Festival 4+4 dny v pohybu 2017

foto: archiv festivalu 4+4 dny v pohybu

foto: archiv festivalu 4+4 dny v pohybu

Zahra­nič­ní diva­del­ní a taneč­ní pro­gram před­sta­ví napří­klad spo­lu­pra­cov­ni­ci Andy­ho War­ho­la, žen­ský poli­tic­ký kaba­ret z Ukra­ji­ny, doku­men­tár­ní por­trét sta­řič­ké­ho páru z Čer­no­by­lu, mul­ti­me­di­ál­ní per­for­man­ce se skle­nič­ka­mi na víno i cho­re­o­gra­fie inspi­ro­va­né súfij­skou tra­di­cí nebo “pitva­jí­cí” Šosta­ko­vi­čo­vu sym­fo­nii č. 7.

Pra­ha, 26. září — 22. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu sou­čas­né­ho umě­ní 4+4 dny v pohy­bu nabíd­ne od 6. do 14. říj­na na mno­ha mís­tech Pra­hy roz­sáh­lý pro­gram mno­ha žánrů: od aktu­ál­ních a pro­vo­ka­tiv­ních diva­del­ních, taneč­ních a mul­ti­me­di­ál­ních před­sta­ve­ní tvůr­ců nejen z Evro­py, ale i z Ango­ly, Alží­ru, Maro­ka, Ukra­ji­ny, USA, Kana­dy či Pobře­ží slo­no­vi­ny, přes prů­ře­zo­vou výsta­vu toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho ze sou­čas­né­ho výtvar­né­ho umě­ní, deba­ty na aktu­ál­ní téma­ta z umě­ní, archi­tek­tu­ry a urba­nis­mu, přes komen­to­va­né pro­cház­ky po Kar­lí­ně až po pre­mi­é­ry site-spe­ci­fic diva­del­ních před­sta­ve­ní před­ních čes­kých sou­bo­rů — napří­klad diva­dla VOSTO5, Maso­pust, Ver­Te­Dan­ce, nebo Spit­fi­re Com­pa­ny. Fes­ti­val jako prv­ní zpří­stup­ní veřej­nos­ti jed­no patro Kasá­ren Kar­lín, kte­ré se sta­nou letoš­ním fes­ti­va­lo­vým cen­t­rem. Pro­gram budou dále hos­tit Diva­dlo Archa, Ponec, Alfred ve dvo­ře a Stu­dio ALTA. Letoš­ní fes­ti­val 4+4 dny v pohy­bu pro­běh­ne díky spo­lu­prá­ci s kul­tur­ním cen­t­rem Kasár­na Kar­lín, Minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti ČR a Měst­skou čás­tí Pra­ha 8. Více infor­ma­cí na www.ctyridny.cz.

Zahra­nič­ní diva­del­ní a taneč­ní před­sta­ve­ní: Diva­dlo Archa, diva­dlo Ponec, Alfred ve dvoře

