jí, pro­to­že ví, že se mohou s uměl­ci setkat, poho­vo­řit s nimi, že nee­xis­tu­je bari­é­ra. Pro­to jsem rád, že tato idea se obtisk­la i do obsa­ho­vé čás­ti jed­not­li­vých před­sta­ven,“ říká Petr Boháč, dra­ma­turg festivalu.

Prv­ní čty­ři dny fes­ti­va­lu budou pat­řit před­sta­ve­ním růz­ných žánrů z něko­li­ka zemí Evro­py, kte­ré budou k vidě­ní na prk­nech Diva­dla v Celet­né, a také obsáh­nou pro­sto­ry Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústa­vu, kte­ré dopo­sud neby­ly veřej­nos­ti zpří­stup­ně­ny. Fes­ti­va­lo­vý pro­gram se ote­vře 17. čer­ven­ce mezi­ná­rod­ně ceně­ným pro­jek­tem Por­traits in Moti­on němec­ké­ho tvůr­ce Vol­ke­ra Ger­lin­ga. Ten je váš­ni­vým ces­to­va­te­lem, foto­gra­fem a tvůr­cem fli­p­boo­ků, kte­ré ve svém sólu pou­ží­vá k vyprá­vě­ní intim­ních vzpo­mí­nek. Por­traits in Moti­on zazá­ři­lo před dvě­ma lety na Frin­ge Edinbur­gh fes­ti­va­lu a od té chví­le se před­sta­ve­ní sta­lo hitem vypro­dá­va­jí­cí mno­há diva­dla po celém světě.

Dru­hý fes­ti­va­lo­vý den 18. čer­ven­ce bude pat­řit taneč­ní­mu žán­ru v podá­ní špa­něl­ské­ho taneč­ní­ho mága Danie­la Abreu. Jeho sólo nazva­né Cabeza balan­cu­je na hra­ni­ci žánrů mezi tan­cem, insta­la­cí a vizu­ál­ním diva­dlem a je plné impre­sí a arche­ty­pál­ních odka­zů. Daniel Abreu pat­ří mezi špič­ky etablo­va­né špa­něl­ské gene­ra­ce cho­re­o­gra­fů, jejichž díla zapla­vi­la v posled­ních letech evrop­ská jeviště.

19. čer­ve­nec bude pat­řit domá­cím uměl­cům. Čes­kým zástup­cem v pro­gra­mu je čer­s­tvý pro­jekt sku­pi­ny Spit­fi­re Com­pa­ny, kte­rý je do žán­ro­vých ška­tu­lek jen těž­ko zařa­di­tel­ný. Ve Frag­men­tech milost­ných obra­zů jde o fúzi výtvar­né­ho umě­ní, tan­ce a diva­dla. Během před­sta­ve­ní je totiž tvo­ře­na výsta­va, kte­rá obsa­hu­je šest­náct ori­gi­nál­ních výtvar­ných objek­tů, kte­ré tvo­ří mozai­ku milost­ných obra­zů obou part­ne­rů a tvůrců.

Dvo­jí­ho uve­de­ní se ve čtvr­tek 20. čer­ven­ce dočká insce­na­ce por­tu­gal­ské­ho sou­bo­ru Hotel Euro­pa, Por­tu­gal is not a small coun­t­ry. Před­sta­ve­ní, kte­ré prav­di­vým způ­so­bem vyprá­ví o osu­dech Por­tu­gal­ců žijí­cích v býva­lých por­tu­gal­ských kolo­ni­ích a násled­ně se navrá­ti­vších zpět do Por­tu­gal­ska, uvi­dí divá­ci v site-spe­ci­fic vari­an­tě s ome­ze­nou kapa­ci­tou v zákou­tích Diva­dla v Celet­né a v dopo­sud skry­tých pro­sto­rách Insti­tu­tu umě­ní – Diva­del­ní­ho ústavu.

Nabi­tý pro­gram fes­ti­va­lu nabíd­ne také tří­den­ní pro­gram, na kte­rý mohou divá­ci dora­zit zdar­ma. Páteč­ní večer 21. čer­ven­ce bude pat­řit zejmé­na stu­den­tům a mla­dým tvůr­cům, kte­ří budou moci pre­zen­to­vat na jeviš­ti výstup ze své­ho pěti­den­ní­ho výzku­mu, kte­rý usku­teč­ní v rám­ci Mas­ter class worksho­pu s řec­kým talen­tem sou­čas­né­ho fyzic­ké­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla Euri­pi­dem Laski­ri­di­sem.

22. čer­ven­ce v 17 hodin začne v zahra­dě Weri­cho­vy vily 25 hodi­no­vý taneč­ní mara­ton pod tak­tov­kou čes­kých Tan­te­hor­se nazva­ný  Momen­tum, kte­rý pobě­ží bez pře­ru­še­ní až do 18 hodin 23. čer­ven­ce. Pro­jekt, kte­rý měl pre­mi­é­ru v červ­nu u Nové scé­ny Národ­ní­ho diva­dla, dosta­ne pro fes­ti­val Nul­tý bod novou podo­bu – per­for­mer­ky Miřen­ka Čecho­vá a Sabi­ne Seu­me v intim­něj­ším pro­stře­dí a v jiné scé­no­gra­fii. Na mara­ton všed­no­den­ních intim­ních momen­tů, stej­ně jako extrém­ních oka­mži­ků úna­vy a vyčer­pá­ní, se mohou divá­ci při­jít podí­vat kdy­ko­liv během dne.

Vel­kou udá­los­tí je pro fes­ti­val intim­ní sólo­vé před­sta­ve­ní The Lover island­ské taneč­ni­ce a cho­re­o­gra­f­ky Báry Sig­fúsdo­t­tir, kte­ré pro­běh­ne 22. čer­ven­ce v Diva­dle v Celet­né. Díky pod­po­ře gran­tu z Islan­du, Lich­ten­štejn­ska a Nor­ska se usku­teč­ní pro divá­ky také zdar­ma. V Pra­ze bude prá­ce této island­ské uměl­ky­ně k vidě­ní popr­vé — divá­ci se mohou těšit na půso­bi­vou scé­no­gra­fii od designo­vé­ho stu­dia 88888 s foto­gra­fie­mi od fran­couz­ské uměl­ky­ně Noé­mie Goudal.

Fes­ti­val zakon­čí v nedě­li 23. čer­ven­ce vol­ně pří­stup­ná impro­vi­za­ce taneč­ni­ce Lali Aygu­a­dé, kte­rá pat­ří mezi jed­ny z nej­vět­ších sou­čas­ných špa­něl­ských taneč­ních obje­vů. Lali se vží­vá do pro­stře­dí, ve kte­rém tan­čí, aby se sta­la jeho nedě­li­tel­nou sou­čás­tí. Bude zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak si pora­dí s úchvat­nou sce­né­rií Musea Kam­pa a  jeho oko­lí, kde se její Impro­vi­sati­on in the Galle­ry odehraje.

Fes­ti­val se usku­teč­ní za pod­po­ry Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy, Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR a gran­tu z Islan­du, Lich­ten­štejn­ska a Nor­ska v rám­ci mecha­nis­mů EHP.

 

KONTAKT PRO MÉDIA:

Eliš­ka Černá

E: pr.nultybod@gmail.com

M: 604 417 742