Číslo 3,5: Tongue isn’t Language. So lick me hard

Poča­sí dává, ale také bere. Poča­sí má zkrát­ka dar. Když jste v úzkých s téma­tem — hovo­ru ane­bo klid­ně úvod­ní­ku, zachrá­ní vás. Je totiž neko­neč­ně mož­nos­tí, jak ho ucho­pit. Od jed­no­du­chých úvah: „jak bylo“, „jak bude“ se skr­ze něj dá vylhat do kos­mo­lo­gic­kých nebo meta­fy­zic­kých rovin a tím vypl­nit trap­né prázd­no zdán­li­vě rele­vant­ním obsahem.

Tedy poča­sí. Uná­ší opti­mis­mus a bere mož­nos­ti redak­to­rům vidět ple­né­ro­vá před­sta­ve­ní na fes­ti­va­lech (pokud zná­te něja­ká dal­ší mimo pro­gra­my fes­ti­va­lů — pro­sím dej­te mi vědět, čís­lo a email mám pořád stej­ný), bere zdra­ví těm, kdo o redak­to­ry peču­je a nako­nec uná­ší všech­no ostat­ní. Poho­to­vost­ní mód toho­to čís­la odrá­ží snad úpl­ně všech­ny vstup­ní pod­mín­ky, že by moh­lo být klid­ně spíš tře­tí (a něco drob­né­ho), ne-li sou­čás­tí vydá­ní posled­ní­ho, tedy čtvr­té­ho. Kdo si vyzná v mate­ma­ti­ce, je mu jas­né, že se při počtech něco nepovedlo.

Titu­lek odrá­ží titul­ky dal­ší, to když Vero­ni­ka Hra­ba­lo­vá nich milu­je ang­lič­ti­nu. Proč ne. Tan­čí­me pro­ti před­sud­kům. A pro­to­že mlu­vím zase až moc (a bou­rá­me před­sud­ky), při­zval jsem blo­gger­ku bez pří­sta­vu (jak sama říká) Miri­am Šedou. Příští týden v plné síle a napo­sle­dy. Ale neboj­te se. Nikam neod­chá­zím. Zůstá­vám stát a budu zírat na mraky.

Miri­am Šedá: „Vždyc­ky když sto­jím před diva­dlem a hrnou se tam davy, kou­ka­jí na mně, jako bych byla šlap­ka. Zapo­mí­nám na večer­ní róbu a prsa mám tak malé, že nepo­tře­bu­ju výstřih — to je prý nej­víc pro­vo­ku­jí­cí. Dámy se s pohor­še­ním díva­jí na pány, těm uka­pá­va­jí při pohle­du na moji plo­chou silu­e­tu sli­ny. Je jed­no, jest­li jsou zrov­na zaslou­ži­lý­mi chi­rur­gy, maji­te­li dra­hých aut, úcty­hod­ný­mi práv­ní­ky, aro­gant­ní­mi kšefta­ři se škra­lou­pem a malým peni­sem nebo pros­tě trpí demen­cí. Berou diva­dlo jako svo­ji gene­rač­ní zále­ži­tost, jako plat­for­mu pro lidi nad šede­sát plus. Jed­no je ale spo­ju­je. Nejsou zvyklí na to, že do diva­del cho­dí i divá­ci dva­cet plus a já asi vypa­dám mlad­ší než oni. Díky za kom­pli­ment. Jak říká kla­sik: „radě­ji alter­na­tiv­ní zpra­vo­daj­ství než kon­zer­va­tiv­ní diva­dlo“. Opač­ně si to úpl­ně nedo­ve­du moc před­sta­vit: „kon­zer­va­tiv­ní zpra­vo­daj­ství a alter­na­tiv­ní diva­dlo.“ Já se dou­fám naro­di­la do svě­ta soci­ál­ní bub­li­ny, kde se pre­fe­ru­je „kva­lit­ní zpra­vo­daj­ství a kva­lit­ní diva­dlo“, tak­že mi odpusť­te, že jsem tak smě­lá a radě­ji si zajdu někam, kde mi rozu­mí, tře­ba na záchod nebo con­tem­po­ra­ry dan­ce. Hod­ně sran­dy, co nevy­pa­dá jako veletrh trap­nos­ti. Všimli jste si, jak se bale­ťá­ci tvá­ří? Osob­ně tipu­ju kro­ca­ní orgas­mus, ale klid­ně mi napiš­te do komen­tá­řů. Tak choď­te do pořád­ných diva­del a neza­po­meň­te pod­pá­lit nej­bliž­ší balet; pří­pad­ně balet­ní kni­hy ze sedm­nác­té­ho sto­le­tí z archi­vu tak­zva­ně nej­ví­ce na dosah. Prý dob­ře hoří.

Co zde (na Taneč­ní zóně) dále objevíte:

RECENZE NA DOKUMENT MR. GAGA VERONIKY HRABALOVÉ (klik­ně­te na obrázek)

RECENZE NA VYPRAVĚČE VERONIKY HRABALOVÉ (klik­ně­te na obrázek)

 

Od Martin Macháček

Bývalý editor internetové verze časopisu Taneční zóna. Absolvent Katedry divadelních studií FF MU v Brně, dávný spolupracovník studentské platformy divadelní kritiky RozRazil online, exredaktor Českého rozhlasu Wave, občasný přispěvatel do Divadelních novin, časopisu A2 a nedávno i festivalových zpravodajů (např. Divadelní Flora Olomouc) či jejich příležitostný vedoucí (např. OST-RA-VAR, Setkání/Encounter Brno). Tři sezóny působil jako člen dramaturgické rady České taneční platformy. V současnosti zasedá v dramaturgické radě festivalu Regiony v Hradci Králové a je členem činoherní komise Cen Thálie. Jeho hru Storáče uvedla Stará Aréna Ostrava. Zakladatel několika divadelních skupin (PuMoWo a MeNe KeKeL), která se řídí heslem: "Divadlo, které nic nedělá, nic nepokazí."