„Popr­vé v his­to­rii fes­ti­va­lu při­vá­ží­me uměl­ce, kte­ří se naro­di­li nebo stá­le tvo­ří dale­ko za hra­ni­ce­mi evrop­ské­ho kon­ti­nen­tu. Jde o špič­ko­vé tvůr­ce, kte­ří nejen, že vychá­ze­jí z jedi­neč­né kul­tur­ní tra­di­ce, ale sou­čas­ně jsou prů­kop­ní­ky moder­ní­ho diva­dla, tan­ce a hud­by v zemích jako je Ango­la, Alžír­sko, Maro­ko či Pobře­ží slo­no­vi­ny,“ říká k zahra­nič­ní­mu pro­gra­mu dra­ma­turg Pavel Što­rek. Před­sta­ve­ní Respectable Thief angol­ské­ho mul­ti­me­di­ál­ní­ho uměl­ce Nástio Mosqui­ta spo­ju­je hud­bu, poezii, videa a tex­ty s kri­tic­ký­mi posto­ji vůči nej­růz­něj­ším ste­re­o­ty­pům ovlá­da­jí­cím západ­ní kul­tu­ru. Mul­ti­me­di­ál­ní před­sta­ve­ní Zvizdal (Čer­no­byl — tak dale­ko, tak blíz­ko) bel­gic­ké­ho sou­bo­ru BERLIN nabí­zí por­trét sta­řič­ké­ho páru, kte­rý se po výbuchu čer­no­byl­ské elek­trár­ny odmí­tl vystě­ho­vat ze zaká­za­né zóny a dodnes zde v napros­té izo­lo­va­nos­ti hos­po­da­ří na svých pozem­cích. Sesku­pe­ní sed­mi ukra­jin­ských uměl­kyň Dakh Dau­gh­ters Band se na Ukra­ji­ně sta­lo jed­ním z hlav­ních sym­bo­lů boje za demo­kra­cii. Ve svých kaba­ret­ně poja­tých per­for­man­cích mísí prv­ky pun­ku, roc­ku a rapu s ukra­jin­ským folk­ló­rem. Švý­car­ský cho­re­o­graf alžír­ské­ho půvo­du Phi­lip­pe Saire ve své posled­ní expe­ri­men­tál­ní cho­re­o­gra­fii Vacu­um pro­po­ju­je pohyb a výtvar­né umě­ní — dvě neo­no­vé tru­bi­ce vytvá­ře­jí optic­kou ilu­zi prázd­né­ho pro­sto­ru, v němž se jako­by vzná­še­jí těla dvou taneč­ní­ků. Mon­tre­al­ská skla­da­tel­ka a mul­ti­me­di­ál­ní uměl­ky­ně Myri­am Bleau v audi­o­vi­zu­ál­ní per­for­man­ci autopsy.glass expe­ri­men­tu­je se zvu­ko­vým, vizu­ál­ním a sym­bo­lic­kým poten­ci­á­lem vin­ných skle­nic. Živý záznam zvu­ků — vib­ra­cí, rezo­nan­cí nebo pras­ká­ní — pro­chá­zí zvu­ko­vou trans­for­ma­cí a zpět­ně ovliv­ňu­je svě­tel­nou insta­la­ci. Fin­ská cho­re­o­gra­f­ka a hudeb­ni­ce Eli­na Piri­nen se roz­hod­la ve své nej­no­věj­ší cho­re­o­gra­fii Per­so­nal Sym­pho­nic Moment “roz­pitvat” Šosta­ko­vi­čo­vu sym­fo­nii č. 7. V před­sta­ve­ní En Aler­te se osob­ní vzpo­mín­ky před­ní­ho maroc­ké­ho cho­re­o­gra­fa Taou­fiqa Ized­di­ou na prv­ní setká­ní se súfij­ským obřa­dem pro­lí­na­jí se sou­čas­nou arab­skou poezií. Cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce Nadia Beu­g­ré z Pobře­ží slo­no­vi­ny zkou­má ve fas­ci­nu­jí­cí vizu­ál­ně inter­ak­tiv­ní cho­re­o­gra­fii Quar­tiers Lib­res otáz­ky zaká­za­ných míst či svo­bo­dy pohy­bu. Newy­or­ská legen­dár­ní avant­gard­ní uměl­ky­ně a spo­lu­pra­cov­ni­ce Andy War­ho­la Pen­ny Arca­de před­sta­ve­ní Lon­ging Lasts Lon­ger poja­la jako divo­kou směs rock’n’rollu, paro­dií na sólo­vá vystou­pe­ní komi­ků a osob­ních vzpo­mí­nek na 40 let pro­ži­tých ve svě­tě pop-kul­tu­ry. Show věno­va­nou v prv­ní řadě New Yor­ku dopo­sud uved­la již ve 22 měs­tech po celém světě.

Pre­mi­é­ry čes­kých site-spe­ci­fic pro­jek­tů: VOSTO5, Ver­Te­Dan­ce, Spit­fi­re Com­pa­ny, Masopust…

