Česká taneční platforma 2017

foto: archiv Tanec Praha

foto: archiv Tanec Praha

Letoš­ní ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA se usku­teč­ní 6. – 9. dub­na 2017 a opět nabíd­ne výběr toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho, co vznik­lo za uply­nu­lý rok na čes­ké taneč­ní a pohy­bo­vé scé­ně. ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA (ČTP) se díky svým posled­ním vel­mi úspěš­ným roč­ní­kům eska­lo­va­la mezi nej­vy­hle­dá­va­něj­ší akce své­ho dru­hu v Evropě. 

Z nená­pad­né­ho kaž­do­roč­ní­ho fes­ti­va­lu čes­ké tvor­by, se plat­for­ma pro­mě­ni­la v hoj­ně navště­vo­va­nou a celo­svě­to­vě sle­do­va­nou akci, jejíž počet zahra­nič­ních hos­tů v roce 2016 popr­vé pře­kro­čil stov­ku. Úspěch akce není náhod­ný, odpo­ví­dá dyna­mic­ké­mu růstu kva­li­ty i diver­zi­ty čes­ké taneč­ní a pohy­bo­vé scény“, říká ředi­tel­ka pořá­da­jí­cí orga­ni­za­ce Tanec Pra­ha Yvo­na Kre­u­zman­no­vá.

Nad pro­gra­mem plat­for­my pro­bí­ha­ly vel­mi živé dis­ku­se odbor­né dra­ma­tur­gic­ké rady zastu­pu­jí­cí nesmír­ně širo­ké názo­ro­vé spek­trum. Její­mi čle­ny pro ten­to roč­ník jsou: Pet­ra Haue­ro­vá, Yvo­na Kre­u­zman­no­vá (1 spo­leč­ný hlas s Mar­ké­tou Perroud), Sod­ja Zupanc Lot­ker, Mar­tin Machá­ček, Mar­ké­ta Perroud (1 spo­leč­ný hlas s Yvo­nou Kre­u­zman­no­vou) a Nina Van­ge­li.

I letos se bude na závěr plat­for­my oce­ňo­vat. Mezi­ná­rod­ní odbor­ná poro­ta roz­hod­ne o cenách v kate­go­ri­ích Taneč­ní insce­na­ce roku a Taneč­ník / Taneč­ni­ce roku. Čes­ké čle­ny dra­ma­tur­gic­ké rady v jury dopl­ní zahra­nič­ní osob­nos­ti: Ani­ta van Dolen (NL) ze Sta­dsschou­wburg Amster­dam, reži­sér­ka a dra­ma­tur­gy­ně Maja Hrie­šik (SK), Bet­ti­na Masuch (DE) z tan­zhaus nrw, Ani­ta Mathieu (FR) z Ren­con­tres cho­ré­gra­phiques inter­nati­o­na­les de Sei­ne-Saint-Denis a Ben­ja­min Per­chet (FR) z Dub­lin Dan­ce Festival.

Z hla­so­vá­ní divá­ků pak vzejde vítěz Ceny divá­ka. Dal­ší mezi­ná­rod­ní poro­ta slo­že­ná z odbor­ní­ků udě­lí Cenu za svě­tel­ný design, kte­rou zaš­ti­ťu­je Insti­tut svě­tel­né­ho desig­nu. Od loň­ské­ho roku se také udě­lu­je oce­ně­ní pro Mana­že­ra roku, ini­ci­o­va­né panem Jiřím Opělou.

23. roč­ník se ode­hra­je na sed­mi praž­ských scé­nách – PONEC – diva­dlo pro tanec, Stu­dio ALTA, Alfred ve dvo­ře, DOX Cen­t­rum sou­čas­né­ho umě­ní, Expe­ri­men­tál­ní pro­stor NoD, Jatka78 a La Fabrika.

Celý fes­ti­val vyvr­cho­lí v nedě­li 9. dub­na uve­de­ním loň­ské Taneč­ní insce­na­ce roku, kte­rou se sta­lo Odtr­že­ní sou­bo­ru Vili­a­ma Dočo­lo­man­ské­ho Far­ma v jes­ky­ni, a násled­ným slav­nost­ním vyhlá­še­ním cen letoš­ní­ho ročníku.

Pro­gram fes­ti­va­lu (bez dopro­vod­né­ho pro­gra­mu) při­klá­dá­me níže, nalez­ne­te ho také na: www.tanecniplatforma.cz

V pří­pa­dě zájmu o více infor­ma­cí nás nevá­hej­te kontaktovat:

Kate­ři­na Kava­lí­ro­vá
Média a komu­ni­ka­ce
Tanec Pra­ha z.ú.:
E‑mail: katerina.kavalirova@tanecpraha.eu
Mobil: +420 603 728 915

čtvr­tek 6. 4.
18:00 / Stu­dio ALTA YOU ARE HERE Fyzic­ký prů­vod­ce pří­tom­nos­tí, lid­ský­mi vzta­hy a jiný­mi dob­ro­druž­ství­mi – Jaro Viňar­ský, Pet­ra Tej­no­ro­vá
20:00 / PONEC – diva­dlo pro tanec Para­diso – 420PEOPLE / Vác­lav Kuneš

pátek 7. 4.
11:30 / Diva­dlo Dun­can cen­t­re  Svě­ce­ní jara* – Kon­zer­va­toř Dun­can cen­t­re & Jiří Bar­to­va­nec
15:30 / Stu­dio ALTA               YOU ARE HERE Fyzic­ký prů­vod­ce pří­tom­nos­tí, lid­ský­mi vzta­hy a jiný­mi dob­ro­druž­ství­mi – Jaro Viňar­ský, Pet­ra Tej­no­ro­vá
17:00 / Alfred ve dvo­ře           Výš – tYhle / Lukáš Kará­sek, Flo­rent Gol­fier
18:30 / Diva­dlo NoD               Švih­la – Tere­za Hra­dil­ko­vá (vybra­la také Divác­ká poro­ta)
20:00 / PONEC                      Flow – Ver­Te­Dan­ce / Jiří Havelka

sobo­ta 8. 4.
10:30 / PONEC                      Momo** – Mir­ka Eli­ášo­vá
12:00 / La Fab­ri­ka                 Stu­dy*** – Holek­tiv / Eva Sta­rá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Andrea Vyky­sa­lá
17:00 / Stu­dio ALTA               PAROLAPOLEA – Vik­tor Čer­nic­ký
20:00 / PONEC                      L / One of the Seven – ME-SA / Andrej Pet­ro­vič (vybra­la také Divác­ká porota)

nedě­le 9. 4.
14:00 / PONEC                      Con­stellati­ons I. Befo­re I Say Yes – Spit­fi­re Com­pa­ny a Orchestr BERG
15:00 / Jatka78                     Black Black Woods – Cirk La Puty­ka
20:00 / DOX                         Odtr­že­ní**** – Far­ma v jes­ky­ni
21:30 / PONEC                      Slav­nost­ní cere­mo­ni­ál ČTP 2017

* Mla­dá krev, ** před­sta­ve­ní pro děti a mlá­dež, *** Mla­dá krev a výběr Divác­ké poro­ty, **** Taneč­ní insce­na­ce roku 2016