Festival KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou přivítá umělce ze tří kontinentů

Foto: Massao Mascaro

Foto: Massao Mascaro

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla Kore­spon­Dan­ce se po roce vra­cí do Žďá­ru nad Sáza­vou, aby spo­jil širo­kou veřej­nost se začí­na­jí­cí­mi i zku­še­ný­mi per­for­me­ry z mno­ha zemí svě­ta. Hlav­ním moti­vem letoš­ní­ho roč­ní­ku je spo­je­ní pohy­bo­vé­ho umě­ní s archi­tek­tu­rou – Kore­spon­Dan­ce tak svým pro­gra­mem při­po­mí­ná Rok čes­ké­ho baro­ka, kte­ré­ho se Žďár nad Sáza­vou, zná­mý nejen pro svůj barok­ní zámek, kde se akce ode­hrá­vá, ale také např. San­ti­ni­ho pout­ní kos­tel na Zele­né hoře, aktiv­ně účastní. 

Fes­ti­val se bude konat 7. – 10. 7. 2017 již tra­dič­ně na Zám­ku Žďár nad Sáza­vou a v jeho oko­lí, s jed­ním ze svých před­sta­ve­ní se vydá také do cen­t­ra měs­ta. Návštěv­ní­ci budou moci zhléd­nout před­sta­ve­ní uměl­ců z Mexi­ka, Spo­je­ných stá­tů ame­ric­kých, Holand­ska, Špa­něl­ska, Vel­ké Bri­tá­nie, Fran­cie, Maďar­ska, Bel­gie, Čes­ké repub­li­ky a dal­ších zemí ze tří svě­to­vých kontinentů.

Fes­ti­val Kore­spon­Dan­ce 2017 nabíd­ne milov­ní­kům tan­ce a kul­tu­ry boha­tý pro­gram, kde si kaž­dý najde své téma. Lola Lin­ce z Mexi­ka je pro­ve­de svě­tem snů, sku­pi­na Han­da Gote ztvár­ní pohy­bem výro­bu kame­ne mudr­ců, Jean Gau­din se Sebas­ti­a­nem Four­nie­rem a míst­ním dět­ským pěvec­kým sbo­rem Žďárá­ček je zave­dou do dosud nepří­stup­né­ho zámec­ké­ho skle­pe­ní. Bel­gi­čan Clau­dio Stella­to se svý­mi přá­te­li před­ve­de ori­gi­nál­ní taneč­ně-cir­ku­so­vé vystou­pe­ní s pole­ny a špal­ky. Čeští taneč­ní­ci Ver­te Dan­ce spo­lu s Hal­kou Třešňá­ko­vou při­ve­zou na zámek téma divo­ké­ho zápa­du, jejich slo­ven­ští kole­go­vé z Aso­ci­á­cie súčas­né­ho tan­ca oži­ví cen­t­rum měs­ta svý­mi Vit­rí­na­mi. Svá pre­mi­é­ro­vá před­sta­ve­ní před­ve­de ve Žďá­ru nad Sáza­vou feno­me­nál­ní maďar­sko-fran­couz­ský taneč­ník a cho­re­o­graf Josef Nadj. Mezi­ná­rod­ní plat­for­ma FILLIMIT stej­ně jako v loň­ském roce poskyt­ne pro­stor k roz­vo­ji začí­na­jí­cím choreografům.

Po celé čty­ři dny na návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu čeká také boha­tý dopro­vod­ný pro­gram pro celou rodi­nu, dokres­lu­jí­cí atmo­sfé­ru barok­ní­ho 18. sto­le­tí, i v dneš­ní době stá­le ješ­tě živé­ho a duši obo­ha­cu­jí­cí­ho. Děti se mohou těšit na pro­jekt Ško­la tan­čí, na pří­měst­ský tábor nebo taneč­ní, hudeb­ní a herec­ké worksho­py. To vše v pří­ro­dě a uni­kát­ním pro­stře­dí Zám­ku Žďár“, dodá­vá hlav­ní orga­ni­zá­tor­ka fes­ti­va­lu Marie Kin­sky. Pro návštěv­ní­ky bude ote­vře­no také zámec­ké Muze­um nové generace.

Vice k pro­gra­mu a vstu­pen­ky na www.korespondance.cz.


O fes­ti­va­lu: Kore­spon­Dan­ce je čtyř­den­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val sou­čas­né­ho tan­ce a pohy­bo­vé­ho diva­dla, pro­bí­ha­jí­cí kaž­do­roč­ně na Zám­ku Žďár nad Sáza­vou. Fes­ti­val se dlou­ho­do­bě sna­ží vytvo­řit ze Žďá­ru nad Sáza­vou význam­né kul­tur­ní cen­t­rum regi­o­nu Vyso­či­na, kte­ré může návštěv­ní­kům nabíd­nout nejen uni­kát­ní his­to­ric­ké dědic­tví, ale i vel­mi sou­čas­ný kul­tur­ní pro­gram pří­stup­ný pro celou rodi­nu. Sou­čas­tí fes­ti­va­lu je ved­le taneč­ních a pohy­bo­vých před­sta­ve­ní i řada akti­vit pro děti a jejich rodi­če, site spe­ci­fic per­for­man­cí nebo tvůr­čí pří­měst­ský tábor pro děti, jehož výsled­ky jsou vždy na fes­ti­va­lu k vidě­ní. Důle­ži­tým fak­to­rem je spo­lu­prá­ce pro­fe­si­o­nál­ních uměl­ců s oby­va­te­li Žďá­ru, kte­ří zatím nemě­li s umě­ním mno­ho zku­še­nos­tí. V rám­ci fes­ti­va­lu mají mož­nost sblí­žit se s taneč­ním svě­tem nejen jako diváci. 

Fes­ti­val pro­bí­há v part­ner­ství se Zám­kem Žďár a Kin­ský Žďár a. s., orga­ni­zá­to­rem je Cen­t­rum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­je SE.S.Ta, jehož cílem je pod­po­řit v Čes­ké repub­li­ce roz­voj pro­fe­si­o­nál­ní­ho sou­čas­né­ho tan­ce v mezi­ná­rod­ním kontextu.

Kon­takt: Anna Ješát­ko­vá, pr@korespondance.cz, tel. 608 842 009.