Řada čes­kých sou­bo­rů a uměl­ců při­pra­vi­la pro Kasár­na Kar­lín pre­mi­é­ry site-spe­ci­fic diva­del­ních pro­jek­tů. Diva­dlo VOSTO5 v insce­na­ci Spo­le­čen­stvo vlast­ní­ků auto­ra a reži­sé­ra Jiří­ho Havel­ky zave­de divá­ky na schůzi spo­le­čen­ství vlast­ní­ků byto­vých jed­no­tek, kte­ří prá­vě zde pro­je­vu­jí svo­ji moc. Diva­dlo Maso­pust v pro­sto­rách kasá­ren uve­de před­sta­ve­ní Deník zlo­dě­je, mys­te­ri­óz­ní ope­ru na tex­ty Jea­na Gene­ta a Bedři­cha Bri­de­la pro jed­no­ho čino­her­ce – zpě­vá­ka (Milo­slav König) s hud­bou Mar­ti­na Dohna­la v režii Jana Nebes­ké­ho. Do role ško­li­te­le Jaro­mí­ra Stromší­ka se vtě­lí herec Petr Vaněk v monod­ra­ma­tu Úvod do prá­ce s počí­ta­čem, pro kte­ré se autor René Levín­ský a tvůr­čí tým Joha­na Švar­co­vá, Mar­ta Ljub­ko­vá, Jonáš Sva­toš, Mar­tin Ožvold a Ondřej Polák inspi­ro­va­li u legen­dy čes­ké­ho inter­ne­tu Micha­la Kole­sy. Site-spe­ci­fic per­for­man­ce při­pra­vu­jí také Phi­lipp Schen­ker s mezi­ná­rod­ním týmem stu­den­tů DAMU, diva­dlo Home, kte­ré navíc zapo­ju­je prv­ky inter­ven­cí do veřej­né­ho pro­sto­ru. Holand­ský herec Lucas de Man uve­de před­náš­ku — per­for­man­ce o nastu­pu­jí­cí gene­ra­ci evrop­ských vizi­o­ná­řů. Pro­sto­ry Kasá­ren Kar­lín také na tři veče­ry zabyd­lí pokra­čo­vá­ní pro­jek­tu Frag­men­ty #2 Spit­fi­re Com­pa­ny, kte­rý kom­bi­nu­je pro­sto­ro­vé insta­la­ce s pohy­bo­vou akcí.

V rám­ci fes­ti­va­lu uve­de svo­ji pre­mi­é­ru ve Stu­diu ALTA také taneč­ní sou­bor Ver­Te­Dan­ce, kte­rý se s reži­sér­kou Petrou Tej­no­ro­vou v taneč­ní insce­na­ci Nothing Sad inspi­ro­val ese­jí ast­ro­no­ma J. Keple­ra O šes­ti­ú­hel­né sně­ho­vé vločce.

Kom­plet­ní pro­gram najdou zájem­ci na www.ctyridny.cz. Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji v síti GoOut.cz a na poklad­nách jed­not­li­vých divadel.

Video trai­le­ry zahra­nič­ních souborů

NÁSTIO MOSQUITO (ANGOLA): RESPECTABLE THIEF: https://vimeo.com/217999977
BERLIN (BELGIE): ZVIZDAL: https://www.youtube.com/watch?v=QSyXT0CdJ9E
DAKH DAUGHTERS BAND (UKRAJINA): ROSES: https://www.youtube.com/watch?v=6wCgZh-nczY
DAKH DAUGHTERS BAND (UKRAJINA): OFFICIAL PROMO VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rjL6Y-c-HUo
PHILIPPE SAIRE (ŠVÝCARSKO): VACUUM: https://vimeo.com/127488224
MYRIAM BLEAU (KANADA): AUTOPSY.GLASS: https://vimeo.com/128035913
ELINA PIRINEN (FINSKO): PERSONAL SYMPHONIC MOMENT: https://vimeo.com/78250182
TAOUFIQ IZEDDIOU / CIE ANANIA (MAROKO): EN ALERTE: https://vimeo.com/170778846
NADIA BEUGRÉ (POBŘEŽÍ SLONOVINY/FRANCIE): QUARTIERS LIBRES: https://vimeo.com/154837689
PENNY ARCADE (USA): LONGING LASTS LONGER: https://www.youtube.com/watch?v=CvH7Dzb_Lfg

Fes­ti­val pod­po­ři­li:
Minis­ter­stvo kul­tu­ry ČR, hlav­ní měs­to Pra­ha, Stát­ní fond kul­tu­ry ČR, Minis­ter­stvo spra­ve­dl­nos­ti ČR, Kasár­na Kar­lín, Měst­ská část Pra­ha 8, IN SITU, Vlám­ské zastou­pe­ní v Čes­ké repub­li­ce, Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze
Hlav­ní medi­ál­ní part­ner: Radio 1
Medi­ál­ní part­ne­ři: Čes­ký roz­hlas Vlta­va, radio Wave

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
Více infor­ma­cí, foto­gra­fie apod.:
Jiří Sed­lák, ArtsMarketing.CZ
tel.: +420 604 868 914
e‑mail: jiri.sedlak@artsmarketing.cz